Besluit Uitwijklijst Wbtv

[Regeling vervallen per 31-12-2011.]
Geldend van 10-06-2009 t/m 30-12-2011

Besluit Uitwijklijst Wbtv

De Raad voor Rechtsbijstand,

Gezien:

Stelt beleid vast voor plaatsing op de lijst uit artikel 2, lid 3 Wbtv (hierna te noemen: de Uitwijklijst):

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2011]

Indien de Raad voor Rechtsbijstand (hierna te noemen: de Raad) een verzoek van een tolk of vertaler om te worden ingeschreven in het Rbtv afwijst, kan hij de tolk of vertaler voor de betreffende talencombinatie of vertaalrichting(en) plaatsen op de Uitwijklijst indien:

 • in de betreffende talencombinatie of vertaalrichting(en) geen door de Raad erkende toets kan worden afgelegd;

 • en de tolk of vertaler aantoonbaar beschikt over:

  • aantoonbaar mbo-denk/werkniveau;

  • en taalcompetenties in bron- en doeltaal op niveau B2 van het Europese referentiekader voor talen;

  • en relevante werkervaring als tolk, respectievelijk vertaler

 • en de tolk of vertaler minimaal 8 punten scoort op de competentiematrix die als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2011]

Op tolken en vertalers die op de Uitwijklijst zijn geplaatst, is de gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv van toepassing zodra deze is vastgesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2011]

Iedere belanghebbende kan klachten over tolken en vertalers die op de Uitwijklijst zijn geplaatst, indienen bij de Raad. De door de Raad ingestelde Klachtencommissie Wbtv zal deze klachten behandelen en advies uitbrengen aan de Raad die op basis daarvan een besluit neemt naar aanleiding van de klacht.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2011]

De duur van de plaatsing op de Uitwijklijst bedraagt in beginsel drie jaar. Na afloop van die periode kan de tolk of vertaler om verlenging verzoeken. De Raad kan plaatsing op de Uitwijklijst verlengen indien:

 • de tolk of vertaler voldoet aan de dan geldende criteria voor plaatsing op de Uitwijklijst;

 • en geen toets beschikbaar is voor de betreffende talencombinatie en/of vertaalrichting(en);

 • en de tolk of vertaler aan zijn bijscholingsverplichtingen heeft voldaan;

 • en de tolk of vertaler de kosten voor verlenging van de inschrijving heeft betaald.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2011]

Voor de verlenging is de tolk of vertaler € 45,– inschrijfgeld verschuldigd. De Raad kan een lager bedrag vaststellen als de situatie daartoe aanleiding geeft.

Artikel 6

[Vervallen per 31-12-2011]

Tolken of vertalers die zijn geplaatst op de Uitwijklijst, moeten na een totale inschrijvingsduur van vijf jaar een nieuwe Verklaring omtrent gedrag overleggen volgens het Wbtv-profiel.

Artikel 7

[Vervallen per 31-12-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit Uitwijklijst Wbtv’ en treedt in werking op de tweede dag na publicatie in de Staatscourant.

Het besluit en toekomstige wijzigingen daarvan worden gepubliceerd in de Staatscourant en op de internetsite die de Raad voor Rechtsbijstand over de Wbtv beheert (www.bureaubtv.nl)..

De Raad voor Rechtsbijstand

Bijlage Criteria voor plaatsing op de uitwijklijst

[Vervallen per 31-12-2011]

Om te kunnen worden geplaatst op de Uitwijklijst Wbtv moet een tolk vertaler aan alle van onderstaande eisen voldoen:

A.

Tenminste havo/mbo-diploma of een buitenlands diploma van vergelijkbaar niveau

 

B.

Aantoonbare taalcompetentie op niveau B2 (ERK) in zowel bron- als doeltaal

 

C.

Aantoonbare werkervaring als tolk respectievelijk vertaler

 

D.

Tenminste 8 punten op grond van onderstaande claims:

 
     

1.

moedertaalspreker + middelbaar onderwijs in die taal

4 punten

 

of

 
 

moedertaalspreker + hoger onderwijs in die taal

6 punten

     

2.

lager onderwijs in het taalgebied van de voor betrokkene vreemde taal ¹

2 punten

 

of

 
 

middelbaar onderwijs in het taalgebied van de voor betrokkene vreemde taal

3 punten

 

of

 
 

hoger onderwijs in het taalgebied van de voor betrokkene vreemde taal

5 punten

     

3.

taalstudie (niveau hoger onderwijs) van de voor betrokkene vreemde taal

4 punten

     

4.

1 jaar werk ervaring (anders dan tolk of vertaler) in het taalgebied van de voor betrokkene vreemde taal

2 punten

 

of

 
 

tenminste 2 jaar werkervaring in taalgebied van de voor betrokkene vreemde taal

3 punten

     

5.

(deel-)certificaat van een tolk- of vertaleropleiding

2 punten

¹ Onder vreemde taal wordt verstaan de taal die niet de moedertaal van betrokkene is of, indien de gevraagde talencombinatie c.q. vertaalrichting twee talen betreft anders dan het Nederlands, de doeltaal.

Terug naar begin van de pagina