Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur van de EVD (toekenning schenkingsbijdragen in kader van faciliteit voor ORIO)

[Regeling vervallen per 07-01-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 11-06-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 19 mei 2009, nr. DJZ/BR/0437-09, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur van de EVD met betrekking tot toekenning van schenkingsbijdragen in het kader van de faciliteit voor Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 07-01-2010]

Aan de algemeen directeur van de EVD wordt mandaat en volmacht verleend om namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking overeenkomsten aan te gaan inzake de toekenning van schenkingsbijdragen overeenkomstig het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 23 februari 2009, nr. R 649, tot vaststelling van beleidsregels voor het doen van schenkingen aan overheidsorganen in ontwikkelingslanden met het oog op de ontwikkeling, implementatie en exploitatie van publieke infrastructuur (Schenkingsfaciliteit ORIO).

Artikel 2

[Vervallen per 07-01-2010]

De algemeen directeur van de EVD wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde overeenkomsten.

Artikel 3

[Vervallen per 07-01-2010]

De algemeen directeur van de EVD kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2, mandaat, volmacht en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 07-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op schenkingen die voor de vervaldatum zijn overeengekomen op grond van het besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 23 februari 2009 (Schenkingfaciliteit ORIO).

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

Secretaris-Generaal

van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

E. Kronenburg

Terug naar begin van de pagina