Instellingsbesluit programmacommissies pieken in de delta 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 07-06-2009 t/m 31-12-2011

Instellingsbesluit programmacommissies pieken in de delta 2009

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. commissie: de Programmacommissie Oost-Nederland, de Programmacommissie Noordvleugel Randstad, de Programmacommissie Zuidvleugel Randstad, de Programmacommissie Zuidwest-Nederland, de Programmacommissie Zuidoost-Nederland of de Programmacommissie Noord-Nederland;

 • b. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • c. programmadocument: een document dat een voorstel aan de minister voor een gebiedsgericht programma en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen bevat;

 • d. gebiedsgericht programma: een programma als bedoeld in artikel 2.1 van de Subsidieregeling sterktes in de regio.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Er is een Programmacommissie Oost-Nederland, een Programmacommissie Noordvleugel Randstad, een Programmacommissie Zuidvleugel Randstad, een Programmacommissie Zuidwest-Nederland, een Programmacommissie Zuidoost-Nederland en een Programmacommissie Noord-Nederland.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Een commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste tien andere leden, waarvan:

  • a. ten hoogste drie leden afkomstig zijn uit de kring van onderzoekorganisaties van het desbetreffende gebied;

  • b. ten hoogste drie leden afkomstig zijn uit de kring van ondernemers van het desbetreffende gebied;

  • c. ten hoogste drie leden afkomstig zijn uit de kring van publieke cofinanciers van het desbetreffende gebied;

  • d. één lid ambtenaar van het Ministerie van Economische Zaken is.

 • 2 De voorzitter en de leden worden door de minister voor een termijn van ten hoogste vijf jaar benoemd.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

Te rekenen vanaf 1 januari 2009 worden als leden van de Programmacommissie Oost-Nederland voor een periode van vijf jaar benoemd:

 • a. mevrouw M.H.H. van Haaren, te Ede, tevens voorzitter;

 • b. mevrouw drs. C. Abbenhues, te Zwartsluis;

 • c. de heer H.A.J. Aalderink, te Doesburg;

 • d. de heer dr.ir. A.A. Dijkhuizen, te Wijk bij Duurstede;

 • e. de heer dr. A.H. Flierman, te Markelo;

 • f. de heer H.J. Hazewinkel RA, te Almelo;

 • g. de heer ir. W. Jouwsma, te Lochem;

 • h. de heer M.L. Offerhaus, te Den Haag;

 • i. de heer P.E.J. den Oudsten, te Enschede;

 • j. de heer mr.drs. A.A.H. Teunissen, te Pijnacker;

 • k. de heer drs. F.J.M. Werner, te Arnhem.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

Te rekenen vanaf 1 januari 2009 worden als leden van de Programmacommissie Noordvleugel Randstad voor een periode van vijf jaar benoemd:

 • a. de heer mr.dr. L.F. Asscher, te Amsterdam, tevens voorzitter;

 • b. de heer prof.dr. T.W.A. Camps, te Nijmegen;

 • c. de heer mr. J.H. Ekkers, te Vianen;

 • d. mevrouw prof.dr. L.J. Gunning-Schepers, te Maarssen;

 • e. mevrouw A. Jorritsma-Lebbink, te Almere;

 • f. mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy, te Den Haag;

 • g. de heer ir. R.F.C. Stroink, te Wassenaar;

 • h. de heer drs. J.K. Wesseling, te Den Haag;

 • i. de heer H. Zwarts, te Bilthoven.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

Te rekenen vanaf 1 januari 2009 worden als leden van de Programmacommissie Zuidvleugel Randstad voor een periode van vijf jaar benoemd:

 • a. de heer ir.drs. H.N.J. Smits, te Den Haag, tevens voorzitter;

 • b. de heer drs. D.J. van den Berg, te Den Haag;

 • c. de heer drs. W.J. Breebaart, te Leiden;

 • d. de heer dr. J.W.A. van Dijk, te Sassenheim;

 • e. de heer drs. T.H. Huges, te Blaricum;

 • f. de heer H.P.M. Kool, te Den Haag;

 • g. de heer ir. J.H.J. Mengelers, te Eindhoven;

 • h. de heer ing. M.C.J. van Pernis, te Moordrecht;

 • i. de heer dr. R.E. Santing, te Voorhout;

 • j. de heer drs J.K. Wesseling, te Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Te rekenen vanaf 1 januari 2009 worden als leden van de Programmacommissie Zuidwest-Nederland voor een periode van vijf jaar benoemd:

  • a. de heer P.A.C.M. van der Velden, te Breda, tevens voorzitter;

  • b. de heer ir. A.P. de Buck, te Middelburg;

  • c. de heer K.J. Coppoolse, te Oostkapelle;

  • d. de heer drs. M.C. van der Harst, te Leiderdorp;

  • e. de heer ir. G.L.E.M. Koopman, te Breda;

  • f. de heer drs. C. Kortleve, te Oud-Alblas;

  • g. de heer J.G. Uijterwijk, te Den Haag;

  • h. de heer M.J. Wiersma, te ’s-Heer-Hendrikskinderen.

 • 2 Te rekenen vanaf 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009 wordt als lid van de Programmacommissie Zuidwest-Nederland benoemd: mevrouw drs. J.M.P. Moons, te Schijndel.

 • 3 Te rekenen vanaf 1 januari 2009 tot en met 30 april 2009 wordt als lid van de Programmacommissie Zuidwest-Nederland benoemd: de heer P. Holicki, te Kapellen (België).

 • 4 Te rekenen vanaf 1 mei 2009 wordt als lid van de Programmacommissie Zuidwest-Nederland voor een periode van vijf jaar benoemd: de heer ir. G.A.F. van Harten, te Sluiskil.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Te rekenen vanaf 1 januari 2009 worden als leden van de Programmacommissie Zuidoost-Nederland voor een periode van vijf jaar benoemd:

  • a. de heer R. van Gijzel, te Eindhoven;

  • b. de heer drs. H.J.G. Hendriks, te Eindhoven;

  • c. de heer ing. A.H. Lundqvist, te Eindhoven;

  • d. de heer ir. J. Naaijkens, te ’s Hertogenbosch;

  • e. de heer dr.ir. J.J.M. Ritzen, te Maastricht;

  • f. de heer ir. J.L.J.M. Schneiders, te Landgraaf;

  • g. de heer drs. J.K. Wesseling, te Den Haag.

 • 2 Te rekenen vanaf 1 januari 2009 tot en met 28 februari 2009 wordt als lid van de Programmacommissie Zuidoost-Nederland benoemd: de heer ir. H.T.J. Vrehen, te Nieuwstadt, tevens voorzitter.

 • 3 Te rekenen vanaf 1 maart 2009 wordt als lid van de Programmacommissie Zuidoost-Nederland voor een periode van vijf jaar benoemd: de heer J.W.M.J. Hessels, te Montfort, tevens voorzitter tot en met 31 december 2009.

 • 4 Te rekenen vanaf 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009 wordt als lid van de Programmacommissie Zuidoost-Nederland benoemd: mevrouw drs. J.M.P. Moons, te Schijndel.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Te rekenen vanaf 1 januari 2009 worden als leden van de Programmacommissie Noord-Nederland voor een periode van vijf jaar benoemd:

  • a. de heer J.J. Dijkstra, te Groningen;

  • b. de heer prof.dr. K. Duppen, te Kropswolde;

  • c. de heer S.H. Galema, te Hartwerd;

  • d. de heer drs. C. Kortleve, te Oud-Alblas;

  • e. de heer R. Rabbinge, te Balkbrug;

  • f. de heer H. Roeten, te Drachten;

  • f. de heer A. Terpstra, te Grou;

  • g. de heer J.P. Vaessen, te Maarn;

  • h. de heer R. Veenstra MBA, te Burgum.

 • 2 Te rekenen vanaf 1 januari 2009 tot en met 30 juni 2009 wordt als lid van de Programmacommissie Noord-Nederland benoemd: de heer J. Jorritsma, te Tytsjerk, tevens voorzitter.

 • 3 Met ingang van 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2011 wordt als lid van de Programmacommissie Noord-Nederland benoemd: de heer M.J. van den Berg, te Groningen, tevens voorzitter.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 1 Een commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissies geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van een commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2012]

Een commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit programmacommissies pieken in de delta 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

Den Haag, 20 mei 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina