Subsidieregeling vorming en scholing raadsleden

[Regeling vervallen per 05-01-2012 met terugwerkende kracht tot en met 23-12-2011.]
Geldend van 06-01-2010 t/m 22-12-2011

Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 mei 2009, nr. 2009-0000189154 houdende regels voor de verstrekking van subsidie aan politieke partijen voor vorming en scholing van raadsleden (Subsidieregeling vorming en scholing raadsleden)

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 12 van de Wet overige BZK-subsidies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-01-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Landelijke politieke partij: vereniging waarvan de aanduiding overeenkomstig artikel G1 van de Kieswet is geregistreerd door het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

 • b. Provinciale politieke partij: vereniging, niet zijnde een politieke partij als bedoeld onder a, waarvan de aanduiding overeenkomstig artikel G2 van de Kieswet is geregistreerd door het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van provinciale staten;

 • c. Lokale politieke partij: vereniging, niet zijnde een politieke partij als bedoeld onder a of b, waarvan de aanduiding overeenkomstig artikel G3 van de Kieswet is geregistreerd door het centraal stembureau voor de verkiezing van leden van een gemeenteraad;

 • d. Politieke partij: politieke partij als bedoeld onder a, b of c, waaraan bij de laatstgehouden verkiezing van de desbetreffende gemeenteraden ten minste een raadszetel is toegewezen;

 • e. Raadszetel: zetel in een gemeenteraad, bij de laatstgehouden verkiezingen van de desbetreffende gemeenteraad toegewezen aan een kandidatenlijst van een politieke partij.

Artikel 2

[Vervallen per 05-01-2012]

 • 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verstrekt na een daartoe strekkende aanvraag van een politieke partij subsidie aan die politieke partij voor de kosten van vorming en scholing van raadsleden en kandidaat-raadsleden.

 • 2 De subsidie kan worden aangewend voor vorming en scholing verricht door de politieke partij, of verricht door een derde, ten behoeve van raadsleden en kandidaat-raadsleden van de politieke partij.

 • 3 De subsidie kan mede worden aangewend voor activiteiten als bedoeld in het tweede lid ten behoeve van leden en kandidaat-leden van een deelraad als bedoeld in artikel 87 van de Gemeentewet.

Artikel 3

[Vervallen per 05-01-2012]

 • 1 Een lokale afdeling van een landelijke of provinciale politieke partij kan niet als lokale politieke partij subsidie aanvragen. Onder lokale afdeling wordt verstaan een lokale organisatorische eenheid binnen een landelijke of provinciale politieke partij.

 • 2 Een provinciale afdeling van een landelijke politieke partij kan niet als provinciale politieke partij subsidie aanvragen. Onder provinciale afdeling wordt verstaan een provinciale of lokale organisatorische eenheid binnen een landelijke politieke partij.

Artikel 4

[Vervallen per 05-01-2012]

 • 1 De subsidie wordt per kalenderjaar verstrekt.

 • 2 De aanvraag voor subsidie voor een kalenderjaar dient voor 1 februari van dat jaar te worden ingediend.

 • 3 De aanvraag gaat vergezeld van een activiteitenplan, een begroting en een vermelding van het aantal raadszetels van de politieke partij.

 • 4 Voor zover politieke partijen bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van een gemeenteraad een samenvoeging van hun geregistreerde aanduidingen of afkortingen daarvan boven de kandidatenlijst hebben geplaatst, wordt bij de opgave en voor de vaststelling van het aantal raadszetels dat bij die verkiezing aan de desbetreffende politieke partijen is toegekend, uitgegaan van:

  • a. een daartoe door de politieke partijen opgestelde gezamenlijke verklaring, of

  • b. een op verzoek van de politieke partijen opgestelde daartoe strekkende verklaring van de burgemeester van de desbetreffende gemeente.

 • 5 Het activiteitenplan behelst een overzicht van de activiteiten in het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt gevraagd en de daarvoor benodigde middelen.

 • 6 De begroting behelst een overzicht van de uitgaven die betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 7 In een jaar waarin de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden worden gehouden wordt in afwijking van het tweede lid de aanvraag ingediend voor 1 juni van dat jaar. In dat jaar wordt onder de laatstgehouden verkiezingen verstaan de verkiezingen in dat jaar, tenzij in de desbetreffende gemeente geen reguliere verkiezingen worden gehouden.

Artikel 5

[Vervallen per 05-01-2012]

 • 1 De subsidie bestaat uit een bedrag per raadszetel van de politieke partij.

Artikel 6

[Vervallen per 05-01-2012]

De beschikking tot subsidievaststelling bevat een aanduiding van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt.

Artikel 7

[Vervallen per 05-01-2012]

 • 1 Dit artikel is van toepassing indien voor de politieke partij de subsidie € 25.000 of meer bedraagt.

 • 2 In afwijking van artikel 6 wordt een beschikking tot verlening van de subsidie gegeven. Bij de beschikking wordt een voorschot op de subsidie verleend.

 • 3 De aanvraag tot vaststelling van de subsidie wordt ingediend voor 1 juli van het jaar volgend op het jaar waarover de subsidie is verleend.

Artikel 9

[Vervallen per 05-01-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Vervallen per 05-01-2012]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling vorming en scholing raadsleden.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina