Regeling verzameluitkering

Geraadpleegd op 14-04-2024.
Geldend van 31-08-2022 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 mei 2009, nr. 2009-0000267938, houdende nadere regels over de verzameluitkering (Regeling verzameluitkering)

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën;

Gelet op artikel 16a, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 Indien de minister die het aangaat in een bepaald uitkeringsjaar voornemens is een verzameluitkering te laten verstrekken, meldt de minister die het aangaat deze verzameluitkering uiterlijk op 1 juni van dat uitkeringsjaar bij de minister aan. De minister die het aangaat doet deze aanmelding niet eerder dan nadat de bedragen ten behoeve van de betreffende verzameluitkering in overeenstemming met artikel 16a, tweede en derde lid, van de wet, in een begrotingswet zijn opgenomen.

  • 2 Bij de aanmelding, bedoeld in het eerste lid, vermeldt de minister die het aangaat in ieder geval:

    • a. op welke beleidsthema’s de verzameluitkering betrekking heeft;

    • b. wat de hoogte is van de bedragen die provincies of gemeenten per beleidsthema ontvangen.

Artikel 3

  • 1 De minister stelt de hoogte van de verzameluitkeringen uiterlijk op 1 september van het uitkeringsjaar vast.

  • 2 De betaling van de verzameluitkeringen aan provincies en gemeenten vindt eveneens plaats op uiterlijk 1 september van het uitkeringsjaar.

Artikel 4

  • 1 Indien de minister die het aangaat voornemens is in het uitkeringsjaar 2022 een verzameluitkering te laten verstrekken, meldt de minister die het aangaat deze verzameluitkering in afwijking van artikel 2, eerste lid, uiterlijk op 1 september 2022 bij de minister aan.

  • 2 In afwijking van artikel 3, eerste lid, stelt de minister de hoogte van de verzameluitkeringen die in 2022 worden verstrekt, uiterlijk vast op 1 oktober 2022. De betaling vindt in afwijking van artikel 3, tweede lid, eveneens uiterlijk plaats op 1 oktober 2022.

Artikel 5

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Naar boven