Subsidieregeling bevordering internationalisering PO en VO 2009

[Regeling vervallen per 31-12-2010.]
Geldend van 05-06-2009 t/m 30-12-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 mei 2009, nr. IB/114682, houdende regels voor het verstrekken van subsidie voor het bevorderen van internationalisering in het PO en VO (Subsidieregeling bevordering internationalisering PO en VO 2009)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

In overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 70 van de Wet op het primair onderwijs, 71 van de Wet op de expertisecentra, 74 van de Wet op het voortgezet onderwijs, 2, eerste lid, jo 4, eerste lid, van de Wet overige OCW-subsidies, en 2 van de Kaderwet LNV-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Doelomschrijving

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De Minister kan aan het bevoegd gezag van een instelling voor het schooljaar 2009–2010 subsidie verstrekken voor internationaliseringprogramma’s.

 • 2 Het doel van de subsidieverlening is:

  • a. het bevorderen van internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs, waarbij het gaat om activiteiten als internationalisering in het curriculum en internationale samenwerking en uitwisseling, en

  • b. het bijdragen in de kosten die instellingen maken bij de introductie van internationalisering in het curriculum, met inbegrip van vaardigheden in vreemde talen, en bij internationale uitwisseling van leerlingen en docenten.

Artikel 3. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De subsidie wordt op aanvraag verleend. De instelling dient de aanvraag in bij het Europees Platform die deze subsidieregeling uitvoert.

 • 2 De subsidie wordt aangevraagd met gebruikmaking van een aanvraagformulier dat verkrijgbaar is op de website van het Europees Platform (www.europeesplatform.nl). Het aanvraagformulier bevat onder meer de volgende gegevens:

  • a. naam, vestigingsadres en brinnummer van de instelling,

  • b. doel, en

  • c. naam buitenlandse partnerinstelling.

Artikel 4. Vereisten subsidieaanvraag

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 2 Het Europees Platform beoordeelt de aanvraag op grond van één van de volgende criteria:

  • a. samenwerking met een buitenlandse partnerinstelling, of

  • b. de activiteit is gericht op tweetalig onderwijs, vroeg vreemde talenonderwijs of versterkt talenonderwijs.

Artikel 5. Termijn indiening en subsidieverlening

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De subsidieaanvragen worden vóór 1 mei 2010 ingediend bij het Europees Platform. Beslissingen op de aanvragen worden binnen zes weken door het Europees Platform aan de instellingen bekend gemaakt.

 • 2 De Minister voorziet in een gelijktijdige beslissing op vóór 15 mei 2009 ingediende aanvragen met betrekking tot soortgelijke projecten, op basis van een vergelijking van hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van de subsidie.

 • 3 Aanvragen die na 15 mei 2009 worden ingediend, worden in volgorde van de datum van ontvangst behandeld, tot het moment waarop het bedrag, bedoeld in artikel 7, geheel is besteed. In het geval de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de aanvraag dient aan te vullen, geldt de dag waarop de aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst.

Artikel 6. Weigeringsgronden

[Vervallen per 31-12-2010]

Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet op het bestuursrecht wordt subsidieverlening in ieder geval geweigerd, indien:

 • a. de activiteit niet in overeenstemming is met één of meerdere van de doelen, bedoeld in artikel 2, tweede lid;

 • b. uit de aanvraag onvoldoende blijkt dat internationalisering bijdraagt aan het realiseren van leerdoelen van de instelling;

 • c. voor de activiteit tevens gebruik wordt gemaakt van middelen uit EU-fondsen.

Artikel 7. Subsidieplafond

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Voor subsidieverlening op grond van deze regeling, is voor het schooljaar 2009–2010 een bedrag van € 2.900.000,– beschikbaar vanuit het Ministerie van OCW, welk bedrag als volgt wordt verdeeld:

  • a. voor primair onderwijs is een bedrag beschikbaar van € 750.000,

  • b. voor voortgezet onderwijs is een bedrag beschikbaar van € 1.950.000, en

  • c. voor de lerarenopleidingen is een bedrag beschikbaar van € 200.000.

 • 2 Vanuit het Ministerie van LNV is voor het schooljaar 2009–2010 een bedrag van € 78.000,– beschikbaar, waarvan voor vbo-groen € 74.000,– en voor lerarenopleidingen € 4.000,–.

Artikel 8. Subsidiebedrag en voorschot

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De subsidie bedraagt per schooljaar voor de kosten die verbonden zijn aan uitwisseling:

  • a. van leerlingen in het primair onderwijs: maximaal € 150 per deelnemende leerling, plus maximaal € 1.000 opslag voor voorbereiding en begeleiding door leraren (plus een opslag van maximaal 100% voor deelname van leerlingen met een handicap) met een maximum van € 5.000 per instelling,

  • b. van leerlingen in het voortgezet onderwijs: maximaal € 150 per deelnemende leerling, plus maximaal € 2.000 opslag voor voorbereiding en begeleiding door leraren (plus een opslag van maximaal 100% voor deelname van leerlingen met een handicap) met een maximum van € 10.000 per instelling,

  • c. van studenten aan de lerarenopleidingen: maximaal € 750 per deelnemende student per stage.

 • 2 De subsidie bedraagt per schooljaar voor de kosten die verbonden zijn aan:

  • a. nascholingsactiviteiten van leraren, schoolleiders en lerarenopleiders: maximaal € 3.000 per instelling,

  • b. internationalisering via ICT in het primair onderwijs: maximaal € 2.500 per instelling,

  • c. tweetalig onderwijs in het voortgezet onderwijs: maximaal € 7.500 per instelling,

  • d. versterkt talenonderwijs in het voortgezet onderwijs: maximaal € 4.000 per instelling,

  • e. vroeg vreemde talen onderwijs in het primair onderwijs: maximaal € 5.500 per instelling.

 • 3 Het Europees Platform kan tot 100% van het subsidiebedrag bevoorschotten.

 • 4 Het beschikbaar gestelde subsidiebedrag wordt uiterlijk zes weken na het positieve besluit van het Europees Platform door het Europees Platform verstrekt aan de instelling.

Artikel 9. Niet vervullen begrotingsvoorwaarde

[Vervallen per 31-12-2010]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de op grond van deze regeling verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

Artikel 10. Subsidieverplichtingen

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 De instelling werkt mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

 • 2 De instelling informeert het Europees Platform onverwijld schriftelijk indien de activiteiten niet of niet geheel worden gestart, aanzienlijk zijn vertraagd of voortijdig worden beëindigd.

Artikel 11. Subsidievaststelling

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Binnen 6 weken legt de instelling aan het Europees Platform inhoudelijk verantwoording af over de programma’s en activiteiten door middel van een kort inhoudelijk verslag.

 • 2 Voor het afleggen van de inhoudelijke verantwoording, dienen de instellingen gebruik te maken van een eenvoudig formulier dat het Europees Platform verstrekt aan de instellingen.

 • 3 Niet bestede middelen of overschotten kunnen na afloop van de activiteiten worden teruggevorderd.

Artikel 12. Mandaat Europees Platform

[Vervallen per 31-12-2010]

De directeur van het Europees Platform is bevoegd om namens de Minister besluiten te nemen voor zover die strekken tot uitvoering van deze subsidieregeling.

Artikel 13. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 31-12-2010]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 De regeling vervalt met ingang van 31 december 2010.

Artikel 14. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling bevordering internationalisering PO en VO 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina