Tijdelijke sloopregeling personen- en bestelauto’s

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 20-04-2010 t/m 31-12-2010

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 mei 2009, nr. K&L2009037708, houdende subsidie voor de demontage van milieuonvriendelijke personen- en bestelauto’s (Tijdelijke sloopregeling personen- en bestelauto’s)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 15.13, eerste tot en met derde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 5 van het Besluit milieusubsidies;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Artikel 1.1. Begripsomschrijvingen

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • aanvrager: natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een erkenning is verleend als bedoeld in artikel 62, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, die de vervangende auto zal leveren en de te demonteren auto aanlevert bij een erkend demontagebedrijf;

  • agentschap: agentschap SenterNovem van het Ministerie van Economische Zaken;

  • bestelauto: bedrijfsauto met de voertuigclassificatie N1, bedoeld in de Regeling voertuigen;

  • erkend demontagebedrijf: bedrijf dat beschikt over de bevoegdheid, bedoeld in artikel 46, tweede lid, onder d, van het Kentekenreglement, beschikt over een certificaat KwaliteitsZorg Demontage en is aangesloten bij AutoRecycling Nederland B.V. of daarmee een contract heeft afgesloten voor demontage van auto’s in het kader van deze regeling;

  • personenauto: personenauto als bedoeld in de Regeling voertuigen, met een wettelijk toegestane maximummassa van ten hoogste 3.500 kg;

  • richtlijn 70/220/EEG: richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 maart 1970 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de luchtverontreiniging door gassen afkomstig van motoren met elektrische ontsteking in motorvoertuigen (PbEG L 76), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij richtlijn nr. 2003/76/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 11 augustus 2003 (PbEU L 206);

  • richtlijn 88/77/EEG: richtlijn van de Raad van 3 december 1987 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen tegen de emissie van gasvormige verontreinigingen door dieselmotoren, bestemd voor het aandrijven van voertuigen;

  • richtlijn 2005/55/EG: richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 2005 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren met compressieontsteking en de emissie van verontreinigende gassen door op aardgas of vloeibaar petroleumgas lopende voertuigmotoren met elektrische ontsteking (PbEU L 275);

  • te demonteren auto: auto als bedoeld in artikel 2.2;

  • vervangende auto: auto als bedoeld in artikel 2.3.

 • 2 In deze regeling wordt onder bedrijfsauto en datum van eerste toelating verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan in de Regeling voertuigen.

Artikel 1.2. Doel van de regeling

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland door het doen demonteren van oude milieuonvriendelijke personen- en bestelauto’s en het stimuleren van de aanschaf, ter vervanging daarvan, van auto’s met een lagere emissie van milieuverontreinigende stoffen.

Artikel 1.3. Wijze van subsidieverstrekking

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

De subsidievaststelling geschiedt in volgorde van de datum van ontvangst van de aanvragen tot subsidieverlening, met dien verstande dat:

 • a. indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld als datum van ontvangst van de aanvraag geldt;

 • b. indien niet binnen zes maanden na de datum van ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening de registratie van demontage van het voertuig in het kentekenregister, en de tenaamstelling van de vervangende auto heeft plaatsgevonden, de datum van ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling voor de in de aanhef genoemde datum in de plaats treedt.

Hoofdstuk 2. Subsidieprogramma

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Artikel 2.1. Voorwaarden voor subsidie

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Subsidie kan worden verstrekt voor de demontage van een personen- of bestelauto als bedoeld in artikel 2.2, met een Nederlands kenteken, die door de degene op wiens naam het kenteken is gesteld wordt vervangen door een personen- of bestelauto als bedoeld in artikel 2.3, met een Nederlands kenteken, waarvoor de schriftelijke koopovereenkomst is afgesloten na de inwerkingtreding van deze regeling.

 • 2 Uit de aanvraag blijkt dat de betreffende auto’s voldoen aan de criteria, genoemd in de artikelen 2.2 en 2.3.

 • 3 Per te demonteren auto wordt slechts eenmaal subsidie verstrekt.

 • 5 De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer kan afwijken van het bepaalde in het vierde lid, aanhef en sub a, voor zover toepassing daarvan, gelet op het belang dat deze regeling beoogt, zou leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 2.2. Te demonteren auto

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De te demonteren auto is:

  • a. een personen- of bestelauto die blijkens de vermelding in het kentekenregister benzine of LPG als brandstof heeft en een datum van eerste toelating heeft van vóór 1 januari 1996;

  • b. een personenauto die blijkens de vermelding in het kentekenregister diesel als brandstof heeft, en een datum van eerste toelating heeft van vóór 1 januari 2000, of

  • c. een bestelauto die blijkens de vermelding in het kentekenregister diesel als brandstof heeft, en een datum van eerste toelating heeft van vóór 1 januari 2000.

 • 2 De te demonteren auto wordt nadat de schriftelijke koopovereenkomst voor de vervangende auto is gesloten in eigendom overgedragen aan de aanvrager.

 • 3 De te demonteren auto was op het tijdstip dat de schriftelijke koopovereenkomst voor de vervangende auto werd gesloten, niet opgenomen in een bedrijfsvoorraad.

Artikel 2.3. Vervangende auto

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

De vervangende auto is gekocht bij de aanvrager en is:

 • a. een personen- of bestelauto die blijkens de vermelding in het kentekenregister benzine als brandstof heeft en een datum van eerste toelating heeft van na 31 december 2000;

 • b. een personen- of bestelauto die blijkens de vermelding in het kentekenregister LPG als brandstof heeft, waarvoor in het kentekenregister en op het kentekenbewijs de aanduiding G3 is opgenomen en die een datum van eerste toelating heeft van na 31 december 2000;

 • c. een personen- of bestelauto met diesel als brandstof, met een maximale fijnstofuitstoot van 5 milligram per kilometer, vastgesteld overeenkomstig bijlage I bij richtlijn 70/220/EEG, blijkend uit

  • 1e. het kentekenregister, dan wel

  • 2e. een meegezonden verklaring van de fabrikant of gevolmachtigd importeur;

 • d. een bestelauto die is gekeurd volgens het regime van richtlijn 88/77/EEG of richtlijn 2005/55/EG en voldoet aan de grenswaarden in rij B1 van de tabellen in punt 6.2.1 van bijlage I van die richtlijnen, blijkend uit

  • 1e. het kentekenregister, dan wel

  • 2e. een meegezonden verklaring van de fabrikant of gevolmachtigd importeur;

 • e. een personen- of bestelauto die blijkens het kentekenregister is ingericht en bestemd om uitsluitend te worden aangedreven door een elektromotor, of

 • f. een personen- of bestelauto die blijkens de vermelding in het kentekenregister CNG of waterstof als brandstof heeft.

Artikel 2.4. De aanvraag

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Een aanvraag tot subsidievaststelling wordt na 2 augustus 2009 en voor 21 april 2010, 17.00 uur door de aanvrager ingediend bij het agentschap, door volledige invulling van het betreffende bij die organisatie verkrijgbare formulier.

 • 2 Een aanvraag tot subsidievaststelling kan worden ingediend voor een of meer personen- of bestelauto’s.

 • 3 Voorafgaand aan een aanvraag tot subsidievaststelling kan na 2 augustus 2009 en voor 21 april 2010, 17.00 uur, een aanvraag tot subsidieverlening worden ingediend.

 • 4 In afwijking van het eerste lid wordt, als een aanvraag tot subsidievaststelling is voorafgegaan door een aanvraag tot subsidieverlening, de aanvraag tot subsidievaststelling ingediend binnen zes maanden na ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening.

 • 5 Een wijziging in de gegevens van een aanvraag tot subsidieverlening of tot subsidievaststelling wordt onverwijld gemeld aan het agentschap.

 • 6 De aanvraag tot subsidieverlening of, als geen aanvraag tot subsidieverlening wordt ingediend de aanvraag tot subsidievaststelling, gaat vergezeld van een afschrift van de van datum en handtekeningen van de aanvrager en de laatste eigenaar van de te demonteren auto voorziene koopovereenkomst van de vervangende auto, waaruit blijken:

  • a. de kentekengegevens van de te demonteren auto,

  • b. dat de koop is gesloten in het kader van deze regeling,

  • c. dat het subsidiebedrag in mindering is gebracht op het aankoopbedrag van het nieuwe voertuig, nadat over dat aankoopbedrag BTW is berekend, en

  • d. indien de vervangende auto een gebruikte auto is: de kentekengegevens van de vervangende auto.

 • 7 Bij de aanvraag tot subsidievaststelling worden, indien de vervangende auto een ongebruikte auto is, aanvullend op de gegevens, bedoeld in het zesde lid, door de aanvrager de kentekengegevens van de vervangende auto op het formulier aangegeven.

 • 8 De aanvraag tot subsidievaststelling vindt plaats nadat de aanvrager de te demonteren auto heeft aangeleverd bij een erkend demontagebedrijf en de tenaamstelling van de vervangende auto op naam van de koper heeft plaatsgevonden.

 • 9 Indien de vervangende auto een gebruikte auto is en op aanvraag een subsidie is verleend, wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld nadat de demontage van de te demonteren auto is geregistreerd in het kentekenregister en de tenaamstelling van de vervangende auto op naam van de koper heeft plaatsgevonden. Indien deze registratie op 30 juni 2011 nog niet heeft plaatsgevonden wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld op nihil.

Artikel 2.5. Subsidiebedragen

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Het subsidiebedrag voor een auto als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder a, is:

  • a. indien de datum van eerste toelating is gelegen vóór 1 januari 1990 : € 750,–;

  • b. indien de datum van eerste toelating is gelegen na 31 december 1989 maar voor 1 januari 1996: € 1.000,–.

 • 3 Het subsidiebedrag voor een auto als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, is bij een ledig gewicht zoals blijkt uit het kentekenregister:

  • a. van minder dan 1800 kg: € 1.000,–;

  • b. van 1800 kg of meer: € 1.750,–.

Artikel 2.6. Subsidieplafond

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Het subsidieplafond bedraagt € 80.000.000,–, met inachtneming van de gevolgen voor dit plafond van artikel 2.4, eerste en derde lid.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Artikel 3.1

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 3.2

[Regeling vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke sloopregeling personen- en bestelauto’s.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 mei 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Naar boven