Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieuopsporingsambtenaren in dienst van de provincie Noord-Brabant 2009

[Regeling vervallen per 18-11-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 17-11-2014

Besluit van de Minister van Justitie van 13 mei 2009, nr. 5598975/Justis/09, strekkende tot verlenging van de aanwijzing van milieuopsporingsambtenaren bij de provincie Noord-Brabant tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Ministers die het aangaan;

Gelezen het verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 30 maart 2009;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-11-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder

 • buitengewoon opsporingsambtenaar: De personen, werkzaam in de functie van milieuopsporingsambtenaar in dienst van de provincie Noord-Brabant

Artikel 2

[Vervallen per 18-11-2014]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 18-11-2014]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 4

[Vervallen per 18-11-2014]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Functioneel Parket.

Artikel 5

[Vervallen per 18-11-2014]

 • 1 De Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, Team BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 6

[Vervallen per 18-11-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 18 november 2009 en vervalt op 18 november 2014.

Artikel 7

[Vervallen per 18-11-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar milieuopsporingsambtenaren in dienst van de provincie Noord-Brabant 2009.

Artikel 8

[Vervallen per 18-11-2014]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 13 mei 2009, nr. 5598975/Justis/09, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 mei 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina