Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Arnhem 2009

[Regeling vervallen per 28-05-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 27-05-2014

Besluit van de Minister van Justitie van 6 mei 2009, kenmerk 5592715/Justis/09, strekkende tot aanwijzing van de medewerkers van de gemeente Arnhem tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de gemeente Arnhem en de daarop volgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Gelderland-Midden en de Hoofdofficier van Justitie te Arnhem;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 28-05-2014]

Onder de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt in dit besluit verstaan:

De ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten en werkzaam bij de gemeente Arnhem, aangesteld in de functie van gemeentelijk opsporingsambtenaar zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 2

[Vervallen per 28-05-2014]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 28-05-2014]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 20 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.

Artikel 4

[Vervallen per 28-05-2014]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd bij de opsporing van de in artikel 3 genoemde strafbare feiten gebruik te maken van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich daarbij overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke Marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 5

[Vervallen per 28-05-2014]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Oost-Nederland.

Artikel 6

[Vervallen per 28-05-2014]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders of namens hen het hoofd van de Dienst Stadsbeheer, afdeling Handhaving van de gemeente Arnhem brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afd. BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 28-05-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 28-05-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Arnhem 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 6 mei 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina