Wijzigingswet Advocatenwet, enz (verruimen mogelijkheden spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen)

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Wet van 25 mei 2009 tot wijziging van de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt in verband met het verruimen van de mogelijkheden tot het spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Advocatenwet en de Wet op het notarisambt te wijzigen ten einde de mogelijkheden tot spoedshalve tuchtrechtelijk optreden tegen advocaten en notarissen te verruimen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel IIIA

  • 2 [Red: Wijzigt deze wet.]

Artikel IV

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 25 mei 2009

Beatrix

De Staatssecretaris van Justitie

,

N. Albayrak

Uitgegeven de achtentwintigste mei 2009

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina