Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2015.]
Geldend van 03-05-2009 t/m heden

Besluit van de voorzitter van het Productschap Tuinbouw, d.d. 31 maart 2009, houdende verlening van volmacht aan de secretaris van het Productschap Tuinbouw (Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009)

De voorzitter van het Productschap Tuinbouw,

gelet op artikel 107 Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op hoofdstuk 6 van de Verordeningen PT algemene bepalingen 2007;

gelet op het Organogram "Bestuurlijke organisatie" en het "Jaarplan" van het betreffende jaar;

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid, efficiëntie en motivatie wenselijk is gebruik te maken van de volmachtfiguur. Deze volmacht heeft het oog op alle privaatrechtelijke handelingen zoals het aangaan van overeenkomsten, het verlenen van opdrachten en het doen van betalingen en hiervoor te tekenen;

besluit:

Artikel 1. - volmacht -

De voorzitter van het Productschap Tuinbouw verleent de secretaris volmacht om in zijn naam alle privaatrechtelijke handelingen - zoals het aangaan van overeenkomsten, het verlenen van opdrachten en het doen van betalingen - te verrichten en hiervoor te tekenen.

Artikel 2. - ondertekening -

Een privaatrechtelijke rechtshandeling welke geschiedt door de secretaris wordt als volgt ondertekend:

  • - de voorzitter van het Productschap Tuinbouw;

  • - namens deze de secretaris

  • - handtekening

  • - naam

Artikel 3. - slotbepalingen -

  • 3 Dit besluit treedt in werking twee dagen na de publicatie ervan in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2009.

  • 4 Dit besluit wordt aangehaald als: "Besluit voorzitter PT verlening volmacht 2009".

Zoetermeer, 31 maart 2009

De voorzitter van het Productschap Tuinbouw

,

T.H.J. Joustra

Terug naar begin van de pagina