Regeling vacatiegelden accountantskamer

Geldend van 22-05-2009 t/m heden

Regeling vacatiegelden accountantskamer

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 19, derde lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants;

Besluit:

Artikel 1

  • 2 Voor de toepassing van het eerste lid worden zittingen die op één dag worden gehouden, samen als één zitting beschouwd.

  • 3 De voorzitter van de accountantskamer kan besluiten dat een vergoeding overeenkomstig het eerste lid aan een lid of plaatsvervangend lid als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants wordt toegekend voor het concipiëren van een uitspraak in een zaak waarin geen zitting heeft plaatsgevonden.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 mei 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos

Terug naar begin van de pagina