Mandaatbesluit donatie bij leven

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-06-2009 t/m 31-12-2010

Mandaatbesluit donatie bij leven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelezen de Overeenkomst inzake uitvoering Subsidieregeling donatie bij leven van de Staat der Nederlanden met de Nierstichting Nederland, statutair gevestigd te Bussum, in welke bescheiden de instemming, bedoeld in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht, is vervat;

Gelet op artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. mandaat: bevoegdheid om in naam van de Minister besluiten te nemen;

 • b. gemandateerde: degene aan wie mandaat is verleend;

 • c. machtiging: bevoegdheid om in naam van de Minister handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

De algemeen directeur van de Nierstichting Nederland, statutair gevestigd te Bussum, heeft mandaat en machtiging met betrekking tot het verstrekken van de subsidies bedoeld in artikel 2 van de Subsidieregeling donatie bij leven.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De gemandateerde ondertekent een in mandaat genomen besluit en overige stukken met:

  ‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  namens deze,

  de algemeen directeur van de Nierstichting Nederland’,

  gevolgd door handtekening en naam.

 • 2 De gemandateerde plaatst onder een in mandaat genomen besluit de volgende bezwaarclausule:

  ‘Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift in te dienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.

  Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat:

  • de naam en het adres van de indiener,

  • de dagtekening,

  • een omschrijving van het bestreden besluit, bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of door bijvoeging van een kopie van het besluit,

  • de gronden van het bezwaar.’

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit zal worden aangehaald als: Mandaatbesluit donatie bij leven.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina