Wijzigingsregeling Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 22-05-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 29 april 2009, nr. WJZ/9080494, tot wijziging van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 19, eerste lid, en 50, tweede lid, van het Kaderbesluit EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2010]

Op aanvragen om subsidie die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend blijft bijlage 9.1 van toepassing zoals die onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 1 en 2, die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3, Den Haag.

Den Haag, 29 april 2009

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina