Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 16-05-2009 t/m 31-12-2010

Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen 2009

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 2, onderdeel c, 3 en 4, van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • binnenvaartonderneming: in Nederland gevestigde onderneming waarvan de hoofdactiviteiten bestaan uit het transport van goederen of personen over binnenwateren;

 • dienstverlenende onderneming: privaatrechtelijke rechtspersoon die diensten verleent, verband houdend met het varen op of beheren van Nederlandse binnenwateren;

 • technisch hulpmiddel: apparaat dat op een binnenvaartschip helpt bij het besparen van brandstof.

Artikel 2. Doelgroep

[Vervallen per 01-01-2011]

De minister kan op aanvraag subsidie verstrekken aan een binnenvaartonderneming of een dienstverlenende onderneming voor de aanschaf van een technisch hulpmiddel.

Artikel 3. Voorwaarden

[Vervallen per 01-01-2011]

De aanvrager komt in aanmerking voor subsidie indien:

 • a. een technisch hulpmiddel is aangeschaft, zijnde:

  • 1°. een brandstofverbruikmeter die het actuele verbruik van de motor(en) weergeeft,

  • 2°. een geautomatiseerd routeplanningssysteem dat een snelheid adviseert die leidt tot een minimaal brandstofverbruik, afhankelijk van de vaaromstandigheden en het gewenste aankomsttijdstip, of

  • 3°. een geautomatiseerd routeplanningssysteem dat de snelheid van het schip aanpast aan de vaaromstandigheden en aan het gewenste aankomsttijdstip, leidend tot een minimaal brandstofverbruik;

 • b. de factuur voor de aanschaf van het technisch hulpmiddel bij de aanvraag tot subsidievaststelling niet ouder is dan vier maanden; en

 • c. voor het binnenvaartschip nog niet eerder subsidie op grond van deze regeling of de Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen is verstrekt.

Artikel 4. Subsidiabele kosten

[Vervallen per 01-01-2011]

Als subsidiabele kosten worden in aanmerking genomen de gemaakte en betaalde kosten die rechtstreeks betrekking hebben op de aanschaf van technische hulpmiddelen.

Artikel 5. Hoogte subsidie

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 2 Als voor de aanschaf van het technisch hulpmiddel of een deel daarvan al eerder subsidie door een ander bestuursorgaan is verstrekt, wordt slechts een zodanig bedrag aan subsidie verstrekt dat de som van de subsidies niet groter is dan het bedrag dat op grond van deze regeling kan worden verstrekt.

Artikel 6. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Het subsidieplafond voor 2009 bedraagt € 125.000.

 • 2 De minister stelt uiterlijk 1 februari 2010 het subsidieplafond vast voor het verstrekken van subsidies in 2010 en maakt dit bekend in de Staatscourant.

Artikel 7. Subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2011]

De aanvrager dient een aanvraag voor subsidievaststelling in bij SenterNovem met gebruikmaking van het door SenterNovem ter beschikking gestelde aanvraagformulier, dat wordt vergezeld van een de-minimisverklaring als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Europese Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU L 379), alsmede de andere in het aanvraagformulier bedoelde bescheiden.

Artikel 8. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Bij de subsidievaststelling wordt beslist in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met inachtneming van het derde lid, met dien verstande dat, wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling compleet is ontvangen, als datum van ontvangst van de aanvraag geldt.

 • 2 Een aanvraag die SenterNovem ontvangt voor 1 november 2009, komt na inwilliging ten laste van het subsidieplafond voor 2009. Indien inwilliging van een dergelijke aanvraag tot overschrijding van het subsidieplafond voor 2009 zou leiden, komt de inwilliging ten laste van het subsidieplafond voor 2010.

 • 3 Voor zover door de vaststelling van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen bepaald door loting.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op vóór deze datum aangevraagde of verstrekte subsidie.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling VoortVarend Besparen 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina