Instellingsbesluit Regieraad Kwaliteit van Zorg

[Regeling vervallen per 22-01-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 16-05-2009 t/m 31-12-2012

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 april 2009, nr. MC-U-2927498, houdende de instelling van de Regieraad Kwaliteit van Zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 22-01-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. de Regieraad: de Regieraad, genoemd in artikel 2, eerste lid;

 • c. beroepsorganisaties: de organisaties van zorgverleners die primair verantwoordelijk zijn voor het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen;

 • d. andere belanghebbenden: andere partijen zoals cliënten, verzekeraars, kennisinstituten, College voor Zorgverzekeringen en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Artikel 2. Taak Regieraad

[Vervallen per 22-01-2013]

 • 1 Er is een Regieraad kwaliteit van zorg.

 • 2 Deze Regieraad heeft tot taak:

  • a. het agenderen van knelpunten rond de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen voor zorgverlening;

  • b. het faciliteren van beroepsorganisaties door handvatten en procedures te ontwikkelen waarmee de knelpunten zoals genoemd onder 2a van dit artikel kunnen worden opgelost;

  • c. het stimuleren van beroepsorganisaties in het oplossen van de knelpunten.

Artikel 3. Samenstelling Regieraad

[Vervallen per 22-01-2013]

 • 1 De Regieraad bestaat uit ten minste 5 leden en ten hoogste 9 leden, waaronder de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter.

 • 2 De leden hebben voldoende kennis van de ontwikkelingen op het terrein van kwaliteit van zorg en zijn gezaghebbend en kunnen onafhankelijk optreden.

 • 3 De leden worden op persoonlijke titel benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar.

 • 4 De leden van de Regieraad worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Minister.

 • 5 Het lidmaatschap eindigt tussentijds door overlijden, schorsing en/of ontslag door de Minister.

 • 6 Indien een tussentijdse vacature ontstaat, vindt een benoeming voor die vacature plaats voor de resterende duur van de zittingsperiode.

Artikel 4. Ondersteuning

[Vervallen per 22-01-2013]

 • 1 De Regieraad heeft ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van zijn werkzaamheden een secretariaat ter beschikking.

 • 2 Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitoefening van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Regieraad en wordt ondergebracht bij ZonMw.

Artikel 5. Werkwijze

[Vervallen per 22-01-2013]

 • 1 De Regieraad bepaalt zijn eigen werkwijze met dien verstande dat de Regieraad bij meerderheid van stemmen tot zijn oordeel komt over zijn agenda en werkplanning. Bij het staken van de stemmen, beslist de voorzitter of bij diens afwezigheid diens plaatsvervanger.

 • 2 De Regieraad stelt voor zijn werkwijze bij aanvang van zijn werkzaamheden een reglement op.

 • 3 Het reglement wordt ter kennisname aan de Minister gestuurd.

 • 4 In het reglement worden waarborgen opgenomen die de onafhankelijkheid van de Regieraad garanderen.

Artikel 6. Vergoeding

[Vervallen per 22-01-2013]

De leden van de Regieraad ontvangen een vergoeding, gebaseerd op het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies van 13 februari 2009 op grond van de gelijknamige Wet van 13 november 2008.

Artikel 7. Werkplanning en voortgangsrapportage

[Vervallen per 22-01-2013]

 • 1 De Regieraad stelt jaarlijks een werkplanning op en stuurt die ter goedkeuring aan de Minister. Deze werkplanning is gebaseerd op een met beroepsorganisaties en andere belanghebbenden afgestemde meerjarenagenda en bevat eventueel een bijlage met aanbevelingen van de Regieraad voor ondersteunend onderzoek en een begroting daarvoor ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de regiefunctie.

 • 2 De Regieraad zendt de werkplanning voor het komende jaar uiterlijk 1 november aan de Minister.

 • 3 De Minister keurt de werkplanning voor het komende jaar voor 31 december goed.

 • 4 De Minister geeft jaarlijks voor 1 oktober het maximum budget aan dat hij wil besteden aan de uitvoering van de aanbevelingen van de Regieraad voor ondersteunend onderzoek ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de regiefunctie in het komende jaar.

 • 5 De Regieraad zendt de werkplanning voor 2009 uiterlijk 1 juli 2009 aan de Minister. In deze werkplanning moet ten minste worden opgenomen: een met beroepsorganisaties en andere belanghebbenden afgestemde knelpuntenanalyse ten behoeve van een meerjarenagenda voor richtlijnontwikkeling en -implementatie, deze meerjarenagenda zelf en het ontwikkelen van een geharmoniseerde procedure voor het efficiënt ontwikkelen van richtlijnen en de implementatie daarvan.

 • 6 De Regieraad zendt halfjaarlijks uiterlijk 1 mei en 1 november een voortgangsrapportage van zijn werkzaamheden zoals omschreven in artikel 2, tweede lid aan de Minister. Deze voortgangsrapportages moeten geschikt zijn om als uitgangspunt te dienen voor de evaluatie van de Regieraad en moeten voldoen aan de criteria, zoals genoemd in artikel 8, derde lid.

Artikel 8. Evaluatiebepaling

[Vervallen per 22-01-2013]

 • 1 De Regieraad zal binnen twee jaar na zijn instelling voor het eerst worden geëvalueerd en daarna ten hoogste om de vier jaren.

 • 2 In ieder geval zal worden geëvalueerd de uitvoering door de Regieraad van zijn taak en de effectiviteit van de bijdrage van de Regieraad aan het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen.

 • 3 Criteria die bij de evaluaties zullen worden betrokken zijn:

  • a. er is een breed gedragen visie op richtlijnontwikkeling en -implementatie opgesteld en die wordt uitgevoerd;

  • b. er vindt voldoende afstemming plaats tussen de Regieraad en beroepsorganisaties en andere belanghebbenden, bijvoorbeeld bij het opstellen van een meerjarenagenda;

  • c. voldoende inhoud en omvang van een meerjarenagenda, bijvoorbeeld worden op het gebied van prioritaire thema’s voldoende activiteiten ontplooid;

  • d. de meerjarenagenda sluit goed aan op bestaande trajecten op het gebied van richtlijnontwikkeling en -implementatie en daaraan gerelateerde trajecten;

  • e. goede uitvoering van de meerjarenagenda door de Regieraad, bijvoorbeeld is de voortgang van de uitvoering voldoende;

  • f. voldoende bijdrage van de Regieraad aan het tot stand komen van richtlijnen en de implementatie ervan in de praktijk.

Artikel 9. Archivering

[Vervallen per 22-01-2013]

 • 1 Het beheer van de archiefbestanden van de Regieraad geschiedt op overeenkomstige wijze als het beheer van de archiefbescheiden door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of overeenkomstig eventueel aanvullend gemaakte afspraken.

 • 2 De archiefbescheiden van de Regieraad worden na opheffing, of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 22-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 22-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Regieraad Kwaliteit van Zorg.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina