Regeling vaststelling subsidieplafond 2009 krachtens Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen

Geldend van 17-05-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 april 2009, nr. WJZ/9079703, tot vaststelling van een subsidieplafond krachtens het Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen

Artikel 1

Het subsidieplafond voor het in 2009 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen op aanvragen krachtens dat besluit, ingediend vóór 1 januari 2009, wordt vastgesteld op € 11.000.000,–.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 april 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina