Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

[Regeling vervallen per 29-07-2019.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 15-05-2009 t/m 30-09-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 april 2009, nr. DL/B/119493, houdende een tegemoetkoming in de kosten voor een beperkt aantal opleidingsscholen (Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

 • 1 De Minister kan subsidie per schooljaar verstrekken voor een tegemoetkoming in de kosten van een beperkt aantal opleidingsscholen voor de begeleidingskosten van de studenten die hun opleiding voor een groot gedeelte op de werkplek volgen. Hiermee kunnen scholen een opleidingsinfrastructuur in de school inrichten en in stand houden en kosten dekken die gemoeid zijn met de feitelijke begeleiding van de studenten.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid, wordt met studenten die hun opleiding voor een groot gedeelte op de werkplek volgen, bedoeld:

  • a. studenten van een lerarenopleiding in het hoger beroepsonderwijs (bachelor- of masteropleiding), die minimaal 40% van het curriculum in de praktijk volgen,

  • b. studenten van een eenjarig programma van een hbo-lerarenopleiding op grond van artikel 5.6, vijfde lid, onderdeel b, van de Wet studiefinanciering 2000 (kopopleiding) die minimaal 50% (= 30 studiepunten) van het curriculum in de praktijk volgen,

  • c. studenten van een universitaire lerarenopleiding (masteropleiding) van 60 studiepunten, die 20% van het curriculum in de praktijk volgen,

  • d. studenten van een universitaire lerarenopleiding (masteropleiding) van 120 studiepunten die mede voorbereidt op de bevoegdheid voor het geven van onderwijs in het voorbereidend hoger onderwijs, die minimaal 25% (= 30 studiepunten) van het curriculum in de praktijk volgen,

  • e. studenten van een universitaire bacheloropleiding die een educatieve minor volgen die gericht is op het behalen van een bevoegdheid voor de theoretische leerweg in het vmbo en de eerste drie leerjaren havo en vwo die bovendien minimaal 15 studiepunten van het curriculum in de praktijk volgen,

  • f. studenten die op basis van een geschiktheidsverklaring als leraar zijn benoemd of aangesteld (zij-instromers), of

  • g. studenten die zijn benoemd of aangesteld als leraar en tegelijkertijd een lerarenopleiding volgen met als doel om een hogere of andere bevoegdheid te behalen.

Artikel 3. Subsidieontvanger

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

 • 1 Subsidie wordt slechts verleend aan een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid en waarvan de statutaire doelstelling past binnen het doel van de subsidieverlening.

 • 2 Vanuit de opleidingsschool zal één partner optreden als penvoerder van de opleidingsschool.

 • 3 De subsidieontvanger is de penvoerder, bedoeld in het tweede lid.

Artikel 4. Subsidieplafond

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is per jaar een bedrag van € 17.000.000 beschikbaar.

Artikel 5. Subsidiebedrag

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

 • 1 De subsidie per subsidieontvanger bedraagt ten hoogste € 340.000 per schooljaar, dat aan maximaal 50 subsidieontvangers kan worden verleend.

 • 2 De hoogte van subsidie wordt bepaald aan de hand van het aantal studenten op de opleidingsschool, zoals in bijlage 2 is aangegeven.

 • 3 Subsidieverlening voor het eerste schooljaar vindt plaats op basis van een prognose van het aantal studenten door de subsidieontvanger. Elk volgend schooljaar wordt de hoogte van de subsidieverlening bepaald op grond van het aantal studenten uit het verstreken schooljaar (realisatiegegevens).

 • 4 De subsidie wordt verleend als tegemoetkoming in de uitgaven die zijn verbonden aan de in artikel 2 omschreven activiteiten. Zij kan ook worden aangewend voor andere activiteiten van de instelling(en) waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

Hoofdstuk 2. Subsidieaanvraag

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Artikel 6. Subsidieaanvraag

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Subsidie wordt op aanvraag van de penvoerder, bedoeld in artikel 3, tweede lid, verleend.

Artikel 7. Vereisten subsidieaanvraag

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

De subsidieaanvraag wordt ingediend met behulp van het formulier bij de NVAO.

Artikel 8. Termijn indiening aanvraag

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

 • 1 De subsidieaanvraag wordt ingediend uiterlijk 15 september 2009.

Hoofdstuk 3. Subsidieverlening

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Artikel 9. Criteria verdeling bij subsidieverlening

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

 • 1 De Minister voorziet in een gelijktijdige beslissing op aanvragen met betrekking tot soortgelijke projecten op basis van een vergelijking van de kwaliteit en hun geschiktheid om bij te dragen aan de doelstellingen van de subsidie.

 • 2 De Minister verdeelt het beschikbare bedrag bij gelijke geschiktheid en bij overschrijding van het subsidieplafond op basis van een evenwichtige spreiding tussen de betrokken scholen voor po, vo en bve en spreiding over Nederland en als ultimum remedium op basis van volgorde van ontvangst van de aanvragen met dien verstande dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvraag is aangevuld, met betrekking tot de verdeling, als datum van ontvangst geldt.

Artikel 10. Advies voorafgaand aan subsidieverlening

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

 • 1 De Minister beslist over de subsidieverlening mede op basis van het advies van de NVAO.

 • 2 De NVAO brengt advies over de kwaliteit van de opleidingsschool door middel van een beoordeling van het gerealiseerd niveau en van de samenwerkingsovereenkomst

 • 3 De NVAO brengt het advies uit op basis van het toetsingskader in bijlage 1.

Artikel 11. Tijdvak subsidieverlening

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

 • 1 Subsidie wordt telkens verleend tot het einde van de accreditatietermijn van de lerarenopleiding(en) met een maximum van zes jaar.

 • 2 Na afloop van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend, kan door de subsidieontvanger een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Artikel 12. Begrotingsvoorwaarde

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

In geval van het niet vervullen van de voorwaarde, bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, worden de met inachtneming van artikel 4 verleende subsidiebedragen verlaagd tot het bedrag van de subsidie dat na de vaststelling of goedkeuring van de begroting ter beschikking staat, een en ander naar rato van het aantal subsidieaanvragers aan wie subsidie is verleend en van de hoogte van de verleende subsidiebedragen.

Artikel 13. Weigeringsgronden

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

 • 1 Onverminderd artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht kan de subsidieverlening worden geweigerd of beëindigd indien:

  • a. de opleidingsschool niet of niet langer minimaal aan de vereiste basiskwaliteit voldoet aan de hand van het oordeel van de NVAO,

  • b. het aantal studenten dat een opleidingsschool opleidt in de schooljaren 2009–2010 en 2010–2011 lager is dan 40 per schooljaar of vanaf het schooljaar 2011–2012 lager is dan 80,

  • c. niet of niet langer alle deelnemende scholen voor po, vo en bve, of afdelingen daarbinnen, in de opleidingsschool vallen onder het basistoezicht van de Inspectie van het Onderwijs,

  • d. niet of niet langer alle deelnemende lerarenopleidingen in de opleidingsschool geaccrediteerd zijn door de NVAO, of

  • e. het subsidieplafond wordt overschreden.

 • 3 De Minister kan voor bepaalde gevallen van het eerste lid afwijken voor zover deze toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Hoofdstuk 4. Verplichtingen subsidieontvanger

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Artikel 14. Informatieplicht

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

 • 1 De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de Minister ingestelde onderzoeken die erop gericht zijn de Minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het door of namens de Minister te voeren beleid.

 • 2 Jaarlijks uiterlijk op 1 oktober verstrekt de subsidieontvanger de gegevens over het verstreken schooljaar die nodig zijn voor het verlenen van de subsidie voor het lopende schooljaar. Tot deze gegevens behoren in ieder geval een verantwoording van het aantal studenten bedoeld in artikel 2, tweede lid.

 • 3 De subsidieontvanger geeft aan door of namens de minster aangewezen ambtenaren op verzoek inzage in de in artikel 17 van de Wet overige OCW-subsidies bedoelde administratie en verstrekt alle inlichtingen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om een juist inzicht te verkrijgen in de besteding van de subsidie.

 • 4 De subsidieontvanger doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de Minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Daarbij worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 15. Administratieve voorschriften

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

 • 1 De subsidieontvanger draagt zorg voor een inzichtelijke en controleerbare administratie met betrekking tot het aantal opgeleide studenten in een schooljaar.

 • 2 De administratie is zodanig opgezet dat deze voldoende waarborgen biedt voor correcte en adequate rapportages.

 • 3 De administratie biedt voldoende mogelijkheden voor een goede accountantscontrole op de juistheid van de in het eerste lid genoemde gegevens.

Artikel 16. Verantwoording en controle

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

 • 1 De verantwoording van de subsidie geschiedt in de jaarverslaggeving, bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van de subsidie en de rechtmatigheid van de gegevens, bedoeld in artikel 14, tweede lid.

Hoofdstuk 5. Subsidievaststelling

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Artikel 17. Ambtshalve subsidievaststelling

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

De subsidie wordt vastgesteld binnen 3 maanden na ontvangst van de verantwoording, bedoeld in artikel 16.

Hoofdstuk 6. Betaling

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Artikel 18. Betaling in gedeelten

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

 • 1 Het jaarlijkse subsidiebedrag wordt per schooljaar in twee gedeelten aan subsidieontvanger betaald. Het eerste gedeelte wordt betaald in november, het daarop volgende gedeelte in februari.

 • 2 In afwijking op het eerste lid zal in het schooljaar 2009–2010 het subsidiebedrag van het betreffende schooljaar in één gedeelte worden betaald in februari 2010, tenzij de subsidieontvanger op grond van artikel 8, tweede lid, uiterlijk 1 mei 2009 een aanvraag heeft ingediend.

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Artikel 19. Effectmeting

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Er zal onderzoek worden gedaan naar het bereikte effect dan wel het bereikte resultaat van deze subsidie.

Artikel 20. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 21. Citeertitel

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming kosten opleidingsscholen.

Deze regeling zal met toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlagen:

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

 • 1. Toetsingskader opleidingsschool, NVAO 3 maart 2009

 • 2. Overzicht tegemoetkoming opleidingsschool afhankelijk van grootte

 • 3. Formulier Samenstelling aanvraagdossier toetsing opleidingsschool

Bijlage 1. : Toetsingskader opleidingsschool

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

1. Inleiding

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren 2008–2011 – ’Krachtig meesterschap’ – maakt staatssecretaris Van Bijsterveldt bekend dat zij ‘opleiden in de school’ structureel wil verankeren in het onderwijsbestel. Deze opleidingsvorm, waarbij de klemtoon op het werkplekleren ligt, wordt gerealiseerd binnen opleidingsscholen.

In de afgelopen jaren zijn er tientallen initiatieven genomen om deze vorm van ‘opleiden in de school’ te toetsen op haalbaarheid en effectiviteit. Een groot aantal van deze initiatieven, de zogenaamde dieptepilots, hebben op projectmatige basis OCW-middelen ontvangen. Vanuit die ervaringen is er meer en meer enthousiasme ontstaan voor ‘opleiden in de school’ en zijn steeds meer scholen en lerarenopleidingen op dit terrein actief geworden. De diversiteit onder deze projecten is groot. De middelen zijn evenwel beperkt. Vanuit die optiek heeft de staatssecretaris voorgesteld om aan het toekennen van middelen zowel kwantitatieve doelstellingen als kwalitatieve eisen te koppelen.

Het beoordelen van de kwaliteit van de opleidingsscholen gebeurt, op verzoek van de staatsecretaris van OCW, door de NVAO. In dit verband hanteert de NVAO de volgende uitgangspunten:

 • 1. De NVAO is gezien haar verdragsrechterlijke en wettelijke taakstelling uitsluitend werkzaam in de sector hoger onderwijs en wil en kan dientengevolge ook geen uitspraken doen over de kwaliteit van het onderwijs in andere sectoren. Door de NVAO kan dus uitsluitend de lerarenopleiding die in de opleidingsschool betrokken is, aangesproken en beoordeeld worden op de kwaliteit van de opleiding. De lerarenopleiding is en blijft immers de instantie die het getuigschrift afgeeft en die uiteindelijk garant moet staan voor het bereiken van de nodige kwalificaties. Alle studenten van de opleiding moeten voldoen aan dezelfde bekwaamheidseisen, ongeacht of ze de opleiding voltijds, deeltijds of duaal (bijvoorbeeld in de opleidingsschool) hebben gevolgd.

 • 2. De beoordeling van de kwaliteit van de opleidingsschool wordt op termijn meegenomen in de reguliere beoordeling van de kwaliteit van de lerarenopleiding binnen het accreditatiestelsel.

 • 3. De NVAO brengt advies uit aan de staatsecretaris van OCW over de kwaliteit van de opleidingsschool en neemt dus zelf geen besluiten over subsidiebeschikkingen.

 • 4. De operationalisering van wat onder ‘de opleidingschool’ moet worden verstaan is vastgelegd door het ministerie van OCW. (Cf. 2 Definitie).

OCW heeft deze uitgangspunten van de NVAO aanvaard.

De NVAO stelt voor de beoordeling van de kwaliteit van de opleidingsscholen een panel van deskundigen samen. Dit panel wordt geadviseerd door twee groepen referenten. De eerste groep referenten wordt gevraagd een oordeel uit te spreken over het gerealiseerde niveau van de afgestudeerden. De tweede groep referenten zal een oordeel geven over de kwaliteit van de aan de basis van de opleidingsschool liggende samenwerkingsovereenkomst.

Schematisch ziet het beoordelingsproces er als volgt uit:

Bijlage 244519.png

Het toetsingskader opleidingsschool bestaat uit:

 • de definitie;

 • het beoordelingskader;

 • de werkwijze.

2. Definitie

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

De opleidingsschool is een partnerschap van één of meer opleidingen voor leraren primair respectievelijk voortgezet onderwijs met één of meer scholen voor primair respectievelijk voortgezet en/of beroepsonderwijs.

De deelnemende lerarenopleiding(en) moet(en) geaccrediteerd zijn (van rechtswege of door NVAO), de deelnemende scholen moeten onder het basistoezicht van de Inspectie van het Onderwijs vallen (de school mag niet als zwak of zeer zwak zijn aangemerkt).

Het partnerschap verzorgt de betreffende opleiding voor een substantieel deel op de werkplek en met een substantiële inzet van personeel van de lerarenopleiding en van de school/instelling voor po, vo of beroepsonderwijs. Het partnerschap is meerjarig vastgelegd tot in ieder geval het moment dat de opleiding opnieuw moet zijn geaccrediteerd, de kwaliteit moet duurzaam zijn geborgd en de continuïteit moet voldoende gegarandeerd zijn.

Hierna wordt ‘de opleidingsschool’ steeds gebruikt voor het partnerschap. Wanneer één van de partners wordt bedoeld, dan worden deze benoemd als ‘de lerarenopleiding’ voor het opleidingsinstituut en ‘de school’ voor de instelling voor po, vo of bve.

3. Beoordelingskader

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Deel 1: Gerealiseerd niveau

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Uit de beoordeling van het gerealiseerd niveau moet blijken dat het buiten twijfel staat dat de afgestudeerden van de opleidingsschool voldoen aan het niveau van bachelor of master. Deze beoordeling gebeurt aan de hand van de producten waarop de examencommissie zich baseert voor haar eindoordeel met betrekking tot de te behalen eindkwalificaties.

Criterium

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

De gerealiseerde eindkwalificaties zijn in overeenstemming met de nagestreefde eindkwalificaties qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen.

Deel 2: De samenwerkingsovereenkomst

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

De beoordeling van de kwaliteit van het samenwerkingsverband gebeurt aan de hand van de samenwerkingsovereenkomst en de explicitering daarin van de wijze waarop de partners in de opleidingsschool gestalte geven aan het programma, het personeelsbeleid, de voorzieningen en de kwaliteitszorg, alsook over ieders verantwoordelijkheid daarbij.

De leidraad voor de NVAO om de kwaliteit van de samenwerkingsovereenkomst te beoordelen is het bestaande accreditatiekader. Daaruit zijn de facetten gelicht die voor de opleidingsschool een specifieke invulling vragen. Omdat de lerarenopleidingen in een apart traject geaccrediteerd zijn of worden, hoeft een aantal facetten hier niet beoordeeld te worden. Voor elk van de wel te beoordelen facetten is hieronder de standaardtekst uit het accreditatiekader weergeven met een specificatie in cursieve tekst voor de opleidingsschool. Voor de zelfevaluatie in het aanvraagdossier gelden de cursieve tekstgedeelten als leidraad.

Onderwerp 1: Programma

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Facetten

Criteria

1.1 Relatie tussen doelstellingen en programma

Het programma is een adequate concretisering van de eindkwalificaties, qua niveau, oriëntatie en domeinspecifieke eisen. De eindkwalificaties zijn adequaat vertaald in leerdoelen van (onderdelen) van het programma.

De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de geformuleerde eindkwalificaties te bereiken.

 

De opleidingsschool heeft een geëxpliciteerde visie op opleiden in de school geconcretiseerd in een opleidingsplan.

 

Het programma dat door de opleidingsschool is uitgewerkt stelt de studenten in staat om de eindkwalificaties te bereiken.

 

De opleidingsschool waarborgt dat studenten de gelegenheid hebben de verbinding tussen theorie en praktijk te leggen. Het opleidingstraject in de school kent voldoende diepgang door verbindingen met de theorie. Het opleidingstraject in de lerarenopleiding sluit aan bij de praktijkervaringen in de school.

 

De opleidingsschool waarborgt dat studenten de gelegenheid hebben ervaring op te doen in gevarieerde onderwijssituaties.

   

1.2 Samenhang programma

Studenten volgen een inhoudelijk samenhangend studieprogramma.

 

De opleidingsschool heeft een samenhangend programma waarbinnen het gedeelte van het curriculum dat in de school wordt verworven en het gedeelte van het curriculum dat in de lerarenopleiding wordt verworven een geïntegreerd geheel vormen.

 

De individuele trajecten zijn verankerd in een inhoudelijk samenhangend programma.

   

1.3 Instroom

Het programma sluit qua vorm en inhoud aan bij de kwalificaties van de instromende studenten.

 

De afstemming tussen de instroomkwalificaties van de studenten en het te volgen programma is transparant. Verleende vrijstellingen moeten inhoudelijk worden verantwoord. De rol van EVC wordt hierbij beschreven.

 

De selectie van studenten voor de opleidingsschool is zorgvuldig en transparant.

   

1.4 Afstemming vormgeving en inhoud van het programma

Het didactische concept is in lijn met de doelstellingen. De werkvormen sluiten aan bij het didactische concept.

 

De scholen en de lerarenopleiding(en) hanteren in functie van het traject in de opleidingsschool een didactisch concept waarmee alle partners instemmen.

   

1.5 Beoordeling en toetsing

Door de beoordelingen, toetsingen en examens wordt adequaat getoetst of de studenten de leerdoelen van (onderdelen van) het programma hebben gerealiseerd.

 

De opleidingsschool hanteert duidelijke afspraken over de rol, de taken en de verantwoordelijkheden van elk van de partners bij beoordeling en toetsing. Iedere student heeft volstrekte helderheid over wat die afspraken in de praktijk van de opleiding betekenen.

Onderwerp 2: Inzet van personeel

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Facetten

Criteria

2.1 Kwantiteit personeel

Er wordt voldoende personeel ingezet om de opleiding met de gewenste kwaliteit te verzorgen.

 

De opleidingsschool zet voldoende personeel in om de studenten op te leiden, te begeleiden en te beoordelen.

   

2.2 Kwaliteit personeel

Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische realisatie van het programma.

 

Het personeel dat wordt ingezet voor de opleidingsschool is deskundig in het opleiden, begeleiden en beoordelen van de studenten.

 

De opleidingsschool heeft een visie op professionalisering uitgeschreven en heeft afspraken over de borging van de kwaliteit van alle personeel dat betrokken is bij de opleidingsschool.

Onderwerp 3: Voorzieningen

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Facet

Criteria

3.1 Studiebegeleiding

De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten zijn adequaat met het oog op studievoortgang.

De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten sluiten aan bij de behoefte van studenten.

 

De opleidingsschool zorgt ervoor dat de begeleiding vanuit de school en vanuit de lerarenopleiding op elkaar is afgestemd, transparant is voor studenten en andere betrokkenen en aansluit bij de specifieke behoeften van de studenten binnen dit traject.

Onderwerp 4: Interne kwaliteitszorg

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Facetten

Criteria

4.1 Evaluatie resultaten

De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen.

 

De opleidingsschool hanteert een kwaliteitszorgplan dat waarborgt dat de streefdoelen van de opleiding gerealiseerd worden en op regelmatige tijdstippen geëvalueerd worden.

   

4.2 Maatregelen tot verbetering

De uitkomsten van deze evaluatie vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen die bijdragen aan de realisatie van de streefdoelen.

 

De opleidingsschool geeft aantoonbaar opvolging aan de resultaten van de regelmatige evaluaties.

   

4.3 Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld

Bij de interne kwaliteitszorg zijn medewerkers, studenten, alumni en het afnemende beroepenveld van de opleiding actief betrokken.

 

De medewerkers en studenten van de opleidingsschool alsook het beroepenveld zijn actief betrokken bij de interne kwaliteitszorg van de opleidingsschool.

4. Werkwijze

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

4.1. In behandeling nemen aanvraagdossier

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

De opleidingsschool dient een aanvraag in. De NVAO screent het aanvraagdossier op volledigheid. Om in behandeling te kunnen worden genomen dient het alle gegevens en stukken te bevatten zoals opgesomd in de bijlage ‘Samenstelling aanvraagdossier toetsing opleidingsschool’. De NVAO brengt de penvoerende instantie op de hoogte van de ontvangst van het aanvraagdossier. Indien het informatiedossier niet volledig is, zal de NVAO aanvullende informatie vragen.

4.2. Advies van de referentengroepen aan het panel

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

De beoordeling van het gerealiseerde niveau

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

De NVAO schakelt externe deskundigen in voor de beoordeling van het gerealiseerd niveau. Deze groep wordt samengesteld uit deskundigen die al eerder bij visitaties of accreditaties betrokken zijn geweest bij het beoordelen van het gerealiseerde niveau van lerarenopleidingen en deskundig zijn in het valideren van het bachelor- of masterniveau in het domein van de lerarenopleiding.

Per aanvraagdossier spreken twee referenten een oordeel uit over het gerealiseerde (of te realiseren) niveau van de afgestudeerden (of studenten) van de opleidingsschool aan de hand van de stukken waarop de lerarenopleiding de eindkwalificaties van de afstuderenden vaststelt. Van elke opleidingsschool worden minimaal 10 afgestudeerden die via ‘opleiden in de school’ hun diploma haalden op kwaliteit getoetst. Indien een opleidingsschool nog geen 10 afgestudeerden telt, wordt de kwaliteit bekeken van de opleidingsresultaten van minimaal 10 studenten in de verst gevorderde fase van de opleiding.

De referenten selecteren 10 studenten uit de aangeleverde lijsten. Op een met de contactpersoon afgesproken tijdstip gaan zij naar de opleidingsschool waar deze stukken klaar liggen ter inzage. De referenten worden op dat moment ook in de mogelijkheid gesteld om met minstens 5 van deze studenten of afgestudeerden te spreken, alsook met een aantal personeelsleden dat deze studenten heeft begeleid bij het behalen van de eindkwalificaties.

Het oordeel ‘voldoet aan de vereiste basiskwaliteit’ wordt uitgesproken indien alle door de referenten beoordeelde kandidaten het gewenste niveau behalen. Indien een of meer kandidaten daar niet aan voldoen, kunnen de referenten een gewogen oordeel uitspreken.

De referenten motiveren hun eindoordeel en brengen hierover gezamenlijk advies uit aan het panel.

De beoordeling van de samenwerkingsovereenkomst

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

De NVAO schakelt ook voor deze beoordeling externe deskundigen in. Deze groep bestaat uit deskundigen in het beoordelen van samenwerkingsrelaties in het kader van ‘opleiden in de school’.

Per aanvraag spreken twee referenten een oordeel uit over de kwaliteit van de samenwerkingsovereenkomst die aan de basis ligt van de opleidingsschool.

De samenwerkingsovereenkomst wordt beoordeeld aan de hand van de kwaliteitseisen die staan beschreven in hoofdstuk 3.

Om hun oordeel vorm te geven zullen de referenten in aansluiting op het bestuderen van het dossier een bezoek brengen aan de opleidingsschool. De referenten bepalen zelf met welke geleding(en) zij wensen te spreken, maar het ligt in de lijn van de verwachtingen dat een gesprek met de bestuurlijk verantwoordelijken (directie scholen/scholengroep, directie lerarenopleiding(en), projectverantwoordelijke), alsook een gesprek met personeel uit de scholen en de lerarenopleiding(en) plaatsvindt.

4.3. De beoordeling door het panel

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Het panel dat de opleidingsscholen beoordeelt, bestaat uit een voorzitter en minstens drie leden die elk over een bijzondere deskundigheid beschikken op het terrein van de lerarenopleidingen, van het vo/bve of van het po.

Om het oordeel uit te spreken beschikt het panel over het aanvraagdossier enerzijds en de adviezen van de beide referentengroepen anderzijds. Indien het panel dit nodig acht, kan de opleidingsschool uitgenodigd worden voor een aanvullend gesprek.

Het panel geeft een samenvattend en gemotiveerd oordeel over de kwaliteit van de opleidingsschool.

4.4. Geheimhouding en onafhankelijkheid van de beoordelaars

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Alle externe deskundigen zijn onafhankelijk van de te beoordelen opleidingsschool. Zij tekenen een geheimhoudings- en onafhankelijkheidsverklaring.

4.5. Definities van de scores

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Definities voor de scores voor het eindoordeel:

 • Excellent: stijgt ver uit boven de vereiste basiskwaliteit en kan als voorbeeld dienen;

 • Goed: voldoet ruim aan de vereiste basiskwaliteit;

 • Voldoende: voldoet aan de vereiste basiskwaliteit;

 • Onvoldoende:

  • Voldoet nog niet aan de vereiste basiskwaliteit maar is op korte termijn reparabel;

  • Voldoet niet aan de vereiste basiskwaliteit.

Definities voor de scores voor het oordeel over het gerealiseerd niveau en (de facetten van) de samenwerkingsovereenkomst:

 • Excellent: stijgt ver uit boven de vereiste basiskwaliteit en kan als voorbeeld dienen;

 • Goed: voldoet ruim aan de vereiste basiskwaliteit;

 • Voldoende: voldoet aan de vereiste basiskwaliteit;

 • Onvoldoende: voldoet niet aan de vereiste basiskwaliteit.

4.6. Beoordeling door de NVAO

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

De beoordeling van het panel resulteert in een advies aan de NVAO. De NVAO baseert haar oordeel over de aanvraag op dit advies, maar heeft daarbij een eigen verantwoordelijkheid. De NVAO bepaalt dus het definitieve advies over de aanvraag. Het advies van de NVAO is niet vatbaar voor bezwaar of beroep.

4.7. Afhandeling door het ministerie van OCW

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

De NVAO stuurt het advies over de kwaliteit van de opleidingsschool naar het ministerie van OCW. De staatssecretaris neemt een beslissing over de toewijzing van de subsidies en communiceert deze beslissing, samen met het advies van de NVAO, naar de opleidingsscholen.

Bijlage 2. : Overzicht tegemoetkoming opleidingsschool afhankelijk van grootte

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Aantal studenten

Tegemoetkoming per jaar

40–79

€ 120.000

80–139

€ 200.000

140–179

€ 280.000

180–219

€ 320.000

> 219

€ 340.000

Bijlage 3. : Formulier samenstelling aanvraagdossier toetsing opleidingsschool

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Gevraagde informatie

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Bij de aanvraag voor de toetsing opleidingsschool behoren de hierna volgende gegevens en stukken. Bij het aanleveren van deze gegevens houdt de aanvrager de onderstaande structuur aan. Dit bespoedigt een doelgerichte behandeling van de aanvraag.

Het is van belang dat alle deelnemende partners, ter goedkeuring, hun handtekening op deze aanvraag zetten.

Bij elk onderdeel wordt de primair belangrijke informatie kernachtig beschreven.

Bijlagen bevatten alleen ondersteunende informatie en dienen beperkt en beknopt te zijn.

1. Algemene gegevens

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

1.1. Administratieve gegevens penvoerende instantie

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Naam instelling:

Postadres, postcode, plaats:

Bezoekadres, postcode, plaats:

BRIN-nummer:

Status inspectie:

Gegevens contactpersoon (naam, telefoon, e-mail):

Bankrekeningnummer, tenaamstelling en plaats:

Handtekening:

1.2. Administratieve gegevens van alle partners, weergegeven per partner:

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Naam instelling:

Postadres, postcode, plaats:

Gegevens contactpersoon (naam, telefoon, e-mail):

BRIN-nummer:

Status inspectie/accreditatie:

Handtekening:

1.3. Volume en kenmerken van het aantal ‘studenten’

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

De opleidingsschool levert die gegevens waaruit blijkt dat zij voldoet aan de criteria die door het ministerie van OCW aan ‘volume en kenmerken van het aantal ‘studenten’ zijn gesteld in de onderstaande overzichten.

In te vullen voor het geheel van de deelnemende scholen po, vo en bve in de opleidingsschool

Prognose

2009–2010

2010–2011

2011–2012

Aantal ‘studenten’ van een universitaire lerarenopleiding (masteropleiding) van 60 ECTS en waarvan 40% van het curriculum op de werkplek verzorgd.

     
       

Aantal ‘studenten’ van een door een hogeschool verzorgde lerarenopleidingen (bachelor of master) waarvan minimaal 40% van het curriculum op de werkplek verzorgd.

     
       

Aantal ‘studenten’ van een lerarenopleiding in de vorm van een kopopleiding (volgend op een hbo- of wo-vakbachelor) en waarvan minimaal 50% (= 30 ECTS) van het nog te volgen curriculum op de werkplek verzorgd

     
       

Aantal ‘studenten’ van de universitaire masteropleidingen van 120 ECTS die mede voorbereiden op de bevoegdheid voor het geven van onderwijs in het voorbereidend hoger onderwijs, en waarvan minimaal 25% (= 30 ECTS) van het curriculum op de werkplek verzorgd

     
       

Aantal ‘studenten’ van universitaire bacheloropleidingen dat een educatieve minor volgt gericht op het behalen van een bevoegdheid voor de theoretische leerweg in het vmbo en de eerste drie leerjaren Havo/VWO en waarvan minimaal 15 ECTS op de werkplek verzorgd

     
       

Aantal ‘studenten’ dat op basis van een geschiktheidsverklaring als leraar is benoemd of aangesteld (zij-instromers). Voor hen gelden de afspraken die in de wettelijk vereiste scholings- en begeleidingsovereenkomst zijn opgenomen

     

2. Gegevens ten behoeve van de beoordeling van het gerealiseerd niveau

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

 • 2.1 Overzicht van de producten waarop de lerarenopleiding haar oordeel bepaalt over de eindkwalificaties van de student. Dit kan gaan over scripties, portfolio’s, andere vormen van toetsing. In ieder geval gaat het om een geheel van (eind)producten per student. Per product worden de te beoordelen competenties opgegeven.

 • 2.2 Namenlijst van de afgestudeerden of indien dit er nog niet minstens 10 zijn, aangevuld met de studenten die het verst staan in hun opleiding. Er moet een lijst zijn van minstens 20 namen waaruit de referentengroep er 10 kan selecteren. Het gaat om studenten die minstens een voldoende gehaald hebben voor de eindkwalificaties of tussentijdse deelkwalificaties.

Van iedere afgestudeerde of student worden de volgende gegevens in tabelvorm verstrekt: naam en per schooljaar het aantal ECTS dat werd afgelegd binnen de opleidingsschool.

3. Gegevens ten behoeve van de beoordeling van de samenwerkingsovereenkomst van de opleidingsschool: de zelfevaluatie

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

De zelfevaluatie omvat een beschrijving (sterkte-zwakte analyse) aan de hand van de criteria zoals aangegeven in het beoordelingskader.

 • 3.1 Programma

 • 3.2 Inzet van personeel

 • 3.3 Voorzieningen

 • 3.4 Interne kwaliteitszorg

4. Bijlagen

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

Verplichte bijlagen:

 • Samenwerkingsovereenkomst waarvan deel kunnen uitmaken:

  • a) een opleidingsplan, waarin onder andere: visie rond opleiden in de school, kwaliteitszorg en -borging, onderwijskundige structuur, financiële middelen, ...;

  • b) afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden van elk van de partners bij de uitvoering van het opleidingsplan en bij de beoordeling van de resultaten van diegenen die worden opgeleid;

  • c) afspraken over de borging van de kwaliteit van het personeel dat betrokken is bij de opleidingsschool;

  • d) afspraken over de ontbinding van de samenwerkingsovereenkomst en de gevolgen daarvan voor de betrokken studenten indien een of meer van de partners de primaire taak onvoldoende blijkt te hebben geborgd;

  • e) financiële afspraken.

 • Per deelnemende partner: een overzicht met namen van de personeelsleden die betrokken zijn bij de opleidingsschool, met vermelding van de functies in de opleidingsschool en percentage aanstelling.

Mogelijke bijlagen:

 • Reeds toegekende ‘keurmerk(en)’ en de procedure en criteria die erbij gehanteerd worden;

 • Weergave van alle tekstfragmenten over het traject ‘opleiden in de school’ uit een recent visitatierapport;

 • Relevante beleids- en verantwoordingsdocumenten van de partners waaruit hun engagement en ambities blijken met betrekking tot de opleidingsschool.

Uiterste indieningdatum

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

De uiterste indieningdatum voor aanvragen ‘toetsing opleidingsschool’ voor de eerste ronde (voorbehouden aan de huidige deelnemers aan het overbruggingsjaar opleiden in de school 2008–2009) is 1 mei 2009.

De uiterste indieningdatum voor aanvragen ‘toetsing opleidingsschool’ voor de tweede ronde is 15 september 2009.

Aantal exemplaren en adresgegevens

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

De opleidingsschool dient de aanvraag schriftelijk in 10-voud in op volgend adres:

NVAO – Postbus 85498 – 2508 CD Den Haag

Een digitale versie (in format Word of Adobe-pdf) dient te worden bezorgd via oids@nvao.net.

De NVAO draagt er zorg voor dat een exemplaar van het aanvraagdossier naar het ministerie van OCW wordt gestuurd.

Bij vragen

[Regeling vervallen per 29-07-2019]

De NVAO heeft een digitale helpdesk geopend onder het reeds genoemde adres oids@nvao.net. Langs deze weg kunnen vragen/problemen over de beoordeling door de NVAO worden voorgelegd.

Naar boven