Besluit instelling commissie evaluatie Staatsbosbeheer

[Regeling vervallen per 01-10-2009.]
Geldend van 15-05-2009 t/m 30-09-2009

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 27 april 2009, nr. TRCJZ/2009/886, houdende de instelling van de Commissie evaluatie Staatsbosbeheer

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • b. commissie: commissie evaluatie Staatsbosbeheer.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 De commissie heeft tot taak onderzoek te doen naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van Staatsbosbeheer.

 • 2 De commissie gaat in haar onderzoek in het bijzonder in op de volgende vragen:

  • a. in welke mate heeft Staatsbosbeheer de afgelopen jaren doelmatig en doeltreffend gefunctioneerd;

  • b. heeft de vermaatschappelijking van Staatsbosbeheer zich in een goede richting ontwikkeld; en

  • c. hoe functioneert de aansturingsrelatie in relatie tot de uitvoering van de primaire taken door Staatsbosbeheer.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2009]

Als leden van de commissie worden benoemd voor de periode 1 maart 2009 tot 1 oktober 2009:

 • mr. E.M. d’Hondt, tevens voorzitter;

 • mr. F. van Diepen;

 • prof. dr. ir. J.T. Mommaas;

 • P. Rutten;

 • ing. H. Lugtmeijer.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 2 De voorzitter ontvangt per vergadering een vergoeding van 130% van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 De commissie brengt het rapport houdende de bevindingen van haar onderzoek voor 1 september 2009 uit aan de minister.

 • 2 Eén maand na het uitbrengen van het rapport is de commissie opgeheven.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2009]

De archiefbescheiden van de commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 9

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2009.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van1 oktober 2009.

Artikel 10

[Vervallen per 01-10-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling commissie evaluatie Staatsbosbeheer.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 27 april 2009

De

minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina