Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen

[Regeling vervallen per 25-02-2011 met terugwerkende kracht tot en met 14-05-2010.]
Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 23-04-2009 t/m 13-05-2010

Mandaatbesluit uitvoering defensiespecifieke uitkeringsregelingen

De Staatssecretaris van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-02-2011 met terugwerkende kracht tot en met 14-05-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. fonds: de Stichting Pensioenfonds ABP;

  • b. bestuur: het bestuur van het fonds;

  • c. Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Defensie.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-02-2011 met terugwerkende kracht tot en met 14-05-2010]

De Staatssecretaris verleent aan het bestuur mandaat om namens hem besluiten te nemen ter uitvoering en op grond van de onderstaande regelingen:

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-02-2011 met terugwerkende kracht tot en met 14-05-2010]

Het bestuur legt een voorgenomen besluit, voor zover dit voortkomt uit de uitvoering van in artikel 2 genoemde defensieregelingen voor aan de Staatssecretaris indien:

  • a. het bestuur gerede twijfels heeft over het in een individueel geval toepassen van een regeling, genoemd in artikel 2 en

  • b. het naar het oordeel van het bestuur een geval betreft dat grote beleidsmatige of financiële gevolgen kan hebben voor het Ministerie van Defensie, dan wel kan leiden tot precedentwerking.

  • c. het door de Staatssecretaris nader aan te wijzen gevallen betreft die van belang zijn voor de beleidsvorming dan wel in het kader van kwaliteitstoetsing en -verbetering.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-02-2011 met terugwerkende kracht tot en met 14-05-2010]

  • a. Het bestuur kan het aan artikel 2 ontleende mandaat geheel of gedeeltelijk mandateren.

  • b. De verlening van een mandaat door het bestuur geschiedt schriftelijk.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-02-2011 met terugwerkende kracht tot en met 14-05-2010]

De Staatssecretaris verleent mandaat aan het hoofd van de afdeling van het fonds welke expliciet is belast met de afdoening van bezwaar en beroep ten aanzien van bepaalde in artikel 2 genoemde regelingen, om te beslissen op een bezwaarschrift aangaande ingevolge artikel 2 genomen besluiten. Een en ander met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 25-02-2011 met terugwerkende kracht tot en met 14-05-2010]

De Staatssecretaris verleent aan het bestuur bevoegdheid in rechte op te treden indien tegen een ingevolge artikel 2 dan wel artikel 5 genomen besluit beroep wordt ingesteld.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 25-02-2011 met terugwerkende kracht tot en met 14-05-2010]

Het bestuur houdt een register bij betreffende verleende mandaten. Het register bevat de namen van de functionarissen van het fonds die op basis van het mandaat besluiten kunnen nemen, alsmede gegevens omtrent de inhoud van het mandaat. Het betreffende register en iedere wijziging daarvan wordt onverwijld door het bestuur aan de Staatssecretaris kenbaar gemaakt.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 25-02-2011 met terugwerkende kracht tot en met 14-05-2010]

De stukken die op grond van dit besluit worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:

De Staatssecretaris van Defensie

voor deze,

..... (de functie van de ondertekenaar)

..... (handtekening en naam van de functionaris)

Artikel 9

[Regeling vervallen per 25-02-2011 met terugwerkende kracht tot en met 14-05-2010]

Het besluit van 12 december 2003, nr. P/2003008510, en het besluit van 7 juni 2006, nr. P/2006013366, worden ingetrokken.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 25-02-2011 met terugwerkende kracht tot en met 14-05-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 1 maart 2008.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Staatsscretaris

van Defensie,
voor deze:
de

hoofddirecteur Personeel

,

J.G.A. Leijh

Naar boven