Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten

Geraadpleegd op 16-04-2024.
Geldend van 16-05-2009 t/m heden

Beleidsregel van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 14 april 2009 inzake de tijdige verstrekking van het Uniform Pensioen Overzicht door een pensioenuitvoerder aan een deelnemer (Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniform Pensioen Overzichten)

1. Wettelijk kader

Uit hoofde van artikel 48 van de Pensioenwet en artikel 59 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling is de pensioenuitvoerder verplicht de deelnemer aan een pensioenregeling ‘tijdig’ een jaaropgave te verstrekken in de vorm van een Uniform Pensioen Overzicht (UPO). De pensioenuitvoerder dient het UPO jaarlijks te verstrekken, uit hoofde van artikel 38, eerste lid van de Pensioenwet en 49, eerste lid van de Wet verplichte beroepspensioenregeling.

De onderstaande beleidsregel is geconsulteerd onder pensioenuitvoerders, brancheorganisaties en overige belanghebbenden in de pensioensector.

Dit is een beleidsregel als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De bevoegdheid van de AFM tot het vaststellen van deze beleidsregel is gebaseerd op artikel 4:81, eerste lid, Awb.

2. Beleidsregel

Deze beleidsregel bepaalt op basis van welk criterium de Autoriteit Financiële Markten tot het oordeel komt of een pensioenuitvoerder voldoet aan de wettelijke eis tot tijdige verstrekking van het UPO.

Een pensioenuitvoerder voldoet aan de wettelijke verplichting tot tijdige verstrekking van het jaarlijkse UPO indien de deelnemer het UPO ontvangt zodra mogelijk maar uiterlijk aan het einde van het derde kalenderkwartaal, dus uiterlijk op 30 september.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel tijdigheid verstrekking Uniforme Pensioen Overzichten.

Amsterdam, 23 april 2009

Voorzitter Bestuur

,

J.F. Hoogervorst

Bestuurslid

,

Th.F. Kockelkoren

Naar boven