Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register

[Regeling vervallen per 01-10-2012.]
Geldend van 01-10-2009 t/m 30-09-2012

Betreft Besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken van 29 april 2009, nr. WJZ/9077115, houdende de aanwijzing van de beheerder van het register, bedoeld in artikel 11.7, zesde lid, van de Telecommunicatiewet (aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register)

De staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 11.7, zesde lid van de Telecommunicatiewet;

Gelezen de instemming van Stichting Infofilter d.d. 9 december 2008 aangevuld per e-mail van 8 april 2009;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2012]

De Stichting Infofilter, gevestigd te ’s-Gravenhage, wordt aangewezen als beheerder van het register, voor een periode van drie jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2012]

Deze aanwijzing vindt plaats onder de volgende voorwaarden en verplichtingen:

  • a. De beheerder gebruikt het register tegelijk met het Infofilter-register voor de ontdubbeling en biedt de registers gezamenlijk aan, totdat de inschrijvingen in het Infofilter-register aflopen. Dit is uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding van dit besluit;

  • b. Nieuwe inschrijvingen vinden uitsluitend plaats in het register;

  • c. De beheerder biedt aan consumenten de mogelijkheid om zich, conform de wettelijke regelingen, in te schrijven in het register als zij niet telefonisch voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden willen worden benaderd. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om zich voor alle telefonische benaderingen te laten blokkeren, of voor deelblokkades;

  • d. De beheerder draagt er zorg voor dat de wet op een effectieve manier wordt uitgevoerd en voorkomt misbruik van het register.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2012]

  • 1 Uiterlijk negen maanden voor het aflopen van deze aanwijzing bepaalt de minister van Economische Zaken of hij voornemens is de aanwijzing te verlengen.

  • 2 Een verlenging van de aanwijzing kan onder andere voorwaarden en andere verplichtingen gebeuren.

  • 3 Bij een voornemen tot verlenging geeft de minister aan voor welke termijn die verlenging van toepassing is en binnen welke termijn de beheerder aan moet geven of hij instemt met de verlenging van de aanwijzing.

  • 4 Indien de beheerder niet voor een nieuwe periode wordt aangewezen worden de data in het register om niet aan een nieuwe beheerder overgedragen. Overige, met het register onlosmakelijk verbonden zaken, waaronder de hardware, kunnen desgewenst door de nieuwe beheerder tegen boekwaarde worden overgenomen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2012]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, onderdeel F, van de wet van 13 november tot wijziging van de Telecommunicatiewet verband houdende met de instelling van een antenneregister, de uitbreiding van het verbod op het verzenden van ongevraagde elektronische communicatie alsmede regeling van diverse andere onderwerpen, in werking treedt.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit beheerder bel-me-niet-register.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 april 2009

De

staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina