Mandaatbesluit uitvoering ZVD-afbouwregeling

Geldend van 16-04-2009 t/m heden

Mandaatbesluit uitvoering ZVD-afbouwregeling

De Staatssecretaris van Defensie,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. APG Algemene Pensioen Groep: de APG Algemene Pensioen Groep N.V.

  • b. Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Defensie.

Artikel 2

De Staatssecretaris verleent aan APG Algemene Pensioen Groep mandaat om namens hem besluiten te nemen ter uitvoering en op grond van de ZVD-afbouwregeling.

Artikel 3

APG Algemene Pensioen Groep legt een voorgenomen besluit, voor zover dit voortkomt uit de uitvoering van in artikel 2 genoemde regeling voor aan de Staatssecretaris indien:

  • a. APG Algemene Pensioen Groep gerede twijfels heeft over het in een individueel geval toepassen van een regeling, genoemd in artikel 2 en

  • b. het naar het oordeel van APG Algemene Pensioen Groep een geval betreft dat grote beleidsmatige of financiële gevolgen kan hebben voor het Ministerie van Defensie, dan wel kan leiden tot precedentwerking.

Artikel 4

  • a. APG Algemene Pensioen Groep kan het aan artikel 2 ontleende mandaat geheel of gedeeltelijk mandateren.

  • b. De verlening van een mandaat door APG Algemene Pensioen Groep geschiedt schriftelijk.

Artikel 5

De Staatssecretaris verleent mandaat aan het hoofd van de afdeling van APG Algemene Pensioen Groep welke expliciet is belast met de afdoening van bezwaar en beroep ten aanzien van bepaalde in artikel 2 genoemde regeling, om te beslissen op een bezwaarschrift aangaande ingevolge artikel 2 genomen besluit. Een en ander met dien verstande dat degene die betrokken is bij het besluitvormingsproces ten aanzien van het bezwaarschrift niet ook betrokken is geweest bij het besluitvormingsproces in eerste aanleg.

Artikel 6

De Staatssecretaris verleent aan APG Algemene Pensioen Groep bevoegdheid in rechte op te treden indien tegen een ingevolge artikel 2 genomen besluit beroep wordt ingesteld.

Artikel 7

APG Algemene Pensioen Groep houdt een register bij betreffende verleende mandaten. Het register bevat de namen van de functionarissen van APG Algemene Pensioen Groep die op basis van het mandaat besluiten kunnen nemen, alsmede gegevens omtrent de inhoud van het mandaat. Het betreffende register en iedere wijziging daarvan wordt onverwijld door APG Algemene Pensioen Groep aan de Staatssecretaris kenbaar gemaakt.

Artikel 8

De stukken die op grond van dit besluit worden afgedaan en ondertekend, vermelden aan het slot:

De Staatssecretaris Van Defensie,

voor deze,

..... (de functie van de ondertekenaar)

..... (handtekening en naam van de functionaris)

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van ondertekening en werkt terug tot en met 1 maart 2008.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

Van Defensie,
voor deze:

de Hoofddirecteur Personeel

,

Luitenant-generaal

,

J.G.A. Leijh

Terug naar begin van de pagina