Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar CJIB 2009

[Regeling vervallen per 01-09-2013.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 31-08-2013

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 23 april 2009, nr. 5594279/Justis/09, strekkende tot verlenging van het categoriaal besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Centraal Justitieel Incasso Bureau 2004

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de opsporingsambtenaar als omschreven in artikel 2;

  • b. CJIB: het Centraal Justitieel Incassobureau, gevestigd te Leeuwarden.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2013]

Maximaal 65 personen, werkzaam bij de Afdeling Transacties van het CJIB en belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2013]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2013]

  • 2 Als toezichthouder voor de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Nederland.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2013]

De directeur van het CJIB brengt jaarlijks, doch uiterlijk per 1 april, aan de Minister van Justitie verslag uit over het voorafgaande jaar en vermeldt in dit verslag in ieder geval:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Afdeling Transacties van het CJIB;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van de buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor het examen zijn geslaagd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2013]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 23 april 2009, nr. 5594279/Justis/09, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2009 en vervalt op 1 augustus 2014.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar CJIB 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 april 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina