Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden I

[Regeling vervallen per 01-03-2014.]
Geldend van 03-04-2013 t/m 28-02-2014

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 4 mei 2009, nr. 2164, houdende retributies betreffende werkzaamheden van de VWA en AID (Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden I)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 191);

Gelet op de artikelen 13, 19, 22a, 22b, 27 en 28 van de Landbouwwet en de artikelen 10, eerste en tweede lid, onderdeel c, 94, 94a en 94b van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Hoofdstuk 1

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: Minister van Economische Zaken;

  • b. NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;

  • c. werkzaamheden: onderzoeken, keuringen en administratieve afwikkeling daarvan;

  • d. openingstijd: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 07.00 uur tot 18.00 uur;

  • e. algemeen erkende feestdag: de Nieuwjaarsdag, de Christelijke tweede Paas- en Pinksterdag, de beide Kerstdagen, de Hemelvaartsdag, de dag waarop de verjaardag van de Koning(in) wordt gevierd en de vijfde mei;

  • f. aanbieder: degene die werkzaamheden laat verrichten of daartoe het verzoek doet;

  • g. partij: hoeveelheid producten van dezelfde aard waarvoor eenzelfde handelsdocument of certificaat geldt, die met hetzelfde vervoermiddel wordt vervoerd en die afkomstig is uit hetzelfde derde land of gedeelte van een derde land;

  • h. kwartier: spanne tijds van één vierde deel van een uur, of een gedeelte daarvan, die besteed is of zou zijn aan werkzaamheden, met uitzondering van reistijd;

  • i. starttarief: op de reis- en voorbereidende administratietijd betrekking hebbende retributie;

  • j. Chief Veterinary Officer: Chief Veterinary Officer, werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken;

  • k. certificaat: schriftelijke of elektronische door of vanwege de NVWA afgegeven verklaring naar aanleiding van de werkzaamheden;

  • l. geleidebiljet: schriftelijk of digitaal document, door de NVWA opgemaakt, dat dient om producten van dierlijke oorsprong te kanaliseren;

  • m. GVE: grootvee-eenheid;

  • n. Convenant Roodvleeskeuring: het op 4 juni 2004 gesloten convenant tussen de Directeuren-Generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de VWA enerzijds, en de Voorzitters van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren en de Centrale Organisatie voor de Vleessector anderzijds, waarin onder meer afspraken zijn neergelegd betreffende de taakverdeling op het gebied van post mortem keuringswerkzaamheden, bedoeld in sectie IV, hoofdstuk I, hoofdstuk II, hoofdstuk III en hoofdstuk IV, onderdeel B, van bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004;

  • o. werkdag: dag, niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag;

  • p. betalingsplichtige: degene die ingevolge een of meer bepalingen van deze regeling is verplicht dan wel zal zijn verplicht tot betaling van een op grond van deze regeling vastgestelde dan wel vast te stellen retributie;

  • q. als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren: als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren als bedoeld in bijlage I, onderdeel 1.2, van verordening (EG) nr. 853/2004;

  • r. pluimvee: pluimvee als bedoeld in bijlage I, onderdeel 1.3, van verordening (EG) nr. 853/2004;

  • s. lagomorfen: lagomorfen als bedoeld in bijlage I, onderdeel 1.4, van verordening (EG) nr. 853/2004;

  • t. vrij wild: vrij wild als bedoeld in bijlage I, onderdeel 1.5, van verordening (EG) nr. 853/2004;

  • u. gekweekt wild: gekweekt wild als bedoeld in bijlage I, onderdeel 1.6, van verordening (EG) nr. 853/2004;

  • v. aquacultuurdieren: dieren als bedoeld in artikel 1.2.2 , onderdeel h, van de Regeling aquacultuur.

 • 2 Voor de toepassing van deze regeling gelden voor de berekening van het aantal GVE, de omrekeningscoëfficiënten opgenomen in bijlage I.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. richtlijn nr. 88/407/EEG: richtlijn nr. 88/407/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 14 juni 1988 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van runderen en de invoer daarvan (PbEG L 194);

 • b. richtlijn nr. 89/556/EEG: richtlijn nr. 89/556/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 september 1989 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer in embryo’s van als huisdier gehouden runderen en de invoer daarvan uit derde landen (PbEG L 302);

 • c. richtlijn nr. 89/662/EEG: richtlijn nr. 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 395);

 • d. richtlijn nr. 90/425/EG: richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

 • e. richtlijn nr. 90/429/EEG: richtlijn nr. 90/429/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (PbEG L 224);

 • f. richtlijn nr. 2009/158/EG: richtlijn nr. 2009/158/EG van de Raad van de Europese Unie van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren (PbEU L 343);

 • g. richtlijn nr. 92/65/EEG: richtlijn nr. 92/65/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 13 juli 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder 1, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (PbEG L 268);

 • h. richtlijn nr. 92/118/EEG: richtlijn nr. 92/118/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 17 december 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke en de gezondheidsvoorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van produkten waarvoor ten aanzien van deze voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving geldt als bedoeld in bijlage A, hoofdstuk I, van Richtlijn 89/662/EEG, en, wat ziekteverwekkers betreft, van Richtlijn 90/425/EEG (PbEG L 62);

 • i. richtlijn nr. 96/23/EG: richtlijn nr. 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in produkten daarvan en tot intrekking van de Richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de Beschikkingen 89/187/EEG en 91/664/EEG (PbEG L125);

 • j. beschikking nr. 97/794/EG: beschikking nr. 97/794/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 november 1997 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Richtlijn 91/496/EEG van de Raad met betrekking tot de veterinaire controles van uit derde landen in te voeren levende dieren (PbEG L 323);

 • k. richtlijn nr. 97/78/EG: richtlijn nr. 97/78/EG van de Raad van de Europese Unie van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG L 24);

 • l. verordening (EG) nr. 999/2001: verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PbEG L 147);

 • m. beschikking nr. 2001/812/EG: beschikking nr. 2001/812/EG van de Commissie van 21 november 2001 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van grensinspectieposten belast met veterinaire controles van producten uit derde landen die in de Gemeenschap worden gebracht (PbEG L 36);

 • n. verordening (EG) nr. 178/2002: verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEG L 31);

 • o. verordening (EG) nr. 1069/2009: verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (PbEU L 300);

 • p. richtlijn nr. 2002/99/EG: richtlijn nr. 2002/99/EG van de Raad van de Europese Unie van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PbEU L 18);

 • q. verordening (EG) nr. 853/2004: verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong (PbEU L 139);

 • r. verordening (EG) nr. 854/2004: verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (PbEU L 139);

 • s. verordening (EG) nr. 882/2004: verordening (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 inzake officiële controles op de naleving van de wetgeving inzake diervoeders en levensmiddelen en de voorschriften inzake diergezondheid en dierenwelzijn (PbEU L 165);

 • t. beschikking nr. 2004/407/EG: beschikking nr. 2004/407/EG van de Commissie van 26 april 2004 inzake overgangsbepalingen op het gebied van hygiëne en certificatie krachtens Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de invoer van fotografische gelatine uit bepaalde derde landen (PbEU L 151);

 • u. verordening (EG) nr. 1/2005: verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en verordening (EG) nr. 1255/97 (PbEU L 3);

 • v. verordening (EG) nr. 79/2005: verordening (EG) nr. 79/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van melk, melkproducten en melkderivaten die in die verordening zijn omschreven als categorie 3-materiaal (PbEU L 16);

 • w. verordening (EG) nr. 92/2005: verordening (EG) nr. 92/2005 van de Commissie van 19 januari 2005 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad voor wat betreft methoden voor de verwijdering of het gebruik van dierlijke bijproducten en tot wijziging van bijlage VI daarbij voor wat betreft omzetting in biogas en de verwerking van gesmolten vet (PbEU L 19);

 • x. richtlijn nr. 2006/88/EG: richtlijn nr. 2006/88/EG van de Raad van 24 oktober 2006 betreffende veterinairrechtelijke voorschriften voor aquacultuurdieren en de producten daarvan en betreffende de preventie en bestrijding van bepaalde ziekten bij waterdieren (PbEG L 328);

 • y. verordening (EG) nr. 142/2011: verordening (EG) nr. 142/2011 van de Commissie van 25 februari 2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn;

 • z. verordening (EU) nr. 139/2013: verordening (EU) nr. 139/2013 van de Europese Commissie van 7 januari 2013 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Unie en de desbetreffende quarantainevoorschriften (PbEU L 47).

Hoofdstuk 2. In Nederland brengen van dierlijke producten en levende dieren en producten vanuit derde landen

[Vervallen per 01-03-2014]

§ 1. In Nederland brengen van dierlijke producten uit derde landen

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 2 Voor een invoercontrole als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van richtlijn nr. 97/78/EG, is de aanbieder, een retributie verschuldigd, bestaande uit:

  • a. een starttarief van € 43,83, en

  • b. een bedrag van € 27,52 per kwartier voor iedere officiële dierenarts en voor iedere officiële assistent die met de controle is belast.

 • 3 Voor de controle bij doorvoer, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van richtlijn nr. 97/78/EG, welke plaatsvindt op een werkdag tussen 06:00 uur en 23:00 uur, is de aanbieder, een retributie verschuldigd, bestaande uit een tarief van € 0,00987 per kg, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij producten van dierlijke oorsprong ten minste € 60,16 en ten hoogste € 462,93 in rekening wordt gebracht.

 • 4 In afwijking van het eerste lid, bedraagt de maximale retributie voor een te controleren partij producten afkomstig van pluimvee, die vervoerd en aangeboden wordt als stukgoed:

  • a. € 841,77 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee tot 500 ton;

  • b. € 1.683,56 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee tot 1000 ton;

  • c. € 3.367,14 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee tot 2000 ton;

  • d. € 5.057,63 per schip met een lading producten afkomstig van pluimvee vanaf 2000 ton.

 • 5 Indien de partij producten van dierlijke oorsprong afkomstig is uit Nieuw-Zeeland, is de aanbieder, in afwijking van het eerste, tweede en derde lid, een retributie verschuldigd bestaande uit een tarief van € 0,0015 per kg met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 30,88 en ten hoogste € 360,22 in rekening wordt gebracht.

 • 6 Voor de werkzaamheden, bedoeld in het eerste en derde lid, welke plaatsvinden tussen 23:00 uur en 06:00 uur of op een zaterdag, een zondag, of een algemeen erkende feestdag, is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit een tarief van € 0,01258 per kg, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij producten van dierlijke oorsprong ten minste € 76,66 en ten hoogste € 590,00 in rekening wordt gebracht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 2 De hoogte van de retributie, bedoeld in het eerste lid, komt overeen met de werkelijke kosten van de controle die op grond van de in het eerste lid genomen maatregel wordt uitgevoerd, met inbegrip van en voor zover van toepassing, de kosten verbonden aan de met de controle belaste personen van de NVWA, de kosten verbonden aan het gebruik van materialen en de kosten van laboratorium-onderzoek, bedoeld in artikel 28.

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor keuringen en controles bij de inslag, opslag of uitslag als bedoeld in artikel 12, vijfde lid, tweede, derde en vierde gedachtestreep, van richtlijn nr. 97/78/EG, is degene die een partij producten van dierlijke oorsprong heeft ingeslagen, opgeslagen, onderscheidenlijk uitgeslagen uit een douane-entrepot, een ruimte voor tijdelijke opslag of een vrij entrepot, een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 43,83, en

 • b. een bedrag van € 27,52 per kwartier voor iedere officiële dierenarts en voor iedere officiële assistent die met de documentencontrole is belast.

§ 2. In Nederland brengen van levende dieren en levende producten uit derde landen

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 6

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Voor het onderzoek, bedoeld in de artikelen 2.34, 2.35, 2.36, 2.44, vijfde, zesde, zevende, negende en tiende lid, van de Regeling handel levende dieren en levende producten, dat plaatsvindt op een werkdag tussen 06:00 uur en 23:00 uur, is de aanbieder:

  • a. ter zake van diersoorten als bedoeld in richtlijn nr. 92/65/EEG alsmede ter zake van runderen, paardachtigen, varkens, schapen en geiten, pluimvee en klein wild een retributie verschuldigd van € 0,00987 per kg levend gewicht, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 60,16 en ten hoogste € 462,93 in rekening wordt gebracht;

  • b. ter zake van diersoorten als bedoeld in beschikking nr. 97/794/EG een retributie verschuldigd van € 0,00987 per kg levend gewicht, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 60,16 en ten hoogste € 462,93 in rekening wordt gebracht;

  • c. ter zake van levende producten als bedoeld in de Regeling handel levende dieren en levende producten een retributie verschuldigd van € 0,00987 per kg levend gewicht, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 60,16 en ten hoogste € 462,93 in rekening wordt gebracht.

 • 2 Voor het onderzoek, bedoeld in het eerste lid, dat plaatsvindt tussen 23:00 uur en 06:00 uur of op een zaterdag, een zondag, of op een algemeen erkende feestdag, is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit een tarief van € 0,01258 per kg, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij producten van dierlijke oorsprong ten minste € 76,66 en ten hoogste € 590,00 in rekening wordt gebracht.

 • 3 Indien een partij levende dieren als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a of b, afkomstig is uit Nieuw-Zeeland, is de aanbieder, in afwijking van het eerste en derde lid, een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 0,0051 per kg, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 30,88 en ten hoogste € 360,22 in rekening wordt gebracht.

 • 4 Indien een partij levende producten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, afkomstig is uit Nieuw-Zeeland, is de aanbieder, in afwijking van het eerste en derde lid, een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 0,0015 per kg, met dien verstande dat voor elke ter keuring aangeboden partij ten minste € 30,88 en ten hoogste € 360,22 in rekening wordt gebracht.

Artikel 7

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 2 De hoogte van de retributie, bedoeld in het eerste lid, komt overeen met de werkelijke kosten van de in het eerste lid bedoelde onderzoeken en keuringen, met inbegrip van en voor zover van toepassing, de kosten verbonden aan de met de controle belaste personen van de NVWA, de kosten verbonden aan het gebruik van materialen en de kosten van laboratoriumonderzoek, bedoeld in artikel 29.

Artikel 8

[Vervallen per 01-03-2014]

De kosten, bedoeld in artikel 2.50f van de Regeling handel levende dieren en levende producten onderscheidenlijk artikel 18 van verordening (EU) nr. 139/2013, bestaan uit:

 • a. een starttarief van € 43,83, en

 • b. een bedrag van € 27,52 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent is besteed.

Hoofdstuk 3. Uitvoer van levende dieren en producten

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 9

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor het onderzoek, bedoeld in artikel 77, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, voor zover dit betrekking heeft op het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van vee of pluimvee, en voor zover dit binnen openingstijd wordt verricht, is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 59,32, en

 • b. een bedrag van € 36,79 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent is besteed.

Artikel 10

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Voor de volgende onderzoeken, bedoeld in de Regeling handel levende dieren en levende producten, en voor zover die binnen openingstijd worden verricht is de aanbieder een retributie verschuldigd:

  • a. onderzoek als bedoeld in artikel 2.5, aanhef en onderdelen f, g, h, onderscheidenlijk i, van die regeling, voor zover dit betrekking heeft op het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van dieren of producten bestemd voor een lidstaat, voor zover het dieren of producten betreft als bedoeld in richtlijn nr. 92/65/EEG, niet zijnde bijen;

  • b. onderzoek als bedoeld in artikel 2.5, aanhef en onderdeel d, van die regeling, in samenhang met artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 2009/158/EG, voor zover dit betrekking heeft op het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van broedeieren als bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, van richtlijn nr. 2009/158/EG, bestemd voor een lidstaat;

  • c. onderzoek als bedoeld in artikel 2.5, aanhef en onderdeel g, van die regeling, in samenhang met de artikelen 3 en 6, eerste lid, van richtlijn nr. 88/407/EEG, voor zover dit betrekking heeft op het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van sperma van runderen als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van richtlijn nr. 88/407/EEG, bestemd voor een lidstaat;

  • d. onderzoek als bedoeld in artikel 2.5, aanhef en onderdeel g, van die regeling, in samenhang met de artikelen 3 en 6, eerste lid, van richtlijn nr. 90/429/EEG, voor zover dit betrekking heeft op het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van sperma van varkens als bedoeld in artikel 2 van richtlijn nr. 90/429/EEG, bestemd voor een lidstaat;

  • e. onderzoek als bedoeld in artikel 2.5, aanhef en onderdeel h, van die regeling, in samenhang met de artikelen 3 en 6, van richtlijn nr. 89/556/EEG, voor zover dit betrekking heeft op het anders dan in doorvoer buiten Nederland brengen van een embryo als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van richtlijn nr. 89/556/EEG, bestemd voor een lidstaat.

 • 2 De retributie, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit;

  • a. een starttarief van € 59,32, en

  • b. een bedrag van € 36,79 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent is besteed.

 • 3 Voor werkzaamheden die binnen openingstijd worden verricht ten behoeve van een handelsdocument voor papegaaiachtigen als bedoeld in artikel 8.8, vierde lid, van de Regeling handel levende dieren en levende producten is de aanbieder een retributie verschuldigd bestaande uit:

  • a. een starttarief van € 59,32, en

  • b. een bedrag van € 36,79 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent is besteed.

Artikel 10a

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor werkzaamheden die binnen openingstijd worden verricht ten behoeve van een diergezondheidscertificaat bij een partij aquacultuurdieren als bedoeld in artikel 8.2.2 van de Regeling aquacultuur, die bestemd is om te worden vervoerd naar een lidstaat, is de aanbieder een bedrag verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 59,32, en

 • b. een bedrag van € 36,79 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent is besteed.

Artikel 10b

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor werkzaamheden die binnen openingstijd worden verricht in het kader van afgifte van een handelsdocument of gezondheidscertificaat als bedoeld in artikel 21, tweede lid, van verordening (EG) nr. 1069/2009, is de aanbieder een bedrag verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 101,00, en

 • b. een bedrag van € 34,75 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent is besteed.

Hoofdstuk 4. Werkzaamheden op verzoek

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 11

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor werkzaamheden binnen openingstijd, die op verzoek van de aanbieder door of vanwege de NVWA worden verricht ter zake van het onderzoek van dieren of producten van dierlijke oorsprong, bestemd om anders dan in doorvoer buiten Nederland te worden gebracht, voor zover dit onderzoek verband houdt met de door het land van bestemming aan de invoer gestelde eisen, dan wel voor zover dit onderzoek verband houdt met een schriftelijke afspraak tussen de Chief Veterinary Officer en de bevoegde autoriteit van een derde land, is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 101,00, en

 • b. een bedrag van € 34,75 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent is besteed.

Artikel 12

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor werkzaamheden binnen openingstijd, die op verzoek van de aanbieder door of vanwege de NVWA worden verricht ter zake van het onderzoek met betrekking tot voor uitvoer bestemde levende honden, katten of fretten, voor zover dit onderzoek verband houdt met de door het land van bestemming aan de invoer gestelde eisen dan wel voor zover dit onderzoek verband houdt met een schriftelijke afspraak tussen de Chief Veterinary Officer en de bevoegde autoriteit van een derde land, is de aanbieder een retributie verschuldigd bestaande uit een bedrag van € 46,73.

Artikel 13

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor werkzaamheden binnen openingstijd, die op verzoek van de aanbieder door of vanwege de NVWA worden verricht met betrekking tot de in- of uitvoer van dieren, producten van dierlijke oorsprong en andere producten en voorwerpen die dragers van smetstof kunnen zijn, niet zijnde werkzaamheden als bedoeld in artikel 11 onderscheidenlijk 12, is de aanbieder een retributie verschuldigd bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 101,00, en

 • b. een bedrag van € 34,75 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent is besteed.

Artikel 14

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Voor zover voor de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 9, 10, 10a, 10b, 11, 12 onderscheidenlijk 13, op verzoek van de aanbieder een certificaat, een gewaarmerkt afschrift van een certificaat, een geleidebiljet of nationaal document wordt afgegeven zonder dat direct voorafgaand onderzoek ter plaatse van de aanbieder wordt verricht door een officiële dierenarts of officiële assistent, is de aanbieder een retributie verschuldigd van:

  • a. € 46,73 per certificaat of geleidebiljet dat wordt aangevraagd, onderscheidenlijk,

  • b. indien meerdere certificaten of geleidebiljetten tegelijk worden aangevraagd die betrekking hebben op een zelfde lading dieren of producten van dierlijke oorsprong, die op dezelfde dag wordt afgevoerd, en waarbij op de certificaten of geleidebiljetten het zelfde oorsprongs- en bestemmingsadres wordt vermeld:

   • (i) € 46,73 voor het certificaat of het geleidebiljet dat als eerste wordt afgegeven, en

   • (ii) € 11,68 per certificaat of geleidebiljet dat na het onder (i) bedoelde eerste certificaat of geleidebiljet wordt afgegeven, en

  • c. € 11,68 per gewaarmerkt afschrift van een certificaat of een geleidebiljet.

 • 2 Voor het afgeven op verzoek van een belanghebbende van verklaringen ten behoeve van de export van diergeneesmiddelen of registratie daarvan in het buitenland, is de belanghebbende een retributie verschuldigd van € 46,73 per verklaring.

Hoofdstuk 5. Slacht

[Vervallen per 01-03-2014]

§ 1. Officiële controles in het kader van het slachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 15

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de controles, bedoeld in artikel 4, tweede lid, in verbinding met artikel 5, eerste lid, van verordening (EG) nr. 854/2004, binnen openingstijd ter zake van het slachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, verricht door een officiële dierenarts of een officiële assistent werkzaam bij de NVWA, is de aanbieder een retributie verschuldigd bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 76,29, en

 • b. een bedrag van € 29,06 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent werkzaam bij de NVWA aan de ante mortem keuringswerkzaamheden is besteed;

 • c. een bedrag van € 20,54 per kwartier dat door of namens een officiële dierenarts aan de post mortem keuringswerkzaamheden is besteed.

Artikel 16

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de post mortem keuringswerkzaamheden, bedoeld in sectie IV, hoofdstuk I, hoofdstuk II, hoofdstuk III en hoofdstuk IV, onderdeel B, van Bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004, ter zake van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, verricht door een officiële assistent in het kader van de uitvoering van het Convenant Roodvleeskeuring, is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 77,43 en

 • b. een bedrag van € 13,00 per kwartier dat aan de keuring door deze officiële assistent is besteed.

Artikel 17

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 In afwijking van artikel 15 is de aanbieder voor de ante mortem keuringswerkzaamheden, bedoeld in sectie I, hoofdstuk II, onderdeel B, van Bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004 onderscheidenlijk in sectie IV, hoofdstuk IV, onderdeel A, van Bijlage I bij die verordening, door de officiële dierenarts werkzaam bij de NVWA, terzake van het slachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, binnen openingstijd in een slachthuis dat niet meer behandelt dan 10 GVE per week met een maximum van 125 GVE per kwartaal,een retributie verschuldigd, bestaande uit een starttarief van € 19,05.

 • 2 In afwijking van artikel 15 is de aanbieder voor de post mortem keuringswerkzaamheden, bedoeld in sectie IV, hoofdstuk I, hoofdstuk II, hoofdstuk III en hoofdstuk IV, onderdeel B, van Bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004, verricht door de officiële dierenarts of een officiële assistent werkzaam bij de NVWA, ter zake van het slachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, binnen openingstijd in een slachthuis dat niet meer behandelt dan 10 GVE per week met een maximum van 125 GVE per kwartaal,een retributie verschuldigd, bestaande uit een starttarief van € 19,05.

 • 3 In afwijking van het tweede lid, is de aanbieder voor de post mortem keuringswerkzaamheden, bedoeld in sectie IV, hoofdstuk I, hoofdstuk II, hoofdstuk III en hoofdstuk IV, onderdeel B, van Bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004, verricht door de officiële dierenarts ter zake van het slachten van als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren, ten aanzien waarvan zich een situatie voordoet als bedoeld in sectie III, hoofdstuk 2, onderdelen 2b en 3, van Bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004, binnen openingstijd in een slachthuis dat niet meer behandelt dan 10 GVE per week met een maximum van 125 GVE per kwartaal,een retributie verschuldigd, bestaande uit een starttarief van € 19,05.

 • 4 Indien een slachthuis dat normaliter niet meer behandelt dan 10 GVE per week met een maximum van 125 GVE per kwartaal gedurende twee aaneengesloten dagen per jaar, maximaal één keer per kalenderjaar, een zodanig aantal dieren slacht dat in het betreffende kwartaal het maximum van 125 GVE wordt overschreden, zijn de voorgaande leden niettemin van toepassing, mits het slachthuis de NVWA uiterlijk vijftien werkdagenvoorafgaand aan de eerste van de onderhavige twee aaneengesloten dagen daarvan melding maakt en daarbij aangeeft hoeveel dieren en van welke soort er op die dagen worden geslacht.

 • 5 In afwijking van het eerste lid, wordt voor de werkzaamheden op de in het vierde lid bedoelde twee aaneengesloten dagen de retributie in rekening gebracht, bedoeld in artikel 15.

§ 2. Onderzoeken van runderen, schapen, geiten en varkens betreffende residuen van bepaalde stoffen ingevolge de Regeling identificatie en registratie van dieren

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 18

[Vervallen per 01-03-2014]

Indien op grond van artikel 26, vijfde lid, onder d, van de Regeling identificatie en registratie van dieren een onderzoek wordt ingesteld naar stoffen waarvan de toediening is verboden, of waarvan de aanwezigheid een bij Europese of nationale maatregel vastgestelde maximumhoeveelheid overschrijdt, is een retributie ter hoogte van de werkelijke kosten van het laboratoriumonderzoek, bedoeld in artikel 28, verschuldigd.

§ 3. Officiële controles in het kader van het slachten van pluimvee en gekweekte lagomorfen

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 19

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de controles, bedoeld in artikel 4, tweede lid, en 5, eerste lid, van verordening (EG) nr. 854/2004, binnen openingstijd ter zake van het slachten van pluimvee en gekweekte lagomorfen, is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 103,94, en

 • b. een bedrag van € 28,66 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed.

Artikel 20

[Vervallen per 01-03-2014]

In afwijking van artikel 19 is de aanbieder voor de controles, bedoeld in artikel 19, binnen openingstijd terzake van het slachten van pluimvee en gekweekte lagomorfen, in een slachthuis dat niet meer behandelt dan 10 GVE per week met een maximum van 125 GVE per kwartaal, een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 57,10, en

 • b. een bedrag van € 28,66 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed.

§ 4. Officiële controles in het kader van het slachten van vrij wild en gekweekt wild, met uitzondering van gekweekte lagomorfen

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 21

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de controles, bedoeld in de artikelen 4, tweede lid, en 5, eerste lid, van verordening (EG) nr. 854/2004, binnen openingstijd ter zake van het slachten van vrij wild en gekweekt wild met uitzondering van gekweekte lagomorfen, verricht door een officiële dierenarts of een officiële assistent, is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 76,29, en

 • b. een bedrag van € 29,06 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed.

Artikel 22

[Vervallen per 01-03-2014]

In afwijking van artikel 21, is de aanbieder voor de controles, bedoeld in artikel 21, binnen openingstijd ter zake van het slachten van vrij wild en gekweekt wild met uitzondering van gekweekte lagomorfen, in een slachthuis dat niet meer behandelt dan 10 GVE per week met een maximum van 125 GVE per kwartaal, een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 52,30, en

 • b. een bedrag van € 29,06 per kwartier dat door een officiële assistent of een officiële dierenarts aan de werkzaamheden is besteed.

§ 5. Controles ter opsporing van niet toegestane stoffen of producten en controles op gereglementeerde stoffen

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 23

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Naast de retributies, bedoeld in de artikelen 15, 16, 17, 19, 20, 21, onderscheidenlijk 22, is de aanbieder, bedoeld in deze artikelen, een retributie verschuldigd van € 1,44 per ton geslacht gewicht voor de controles in het kader van het Nationaal Plan Residuen uit hoofde van artikel 5 van richtlijn nr. 96/23/EG.

 • 2 Voor de toepassing van het eerste lid geldt als geslacht gewicht:

  • a. het toepasselijke geslacht gewicht, genoemd in bijlage II, of

  • b. het gewicht dat is bepaald op basis van weging van het desbetreffende karkas aan de hand van een meetinstrument dat voldoet aan de eisen die daaraan bij of krachtens artikel 5 van de Metrologiewet zijn gesteld.

Artikel 24

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Indien in het kader van de in de artikelen 15, 16, 17, 19, 20, 21, onderscheidenlijk 22, bedoelde werkzaamheden laboratoriumonderzoek noodzakelijk is om:

  • a. zoönoses en zoönoseverwekkers op te sporen;

  • b. overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE) overeenkomstig verordening (EG) nr. 999/2001 vast te stellen;

  • c. niet toegestane stoffen of producten of producten op te sporen en op gereglementeerde stoffen te controleren, buiten het kader van het Nationaal Plan Residuen zoals bedoeld in richtlijn nr. 96/23/EG; of

  • d. ziekten op te sporen die voorkomen op de lijsten met dierziekten van het Office International des Epizoöties (OIE),

  een en ander als bedoeld in bijlage I, sectie I, hoofdstuk II, onderdeel F, onder 1, bij verordening (EG) nr. 854/2004, is de aanbieder, naast de retributie die hij ingevolge het toepasselijke in de aanhef bedoelde artikel verschuldigd is, een retributie verschuldigd ter hoogte van de werkelijke kosten van het laboratoriumonderzoek, bedoeld in artikel 28.

 • 2 Indien het in het eerste lid, onderdeel c, bedoelde laboratoriumonderzoek wordt uitgevoerd op de monsters van landbouwhuisdieren als bedoeld in de Regeling verbod handel met bepaalde stoffen behandelde dieren en producten, of van de van deze dieren afkomstige producten, en deze landbouwhuisdieren afkomstig zijn van een bedrijf dat overeenkomstig artikel 4 van die regeling onder officieel toezicht is geplaatst, is uitsluitend de exploitant van het betreffende bedrijf waarvan de dieren afkomstig zijn, de in het eerste lid bedoelde retributie verschuldigd.

§ 6. Herkeuring

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 25

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 2 De retributie, bedoeld in het eerste lid, is niet verschuldigd als de oorspronkelijke keuringsbeslissing niet in stand wordt gelaten.

§ 7. Specifieke maatregelen officiële dierenarts

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 26

[Vervallen per 01-03-2014]

Bij toepassing van de maatregelen, bedoeld in sectie II, hoofdstuk II, punt 5, van bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004 en bij controles op het bedrijf van herkomst als bedoeld in sectie II, hoofdstuk III, punt 1, van bijlage I bij verordening (EG) nr. 854/2004, is de exploitant van het levensmiddelenbedrijf onderscheidenlijk de betrokkene, bedoeld in de betreffende bepalingen van die bijlage, een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 116,64, en

 • b. een bedrag van € 31,77 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed.

Hoofdstuk 6. Controles verzamelcentra

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 27

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de controlewerkzaamheden, bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 116,64, en

 • b. een bedrag van € 31,77 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed.

Hoofdstuk 7. Laboratoriumonderzoeken

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 28

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Voor zover laboratoriumonderzoeken zijn verricht van chemische en microbiologische monsters die zijn genomen in het kader van werkzaamheden als bedoeld in de onderhavige regeling, is de aanbieder, naast de retributies die ter zake van de betreffende werkzaamheden zijn verschuldigd, een retributie voor deze laboratoriumonderzoeken verschuldigd.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde retributie bedraagt de door de Minister te berekenen werkelijke kosten verbonden aan de onderzoeken, waaronder in elk geval zijn begrepen de kosten voor het verbruik van chemicaliën, hulpmiddelen en materialen, alsmede personeelskosten en huisvestingskosten.

Hoofdstuk 8. Behandeling aanvragen en afgifte erkenningen

[Vervallen per 01-03-2014]

§ 1. Aanvraag erkenning laboratoria

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 29

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 2 De in het eerste lid bedoelde vergoeding bedraagt per erkenning € 1.151,70.

 • 3 Voor zover voor de erkenning van een laboratorium een audit als bedoeld in artikel 7 van de Regeling erkenning en aanwijzing veterinaire laboratoria wordt verricht, wordt de vergoeding, bedoeld in het tweede lid, per erkenning vermeerderd met een bedrag van € 146,16 per uur dat aan de audit door het Centraal Veterinair Instituut, gevestigd te Lelystad, is besteed tot een maximum van € 2.338,46 per audit per erkenning en een bedrag van € 146,44 per uur dat aan de audit door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, te Bilthoven, is besteed tot een maximum van € 1.830,00 per audit per erkenning.

Artikel 30

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 4 De in het eerste lid bedoelde vergoeding bestaat per erkenning uit een bedrag van:

 • 5 Indien aanvullend onderzoek nodig is wordt de vergoeding, bedoeld in het vierde lid, vermeerderd met een bedrag van € 146,16 per uur dat aan het aanvullend onderzoek wordt besteed.

 • 6 De in het tweede lid bedoelde vergoeding bestaat uit een bedrag van:

  • a. € 597,20 per uitgevoerde audit door het Centraal Veterinair Instituut, gevestigd te Lelystad, vermeerderd met

  • b. € 0,59 per door het erkend laboratorium uitgevoerde BSE-test voor de in het tweede lid bedoelde werkzaamheden van het Centraal Veterinair Instituut, gevestigd te Lelystad.

 • 7 De in het derde lid bedoelde vergoeding bestaat per erkenning uit een bedrag van:

  • a. € 146,44 per uur per uitgevoerde audit met een maximum van € 1318,– per uitgevoerde audit;

  • b. € 1618,– per ringtest, en

  • c. indien aanvullend onderzoek nodig is, € 146,44 per uur dat aan het aanvullend onderzoek wordt besteed.

§ 2. Behandeling aanvragen en onderhoud van erkenningen, registraties, vergunningen, aanwijzingen en toelatingen

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 31

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Een retributie is verschuldigd door degene die een aanvraag indient voor:

  • a. een erkenning als bedoeld in artikel 4 van verordening (EG) nr. 853/2004, voor zover het een levensmiddelenbedrijf betreft waarop de Regeling dierlijke producten van toepassing is;

  • b. een toelating, aanwijzing of erkenning als bedoeld in bijlage III bij deze regeling.

 • 3 De retributie, bedoeld in het eerste lid, bestaat uit:

  • a. een starttarief van € 116,64, en

  • b. een bedrag van € 31,77 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de behandeling en afhandeling is besteed.

Artikel 32

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Voor de be- en afhandeling door de NVWA van een aanvraag tot verlening van een vergunning voor een vervoerder als bedoeld in artikel 10, onderscheidenlijk 11 van verordening (EG) nr. 1/2005, is de aanvrager, dan wel diens vertegenwoordiger, een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 63,55.

 • 2 Voor de be- en afhandeling door de NVWA van een wijziging van de in artikel 10, tweede lid, onderscheidenlijk 11, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1/2005 bedoelde informatie en documenten, overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van verordening (EG) nr. 1/2005 is de vervoerder, bedoeld in artikel 6, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1/2005 een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 23,68.

Artikel 34

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de be- en afhandeling door de NVWA van een aanvraag tot toestemming als bedoeld in artikel 3.2 van de Regeling dierlijke producten, met uitzondering van de aanvraag tot toestemming voor invoer in Nederland als bedoeld in artikel 48, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1069/2009, is de aanvrager, dan wel diens vertegenwoordiger, een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 116,64, en

 • b. een bedrag van € 31,77 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de be- en afhandeling is besteed.

Artikel 35

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de be- en afhandeling door de NVWA van een aanvraag tot toestemming voor invoer in Nederland als bedoeld in artikel 48, eerste lid, van verordening (EG) nr. 1069/2009 is de aanvrager, dan wel diens vertegenwoordiger, een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 254,18.

Artikel 36

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de be- en afhandeling van een aanvraag tot erkenning als bedoeld in artikel 24 van verordening (EG) 1069/2009, is de exploitant, dan wel diens vertegenwoordiger, een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 116,64, en

 • b. een bedrag van € 31,77 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de be- en afhandeling is besteed.

Artikel 39

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de be- en afhandeling van een aanvraag tot toestemming voor vervoer naar een andere installatie als bedoeld in bijlage IV, hoofdstuk IV, afdeling 2, onderdeel F, van verordening (EG) nr. 142/2011, is de aanvrager, dan wel diens vertegenwoordiger, een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 254,18.

Artikel 40

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de be- en afhandeling van een aanvraag tot een vergunning voor de invoer van een handelsmonster als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van richtlijn nr. 92/118/EEG en artikel 2.4.2.6, van de Regeling veterinairrechtelijke voorschriften handel dierlijke producten, is de aanvrager, dan wel diens vertegenwoordiger, een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 254,18.

Artikel 41

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de be- en afhandeling van een aanvraag tot goedkeuring als handelaar als bedoeld in artikel 13, eerste lid, onder a, van richtlijn nr. 97/78/EG, is de handelaar een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. starttarief van € 116,64, en

 • b. een bedrag van € 31,77 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de be- en afhandeling is besteed.

Artikel 42

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de be- en afhandeling van een aanvraag tot erkenning van een entrepot als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van richtlijn nr. 97/78/EG, is de exploitant of eigenaar van het entrepot, dan wel diens vertegenwoordiger een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. starttarief van € 116,64, en

 • b. een bedrag van € 31,77 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de be- en afhandeling is besteed.

Artikel 43

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de be- en afhandeling van een aanvraag tot erkenning van een speciaal entrepot in de haven van bestemming als bedoeld in artikel 13, tweede lid, onder a, van richtlijn nr. 97/78/EG, is de exploitant of eigenaar van het entrepot, dan wel diens vertegenwoordiger een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. starttarief van € 116,64, en

 • b. een bedrag van € 31,77 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de be- en afhandeling is besteed.

Artikel 44

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de be- en afhandeling van een aanvraag om te worden voorgedragen voor erkenning door de Europese Commissie als grensinspectiepost, overeenkomstig artikel 6, tweede lid, van richtlijn nr. 97/78/EG en beschikking nr. 2001/812/EG, is de aanvrager een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 24,21 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de be- en afhandeling is besteed.

Artikel 45

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de be- en afhandeling van een aanvraag tot verlening van een vergunning als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van Richtlijn nr. 2006/88/EG, is de aanvrager een retributie verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 65,68, en

 • b. een bedrag van € 25,88 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de be- en afhandeling is besteed.

Artikel 46

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 46a

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de be- en afhandeling van een aanvraag tot erkenning van een compartiment als bedoeld in de artikelen 4 en 6 van verordening (EG) nr. 616/2009 in samenhang met artikel 113b Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s, is de aanvrager een bedrag verschuldigd, bestaande uit:

 • a. een starttarief van € 116,64, en

 • b. een bedrag van € 31,77 per kwartier dat aan de werkzaamheden door een officiële dierenarts of een officiële assistent is besteed.

Artikel 47

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Voor door de NVWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de eisen verbonden aan de in de artikelen 31, 34, 36, 40, 41, 42, onderscheidenlijk 43 bedoelde vergunning, toelating, toestemming, aanwijzing, erkenning of registratie ten behoeve van de instandhouding daarvan, is de houder van de vergunning, toelating, aanwijzing, erkenning of registratie een retributie verschuldigd, bestaande uit:

  • a. een starttarief van € 116,64, en

  • b. een bedrag van € 31,77 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed.

 • 2 Voor door de NVWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de eisen verbonden aan de in artikel 45 bedoelde vergunning, ten behoeve van de instandhouding daarvan, is de houder van de vergunning, een retributie verschuldigd, bestaande uit:

  • a. een starttarief van € 65,68, en

  • b. een bedrag van € 25,88 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de werkzaamheden is besteed.

 • 3 Voor door de NVWA vooraf aangekondigde en vastgelegde periodieke controles op de naleving van de eisen verbonden aan de in artikel 44 bedoelde erkenning ten behoeve van de instandhouding daarvan, is de houder van de erkenning een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 24,21 per kwartier dat door een officiële dierenarts of een officiële assistent aan de behandeling is besteed.

Hoofdstuk 9. Aanvullende officiële controles

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 47a

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Voor een aanvullende officiële controle na vaststelling van niet-naleving als bedoeld in artikel 28 van verordening (EG) nr. 882/2004, waarbij de aanvullende officiële controle geschiedt in aanvulling op werkzaamheden van de NVWA waarvoor op grond van deze regeling een vergoeding verschuldigd is, is de exploitant van de onderneming ten aanzien waarvan de aanvullende officiële controle wordt verricht een bedrag verschuldigd, bestaande uit:

  • a. een starttarief dat gelijk is aan het starttarief dat de exploitant op grond van deze regeling verschuldigd is ten aanzien van de werkzaamheden van de NVWA waarop de In de aanhef bedoelde controle een aanvulling vormt, en

  • b. een bedrag per kwartier dat aan de aanvullende officiële controle is besteed, welk bedrag gelijk is aan het bedrag per kwartier dat de exploitant op grond van deze regeling verschuldigd is ten aanzien van de werkzaamheden van de NVWA waarop de in de aanhef bedoelde controle een aanvulling vormt.

 • 2 In afwijking van het eerste lid is de exploitant voor een aanvullende officiële controle na vaststelling van niet-naleving in het kader van een controle als bedoeld in de artikelen 3, eerste en derde lid, 5 en 7, een bedrag verschuldigd, bestaande uit:

  • a. een starttarief van € 43,83, en

  • b. een bedrag van € 27,52 per kwartier dat aan de aanvullende officiële controle is besteed.

 • 3 In afwijking van het eerste lid is de exploitant voor een aanvullende officiële controle na vaststelling van niet-naleving in het kader van keuringswerkzaamheden als bedoeld in artikel 15, onderdeel c, en artikel 17, een bedrag verschuldigd, bestaande uit:

  • a. een starttarief van € 76,29, en

  • b. een bedrag van € 29,06 per kwartier dat aan de aanvullende officiële controle is besteed.

 • 4 Voor zover in het kader van de in het eerste, tweede of derde lid bedoelde aanvullende officiële controle laboratoriumonderzoek is verricht van chemische en microbiologische monsters die ten behoeve van die controle zijn genomen, is de exploitant, naast de in het eerste, onderscheidenlijk tweede of derde lid bedoelde vergoeding, een bedrag voor dit laboratoriumonderzoek verschuldigd.

 • 5 Het in het vierde lid bedoelde bedrag bedraagt de door de Minister te berekenen werkelijke kosten verbonden aan de onderzoeken, waaronder in welk geval zijn begrepen de kosten voor het verbruik van chemicaliën, hulpmiddelen en materialen, alsmede personeelskosten en huisvestingskosten.

Artikel 48

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Voor een aanvullende officiële controle na vaststelling van niet-naleving, als bedoeld in artikel 28 van verordening (EG) nr. 882/2004, niet zijnde een controle door de NVWA als bedoeld in artikel 47a, is de exploitant van de onderneming ten aanzien waarvan door de NVWA de aanvullende controle wordt verricht per aanvullende controle een bedrag verschuldigd, bestaande uit:

  • a. een starttarief van € 116,64, en

  • b. een bedrag van € 31,77 per kwartier dat aan de aanvullende officiële controle is besteed.

 • 2 Voor zover in het kader van de in het eerste lid bedoelde aanvullende officiële controle laboratoriumonderzoek is verricht van chemische en microbiologische monsters die ten behoeve van die controle zijn genomen, is de exploitant, naast de in het eerste lid bedoelde vergoeding, een bedrag voor dit laboratoriumonderzoek verschuldigd.

 • 3 Het in het tweede lid bedoelde bedrag bedraagt de door de Minister te berekenen werkelijke kosten verbonden aan de onderzoeken, waaronder in welk geval zijn begrepen de kosten voor het verbruik van chemicaliën, hulpmiddelen en materialen, alsmede personeelskosten en huisvestingskosten.

Hoofdstuk 10. Overige extra retributies

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 49

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 50

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Indien de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 3, tweede lid, 5, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, 15, 19, 20, 21, onderscheidenlijk 22, naar het oordeel van de aanwezige medewerker van de NVWA meer tijd in beslag nemen dan is aangemeld op grond van artikel 58, eerste lid, onderdelen c en d, is de aanbieder, naast de ingevolge het desbetreffende artikelverschuldigde retributies, een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag per kwartier dat de werkzaamheden langer duren dan is aangemeld.

 • 3 Indien de werkzaamheden bedoeld in artikel 17, naar het oordeel van de aanwezige medewerker van de NVWA meer tijd in beslag nemen dan is aangemeld op grond van artikel 58, eerste lid, onderdelen c en d, is de aanbieder, naast de ingevolge het desbetreffende artikelverschuldigde retributies, een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 19,05.

Artikel 51

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Indien de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 3, tweede lid, 5, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, 15, 19, 20, 21, onderscheidenlijk 22, buiten openingstijd plaatsvinden, is de aanbieder, naast de ingevolge het desbetreffende artikel verschuldigde retributies, een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag per kwartier dat de werkzaamheden buiten openingstijd plaatsvinden.

 • 3 Indien de werkzaamheden bedoeld in artikel 17 buiten openingstijd plaatsvinden, is de aanbieder, naast de ingevolge het desbetreffende artikel verschuldigde retributies, een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 37,78 per kwartier dat de werkzaamheden buiten openingstijd plaatsvinden.

 • 1 Indien het voor de goede uitvoering van de aanvullende officiële controle, bedoeld in artikel 47a, naar het oordeel van de NVWA noodzakelijk is deze buiten openingstijd te doen plaatsvinden, is de exploitant ten aanzien van de onderneming waarvan de aanvullende officiële controle wordt uitgevoerd een bedrag verschuldigd, naast het in artikel 47a, eerste, tweede, onderscheidenlijk derde lid, bedoelde bedrag, bestaande uit een bedrag van 30% van het in artikel 47a, eerste, tweede, onderscheidenlijk derde lid, bedoelde bedrag per kwartier, per kwartier dat de controle plaatsvindt buiten openingstijd.

 • 2 Indien het voor de goede uitvoering van de aanvullende officiële controle, bedoeld in artikel 48, naar het oordeel van de NVWA noodzakelijk is deze buiten openingstijd te doen plaatsvinden, is de exploitant ten aanzien van de onderneming waarvan de aanvullende officiële controle wordt uitgevoerd een bedrag verschuldigd, naast het in artikel 48 bedoelde bedrag, bestaande uit een bedrag van 30% van het in artikel 48, eerste lid, bedoelde bedrag per aanvullende officiële controle.

Artikel 52

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Indien de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 3, tweede lid, 5, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 13, 15, 19, 20, 21, onderscheidenlijk 22, worden onderbroken of uitgesteld, onderscheidenlijk geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, is de aanbieder, een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag per kwartier:

  • a. per kwartier dat de onderbreking onderscheidenlijk het uitstel voor de met de werkzaamheden belaste persoon heeft geduurd, onderscheidenlijk

  • b. per kwartier dat de werkzaamheden zouden hebben geduurd indien zij zouden zijn verricht door de persoon die met de desbetreffende werkzaamheden naar het oordeel van de minister, blijkens de melding, bedoeld in artikel 57, zou zijn belast.

 • 3 Indien de werkzaamheden bedoeld in artikel 17, worden onderbroken of uitgesteld, onderscheidenlijk geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, is de aanbieder, een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag van € 19,05.

 • 4 Indien de aanvraag tot afgifte van een certificaat, geleidebiljet, gewaarmerkt afschrift van een certificaat of geleidebiljet of verklaring als bedoeld in artikel 14 wordt ingetrokken, door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, is de aanbieder een retributie verschuldigd, bestaande uit een bedrag gelijk aan de retributie die ingevolge artikel 14 verschuldigd zou zijn indien daadwerkelijk tot afgifte zou zijn overgegaan.

 • 5 De in het eerste, tweede en derde lid bedoelde retributies worden naast de ingevolge de desbetreffende artikelen verschuldigde retributies in rekening gebracht, voor zover er sprake is van een situatie waarin de desbetreffende werkzaamheden worden uitgesteld of waarin een aanvang met de desbetreffende werkzaamheden is gemaakt, maar deze vervolgens zijn onderbroken of gedeeltelijk niet plaatsvinden.

 • 6 Dit artikel is niet van toepassing indien de melding, bedoeld in artikel 58, derde lid, tijdig is gedaan.

Artikel 53

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 De aanbieder is naast de ingevolge artikel 16 verschuldigde retributie een retributie verschuldigd voor zover door omstandigheden buiten toedoen van de met de werkzaamheden belaste persoon of personen, de in dat artikel bedoelde werkzaamheden worden onderbroken of uitgesteld, onderscheidenlijk geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden, bestaande uit een bedrag, dat gelijk is aan het in artikel 16 bedoelde van toepassing zijnde bedrag per kwartier,

  • a. per kwartier dat de onderbreking onderscheidenlijk het uitstel voor de met de werkzaamheden belaste persoon heeft geduurd, onderscheidenlijk

  • b. per kwartier dat de werkzaamheden zouden hebben geduurd indien zij zouden zijn verricht door de persoon die met de desbetreffende werkzaamheden zou zijn belast.

 • 2 Naast de retributie bedoeld in artikel 16, is de aanbieder voor de in dat artikel bedoelde werkzaamheden een retributie verschuldigd van € 13,00, per kwartierdat door de officiële assistent, bedoeld in dat artikel, aan deze werkzaamheden is besteed nadat de duur waarvoor de werkzaamheden zijn aangevraagd overeenkomstig artikel 57, met meer dan een kwartier is overschreden.

 • 3 Naast de retributie bedoeld in artikel 16, is de aanbieder voor de in dat artikel bedoelde werkzaamheden die plaatsvinden buiten openingstijden een retributie verschuldigd van:

  • a. indien deze werkzaamheden plaatsvinden op werkdagen tussen 18.00 en 22.00 uur: € 1,50 per kwartier dat door de officiële assistent, bedoeld in artikel 16, aan deze werkzaamheden is besteed;

  • b. indien deze werkzaamheden plaatsvinden op werkdagen tussen 22.00 en 0.00 uur: € 3,01 per kwartier dat door de officiële assistent, bedoeld in artikel 16, aan deze werkzaamheden is besteed;

  • c. indien deze werkzaamheden plaatsvinden op werkdagen tussen 0.00 en 06.00 uur: € 3,01 per kwartier dat door de officiële assistent, bedoeld in artikel 16, aan deze werkzaamheden is besteed.

 • 4 Naast de retributie, bedoeld in artikel 16, is de aanbieder een retributie verschuldigd bestaande uit een bedrag van € 5,27 per kwartier dat door de officiële assistent, bedoeld in artikel 16, aan de in dat artikel bedoelde post mortem keuringswerkzaamheden is besteed, indien deze werkzaamheden op verzoek van de aanbieder op een zaterdag of zondag plaatsvinden.

 • 5 Naast de retributie, bedoeld in artikel 16, is de aanbieder een retributie verschuldigd bestaande uit een bedrag van € 7,54 per kwartier dat door de officiële assistent, bedoeld in artikel 16, aan de in dat artikel bedoelde post mortem keuringswerkzaamheden is besteed, indien deze werkzaamheden op verzoek van de aanbieder op een algemeen erkende feestdag plaatsvinden.

 • 6 Naast de retributie, bedoeld in artikel 16, is de aanbieder een retributie verschuldigd van gebaseerd op de daadwerkelijke extra kosten per kwartier dat door de officiële assistent, bedoeld in artikel 16, aan de in dat artikel bedoelde post mortem keuringswerkzaamheden is besteed, indien deze werkzaamheden door elkaar opvolgende, in tweeploegendienst werkende, ploegen worden uitgevoerd.

 • 7 Indien sprake is van een situatie als bedoeld in het zesde lid, dan geldt bij de toepassing van het eerste en tweede lid een verhoging van de daar bedoelde retributie met de retributies gebaseerd op de daadwerkelijke extra kosten, bedoeld in het zesde lid en zijn de retributies bedoeld in het derde lid onder a) en b) niet van toepassing.

 • 8 Voor de toepassing van het derde lid wordt onder openingstijd verstaan: periode van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van 06.00 uur tot 18.00 uur.

Hoofdstuk 11. Retribuering starttarieven

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 54

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Indien op grond van deze regeling een starttarief verschuldigd is, wordt deze in rekening gebracht ten aanzien van werkzaamheden die door iedere aanwezige medewerker van de NVWA op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één aanbieder op één plaats worden verricht.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, wordt, indien op grond van artikel 16 een starttarief verschuldigd is, dit starttarief in rekening gebracht ten aanzien van werkzaamheden die op één dag, in één aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, voor één aanbieder op één plaats worden verricht.

Artikel 55

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Indien één aanvraag, voor het verrichten van werkzaamheden op één dag, wordt ingediend overeenkomstig artikel 57, ten behoeve van meerdere aanbieders, actief op verschillende locaties of actief op eenzelfde locatie, binnen een aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, en de werkzaamheden worden door een zelfde officiële dierenarts of een zelfde officiële assistent dienovereenkomstig verricht, wordt uitsluitend aan de aanbieder die de werkzaamheden heeft aangevraagd, in rekening gebracht:

  • a. in afwijking van artikel 54 eenmaal het starttarief dat voor de desbetreffende werkzaamheden op grond van deze regeling is verschuldigd,

  • b. het bedrag per kwartier dat voor de desbetreffende werkzaamheden op grond van deze regeling is verschuldigd, en

  • c. de reistijd naar de volgende locatie.

 • 2 Voor de reistijd, bedoeld in het eerste lid, onderdeel d, wordt per 15 minuten het bedrag in rekening gebracht dat op grond van deze regeling is verschuldigd voor de desbetreffende werkzaamheden, die plaatsvinden op de locatie van bestemming.

 • 3 Indien de in het eerste lid bedoelde aanbieder die de werkzaamheden heeft aangevraagd, een slachthuis is dat niet meer behandelt dan 10 GVE per week met een maximum van 125 GVE per kwartaal, wordt het slachthuis voor de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden, in afwijking van het eerste lid en in afwijking van artikel 54, een retributie in rekening gebracht die gelijk is aan de in artikel 15 bedoelde retributie.

 • 4 Indien voor de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden verschillende starttarieven zijn verschuldigd op grond van deze regeling, wordt in het in het eerste lid bedoelde geval bij de aanbieder die de werkzaamheden heeft aangevraagd, het hoogste starttarief in rekening gebracht dat op grond van deze regeling verschuldigd is voor de werkzaamheden.

Artikel 56

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Indien op één locatie, op één dag, binnen een aaneengesloten periode, reguliere pauzes daaronder begrepen, verschillende soorten werkzaamheden ten behoeve van één aanbieder worden verricht door een zelfde officiële dierenarts of een zelfde officiële assistent en voor deze werkzaamheden op grond van deze regeling starttarieven zijn verschuldigd, wordt de aanbieder, in afwijking van artikel 54, slechts eenmaal het starttarief in rekening gebracht.

 • 2 Indien voor de in het eerste lid bedoelde soorten werkzaamheden die ten behoeve van de aanbieder worden verricht, onderling verschillende starttarieven zijn verschuldigd op grond van deze regeling, wordt in het in het eerste lid bedoelde geval het hoogste starttarief in rekening gebracht dat op grond van deze regeling verschuldigd is voor de werkzaamheden.

Hoofdstuk 12. Overige bepalingen

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 57

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 De aanbieder meldt de werkzaamheden die hij door de officiële dierenartsen of officiële assistenten wenst te laten verrichten, schriftelijk bij de NVWA, uiterlijk vóór 07:00 uur op de werkdag voorafgaand aan de dag van de voorgenomen uitvoering van de werkzaamheden zoals deze zijn aangemeld.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, meldt de aanbieder de werkzaamheden, bedoeld in de artikelen 3, 4, 5, 6, 7 en 8, die hij door de officiële dierenartsen of officiële assistenten wenst te laten verrichten, schriftelijk bij de NVWA, uiterlijk vóór 14:00 uur op de werkdag voorafgaand aan de dag van de voorgenomen uitvoering van de werkzaamheden zoals deze zijn aangemeld.

 • 3 In afwijking van het eerste en tweede lid, meldt de aanbieder de werkzaamheden die hij door de officiële dierenartsen of officiële assistenten op een zaterdag, zondag, algemeen erkende feestdag, onderscheidenlijk op een werkdag tussen 18.00 uur en 06.00 uur wenst te laten verrichten, schriftelijk bij de NVWA, uiterlijk twee weken vóór de werkdag voorafgaand aan de dag van de voorgenomen uitvoering van de werkzaamheden zoals deze zijn aangemeld.

 • 4 De aanbieder meldt de werkzaamheden, bedoeld in artikel 14, die hij wenst te laten verrichten, schriftelijk bij de NVWA, uiterlijk vóór 14.00 uur op de derde werkdag, voorafgaande aan de dag van transport die bij de aanvraag is vermeld.

 • 5 Indien:

  • a. de in het eerste, tweede, derde, onderscheidenlijk vierde lid bedoelde werkzaamheden later zijn aangemeld dan op de werkdag en het tijdstip, bedoeld in het eerste, tweede, derde onderscheidenlijk vierde lid, of

  • b. de in het eerste, tweede, onderscheidenlijk derde lid bedoelde werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan is aangemeld op grond van artikel 58, eerste lid, onderdeel c en d,

  zullen de aangevraagde werkzaamheden niet worden uitgevoerd op de daartoe aangevraagde dag, en dient de aanbieder voor de uitvoering van die werkzaamheden een nieuwe aanvraag in te dienen.

 • 6 Het vijfde lid is niet van toepassing indien:

  • a. ten aanzien van de werkzaamheden zich een van de volgende situaties voordoet:

  • b. de aanbieder ten genoegen van de NVWA aantoont dat de te late melding onderscheidenlijk het feit dat de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan is aangemeld, is veroorzaakt door:

   • 1°. omstandigheden die redelijkerwijs niet voor rekening of risico van de aanbieder komen, of

   • 2°. bijzondere, incidentele omstandigheden, niet zijnde omstandigheden, als bedoeld onder 1°, en

  • c. de NVWA de benodigde werkzaamheden op dat moment redelijkerwijs feitelijk kan inplannen en uitvoeren, voor zover het gaat om omstandigheden als bedoeld in onderdeel b, onder 2°.

 • 7 Indien de aanbieder overeenkomstig het zesde lid heeft aangetoond dat de te late melding onderscheidenlijk het feit dat de werkzaamheden meer tijd in beslag nemen dan is aangemeld, is veroorzaakt door omstandigheden, als bedoeld in het zesde lid, onderdeel b, onder 1°, onderscheidenlijk 2°, en de werkzaamheden in afwijking van het vijfde lid alsnog op de daartoe aangevraagde dag worden uitgevoerd, is de aanbieder de retributie, bedoeld in artikel 49 onderscheidenlijk 50 verschuldigd.

Artikel 58

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 De melding, bedoeld in artikel 57, eerste, tweede onderscheidenlijk derde lid, omvat ten minste:

  • a. de soorten te verrichten bedrijfsactiviteiten;

  • b. de soorten en hoeveelheden van de goederen;

  • c. de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen aanvangen;

  • d. de datum en het tijdstip waarop de bedrijfsactiviteiten naar verwachting zullen eindigen, en

  • e. de locatie(s) waarop de bedrijfsactiviteiten dienen plaats te vinden.

 • 3 Indien gemelde werkzaamheden niet zullen plaatsvinden, worden uitgesteld of wijziging ondergaan als gevolg van niet aan de NVWA te wijten oorzaken of omstandigheden, wordt dit door degene die de melding heeft verricht, schriftelijk aan de NVWA bericht:

  • a. indien het de melding, bedoeld in artikel 57, eerste lid, betreft: uiterlijk om 07:00 uur op de werkdag, voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden;

  • b. indien het de melding, bedoeld in artikel 57, tweede lid, betreft: uiterlijk om 14.00 uur op de werkdag, voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden;

  • c. indien het de melding, bedoeld in artikel 57, derde lid, betreft: uiterlijk één week voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden;

  • d. indien het de melding, bedoeld in artikel 57, vierde lid, betreft: uiterlijk om 14.00 uur op de derde werkdag, voorafgaande aan de dag van transport die bij de aanvraag is vermeld.

 • 4 Indien werkzaamheden als bedoeld in artikel 9 overeenkomstig artikel 57, eerste lid, zijn gemeld en op een maandag zouden moeten worden verricht, en deze werkzaamheden niet zullen plaatsvinden, worden uitgesteld of wijziging ondergaan, wordt dit, in afwijking van het derde lid, onderdeel a, uiterlijk 12.00 uur op vrijdag voorafgaand aan de maandag waarop de werkzaamheden zouden worden verricht schriftelijk aan de NVWA bericht.

 • 5 Indien de dag of het tijdstip van de voorgenomen uitvoering van werkzaamheden, die overeenkomstig artikel 57 zijn aangemeld, wijzigt door toedoen van de NVWA en aldus afwijkt van de datum of tijdstip van uitvoering volgens deze melding, wordt dit door de NVWA na afronding van de planning aan de aanvrager van de werkzaamheden bericht. Indien de aanvrager dientengevolge besluit de aangevraagde werkzaamheden niet of niet geheel te laten plaatsvinden, wordt dit, in afwijking van het derde lid, aan de NVWA bericht, uiterlijk om 15.00 uur van de dag voorafgaande aan de dag waarop de activiteiten plaatsvinden dan wel zouden hebben plaatsgevonden.

Artikel 59

[Vervallen per 01-03-2014]

Betalingsplichtigen verstrekken aan ambtenaren van de NVWA en de Auditdienst Rijk, op verzoek, terstond en naar waarheid, alle inlichtingen die naar hun oordeel voor de uitvoering van deze regeling noodzakelijk zijn.

Hoofdstuk 13. Overgangs- en slotbepalingen

[Vervallen per 01-03-2014]

Artikel 60

[Vervallen per 01-03-2014]

Op een zekerheid, die op grond van artikel 3, eerste lid, van de Regeling zekerheidsstelling en betaling VWA-keurlonen ter voldoening van een retributie als bedoeld in de Regeling retributies VWA veterinaire en hygiënische aangelegenheden en de Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden werd gesteld vóór de inwerkingtreding van deze regeling, blijft de Regeling zekerheidsstelling en betaling VWA-keurlonen zoals deze na inwerkingtreding van deze regeling luidt, onverkort van toepassing.

Artikel 61

[Vervallen per 01-03-2014]

[Red: Wijzigt de Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden.]

Artikel 63

[Vervallen per 01-03-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling retributies veterinaire en hygiënische aangelegenheden I.

Artikel 64

[Vervallen per 01-03-2014]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, treedt artikel 61 in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Bijlage I

[Vervallen per 01-03-2014]

Voor de berekening van het aantal GVE worden de volgende omrekeningscoëfficiënten gebruikt:

Diersoort

GVE

Runderen en gedomesticeerde wilde soortgenoten

volwassen runderen en eenhoevigen (vanaf 12 maanden)

1

Varkens en gedomesticeerde wilde soortgenoten

 

varkens meer dan 100 kg levend gewicht

0,2

andere varkens

0,15

Andere diersoorten en gedomesticeerde wilde soortgenoten

schapen en geiten, alsmede gedomesticeerde damherten, edelherten en kangoeroes

0,1

andere runderen en eenhoevigen (tot 12 maanden)

0,5

lammeren, jonge geiten en biggen van minder dan 15 kg levend gewicht

0,05

loopvogels

0,1

grof vrij wild

0,1

Pluimvee, lagomorfen en klein vrij wild

0,007

Bijlage II. , behorende bij artikel 23

[Vervallen per 01-03-2014]

 

Geslacht gewicht per dier

In kg

 

Als landbouwhuisdier gehouden hoefdieren

     
 

volwassen rund (incl. Bubalus en bison)

300

kg

 

meststier

350

kg

 

jong rund (rosé vleeskalf)

170

kg

 

jong rund (blank vleeskalf)

145

kg

 

varkens

85

kg

 

zeug (beer)

150

kg

 

big

25

kg

 

schaap

25

kg

 

geit

15

kg

 

eenhoevige (paard)

300

kg

       

Pluimvee

     
 

vleeskuikens

1,3912

kg

 

kippen (leg)

1,2

kg

 

kippen (ouderdieren)

2,5

kg

 

kalkoenen

5,0

kg

 

eenden

1,5

kg

 

ganzen

3,0

kg

 

parelhoenders

1,0

kg

 

fazanten

0,6

kg

 

patrijzen

0,25

kg

 

kwartels

0,15

kg

 

duiven

0,3

kg

gekweekte lagomorfen

tamme konijnen

1,5

kg

       

Wild

     

gekweekt wild

struisvogels

30

kg

 

nandoes

30

kg

 

emoes

30

kg

 

edelherten

75

kg

 

damherten

55

kg

 

zwijnen

50

kg

klein vrij wild

hazen

1,5

kg

 

konijnen

0,7

kg

 

duiven

0,25

kg

 

eenden

0,7

kg

 

fazanten

0,5

kg

 

patrijs

0,2

kg

 

ganzen

2,5

kg

grof vrij wild

edelherten

60

kg

 

damherten

45

kg

 

reeën

12

kg

 

moeflons

25

kg

 

zwijnen

50

kg

Terug naar begin van de pagina