Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Haarlem 2009

[Regeling vervallen per 08-03-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 07-03-2014

Besluit van de Minister van Justitie van 21 april 2009, kenmerk 5590735/Justis/09, strekkende tot aanwijzing van de medewerkers van de gemeente Haarlem tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de gemeente Haarlem en de daarop volgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Kennemerland en de Hoofdofficier van Justitie te Haarlem;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 08-03-2014]

Onder de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt in dit besluit verstaan:

De ambtenaren belast met de opsporing van strafbare feiten en werkzaam bij de gemeente Haarlem, aangesteld in de functie van gemeentelijk opsporingsambtenaar zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 2

[Vervallen per 08-03-2014]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 08-03-2014]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 75 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.

Artikel 4

[Vervallen per 08-03-2014]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien.

Artikel 5

[Vervallen per 08-03-2014]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Noord-Holland.

Artikel 5

[Vervallen per 08-03-2014]

 • 1 Het college van burgemeester en wethouders of namens hen het hoofd van de afdeling Handhaving Openbare Omgeving van de gemeente Haarlem brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afd. BTR/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 6

[Vervallen per 08-03-2014]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 21 april 2009, nr. 5590735/Justis/09, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 8

[Vervallen per 08-03-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

[Vervallen per 08-03-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Haarlem 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 april 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina