Besluit uitsluiting heffing SER

[Regeling vervallen per 18-12-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 08-05-2009 t/m 31-12-2012

Besluit van 6 april 2009, houdende aanwijzing van categorieën ondernemingen en rechtspersonen die geen opslag op de bijdrage voor inschrijving in het handelsregister verschuldigd zijn ten behoeve van de SER (Besluit uitsluiting heffing SER)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 februari 2009, nr. AV/SDA/2009/3882;

Gelet op artikel 54, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

De Raad van State gehoord (advies van 18 maart 2009, nr. W12.09.0051/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 maart 2009, nr. AV/SDA/2009/6971;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2013]

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2008.

Artikel 3

[Vervallen per 18-12-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitsluiting heffing SER.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 april 2009

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zevende mei 2009

De Staatssecretaris van Justitie,

N. Albayrak

Terug naar begin van de pagina