Aanwijzingsbesluit hulpverleningsdiensten ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

[Regeling vervallen per 01-04-2015.]
Geldend van 09-05-2009 t/m 31-03-2015

Aanwijzingsbesluit hulpverleningsdiensten ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 1, tweede lid, onderdeel d, van de Regeling optische en geluidssignalen 2009;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2015]

Als hulpverleningsdiensten als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeerstekens 1990 worden aangewezen: het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum en de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit hulpverleningsdiensten ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 april 2009

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Terug naar begin van de pagina