Besluit vaststelling tijdstip ingang strengere lozingsvoorschriften Middellandse Zee

Geldend van 01-06-2009 t/m heden

Besluit tot vaststelling van het tijdstip met ingang waarvan de strengere lozingsvoorschriften voor het gebied van de Middellandse Zee gaan gelden

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op resolutie MEPC.172(57) van de Mariene Milieucommissie van de Internationale Maritieme Organisatie van de Verenigde Naties, aangenomen op 4 april 2008, en artikel 29, vijfde lid, onderdeel b, van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen;

Besluit:

Enig artikel

Voorschrift 5 van Bijlage V van het Verdrag met betrekking tot lozingen in bijzondere gebieden wordt met ingang van 1 mei 2009 van toepassing in het gebied van de Middellandse zee, zoals omschreven in dat voorschrift.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

Terug naar begin van de pagina