Richtlijn voor strafvordering belading van voertuigen

[Regeling vervallen per 01-11-2013.]
Geldend van 01-05-2009 t/m 31-10-2013

Richtlijn voor strafvordering belading van voertuigen

Achtergrond

[Vervallen per 01-11-2013]

Deze richtlijn voor strafvordering richt zich op de beladingsvoorschriften die via de Wet wegvervoer goederen (WWG) en de Regeling Voertuigen (RV) worden aangemerkt als economische delicten. In de WWG staat dat het verboden is om eigen vervoer of beroepsvervoer te verrichten met een vrachtauto waarmee in strijd wordt gehandeld met de beladingsvoorschriften. Deze voorschriften staan in de RV, die per 1 mei 2009 het Voertuigreglement vervangt. Verder is het sinds de inwerkingtreding van de WWG verboden om beroepsvervoer te doen verrichten in strijd met de beladingsvoorschiften. Er kan dus ook worden opgetreden tegen anderen dan de vervoerder als overbelading wordt geconstateerd.

Overtredingen van de beladingsvoorschriften worden aangemerkt als economische delicten, conform artikel 1 onder 4 van de Wet op de economische delicten (WED), voor zover de overtredingen zijn begaan in het kader van beroepsvervoer of eigen vervoer.

Eigen vervoer wordt in de WWG gedefinieerd als vervoer van goederen met een vrachtauto dat voor eigen rekening wordt verricht (bijvoorbeeld concernvervoer) dan wel voor rekening van derden als werkzaamheid van ondersteunende aard, die direct samenhangt met de hoofdwerkzaamheid binnen de bedrijfsactiviteiten. Eigen vervoer is dus iets anders dan het vervoeren van eigen goederen (privévervoer of particulier vervoer).

Vervolging / Transigering

[Vervallen per 01-11-2013]

Normadressaat

[Vervallen per 01-11-2013]

Het strafvorderingsbeleid in deze richtlijn is gericht tegen de vervoerder en tegen derden die beroepsvervoer doen verrichten in strijd met de beladingsvoorschriften (zie: Aanwijzing Wet wegvervoer goederen). De beladingvoorschriften kunnen worden overtreden zonder dat dit opzettelijk plaatsvindt.

Recidive

[Vervallen per 01-11-2013]

De tarieflijst in de bijlage bevat 7 categorieën die de mate van overschrijding van de toegestane massa of last aangeven, uitgedrukt in percentages. De onderstaande recidiveregeling is alleen van toepassing op de categorieën 4 t/m 7. Van recidive is alleen sprake als de overtreding wordt begaan binnen vijf jaar na betaling van een transactie of na onherroepelijke veroordeling voor overtreding van de beladingsvoorschriften. Bij overtredingen die binnen categorie 1 t/m 3 vallen, wordt in beginsel zonder beperking een geldtransactie aangeboden, ongeacht de mate van recidive.

1e maal recidive: verhoging met 50 procent ten opzichte van het basistarief

2e maal recidive: verhoging met 100 procent ten opzichte van het basistarief

3e maal recidive en volgende: dagvaarden.

Wet BIBOB

[Vervallen per 01-11-2013]

Als wordt gedagvaard wegens overtreding van artikel 2.6 WWG kan de officier van justitie de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) wijzen op de wenselijkheid om een BIBOB-advies aan te vragen bij het Bureau BIBOB. Deze bevoegdheid berust op artikel 26 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB).

Bijkomende straf (stillegging onderneming)

[Vervallen per 01-11-2013]

Er zijn vervoerders van wie het aannemelijk is dat zij de kans op betrapping van deze economische voorschriften betreffende de onjuiste belading of overbelading als een bedrijfsrisico plegen te aanvaarden. Het bij herhaling plegen van dit soort economische delicten – en vooral wanneer sprake is van een aanzienlijke overschrijding van de gestelde normen – duidt hierop en geeft aan dat de bedrijfsvoering niet of onvoldoende aangepast is c.q. wordt aan de geldende wet- en regelgeving. Dit heeft consequenties voor de transportbranche door ernstige verstoring van de concurrentieverhoudingen. Wanneer een vervoerder wordt gedagvaard wegens ernstige recidive kan de officier van justitie overwegen om ter terechtzitting behalve een geldboete, als bijkomende straf de (voorwaardelijke) gehele of gedeeltelijke stillegging van een onderneming te vorderen. Van ernstige recidive is in ieder geval sprake als verdachte binnen een periode van één jaar meerdere overtredingen begaat die vallen onder de 4e sanctiecategorie en hoger. Gezien de impact van die straf op een bedrijf, is het geïndiceerd om in eerste instantie een voorwaardelijke (gedeeltelijke) stillegging te eisen.

Polarissystematiek

[Vervallen per 01-11-2013]

Het gehanteerde puntensysteem sluit aan bij de Polarissystematiek. De afnemend strafnut regeling geldt niet voor economische delicten. Binnen de door de wet gestelde grenzen kan de officier van justitie afwijken van de aangegeven bedragen, hetzij naar beneden, hetzij naar boven, als de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd daartoe aanleiding geven. Bij grote bedrijven, ernstige overtredingen, onrechtmatig genoten voordeel dat uitgaat boven het tarief dat vastgesteld is voor de overtreding en recidive kan een hoger tarief geïndiceerd zijn. Bij economische delicten kan de draagkracht van de rechtspersoon of natuurlijke persoon mede bepalend zijn voor de hoogte van de transactie of eis ter terechtzitting.1

Overgangsrecht

[Vervallen per 01-11-2013]

De beleidsregels in deze aanwijzing hebben onmiddellijke gelding op de datum van inwerkingtreding.

Bijlage : Tarieflijst

[Vervallen per 01-11-2013]

Marge

[Vervallen per 01-11-2013]

Bij een overschrijding van minder dan 5 procent van de toegestane maximummassa of de som der aslasten dan wel bij een overschrijding van minder dan 10 procent van de toegestane aslasten wordt er niet geverbaliseerd. Deze marge wordt enerzijds gehanteerd omdat de massa van de lading tijdens het vervoer kan toenemen als de lading nat wordt. Anderzijds is een marge noodzakelijk, omdat vaak voorafgaand aan het transport niet exact kan worden bepaald of de as(stel)lasten en/of de totale massa voldoen aan de wettelijk eisen.

Tariefmotivering

[Vervallen per 01-11-2013]

Overtreding van de beladingsvoorschriften kan leiden tot oneerlijke concurrentie, schade aan het wegdek (vooral bij overschrijding van de aslasten) en verkeersonveilige situaties (langere remweg).

Meerdere overtredingen

[Vervallen per 01-11-2013]

Als het proces-verbaal melding maakt van meerdere overtredingen uit deze richtlijn die op één tijdstip zijn geconstateerd, wordt in beginsel een transactie aangeboden dan wel vervolgd voor de overtredingen met de grootste normoverschrijding. Daarbij is de hoogte van het aantal sanctiepunten bepalend. Bij een gelijk aantal sanctiepunten wordt geverbaliseerd voor het hoogste percentage overbelading.

Eis ter terechtzitting

[Vervallen per 01-11-2013]

Als wegens het weigeren van een transactieaanbod wordt gedagvaard, wordt de eis ter terechtzitting vastgesteld aan de hand van het laatst aangeboden transactiebedrag, vermeerderd met 20 procent. Als in het kader van de recidiveregeling direct wordt gedagvaard (zonder transactieaanbod), wordt de verhoging van 20 procent niet gehanteerd. In dat geval wordt het basistarief verhoogd met 100 procent.

Overschrijding toegestane maximum massa/som der aslasten

[Vervallen per 01-11-2013]

In het geval van overtreding van de onderstaande voorschriften, geldt de procedure met betrekking tot het aanbieden van een transactie, het dagvaarden, het opleggen van een maatregel en het hanteren van de recidivebepaling zoals aangegeven in de tabel:

 • Art. 5.18.17a en b lid 1 Regeling Voertuigen: Overschrijding van de toegestane maximummassa van het voertuig/samenstel, vermeld op het Nederlandse kentekenbewijs of in het kentekenregister, of de som van de aslasten in beladen toestand bedraagt meer dan de vermelde toegestane maximummassa van het voertuig/samenstel.

 • Art. 5.18.17a en b lid 2 en 3 Regeling Voertuigen: Als het voertuig/samenstel niet in Nederland is geregistreerd of als het Nederlandse kentekenbewijs of het kentekenregister de toegestane maximummassa niet vermeldt, terwijl de toegestane maximummassa van het voertuig/samenstel of de som van de aslasten in beladen toestand meer bedraagt dan:

  • a. 50.000 kg; (rijdend werktuig maximaal 60.000 kg);

  • b. de technisch toegestane maximummassa;

  • c. vijf maal de toegestane maximumlast onder de aangedreven as(sen);

  • d. de uitkomst van de som: het vermogen van de motor in kW, gedeeld door 0,00368 kW/kg.

 • Art. 5.18.17c lid 1 Regeling Voertuigen: 1) Overschrijding van de toegestane maximummassa van de aanhangwagen, vermeld op het Nederlandse kentekenbewijs of in het kentekenregister. 2) De som van de aslasten in beladen toestand (uitgezonderd de aslasten van niet autonome aanhangwagens) bedraagt meer dan de vermelde toegestane maximummassa van het voertuig. 3) De som van de aslasten van de middenasaanhangwagen of oplegger vermeerderd met de last onder de koppeling van het voertuig in beladen toestand bedraagt meer dan de toegestane maximummassa.

 • Art. 5.18.17c lid 2 Regeling Voertuigen: De middenasaanhangwagen is niet in Nederland geregistreerd of het Nederlandse kentekenbewijs/kentekenregister vermeldt niet de toegestane maximummassa, terwijl de toegestane maximummassa of de som van de aslasten van het voertuig vermeerderd met de last onder koppeling van het voertuig in beladen toestand meer bedraagt dan 20.000 kg. (Of meer dan 24.000 kg als het gaat bij een middenasaanhangwagen die is voorzien van drie assen en een gasvering of als gelijkwaardig aangemerkte.

 • Art. 5.18.25 lid 1 en 4 Regeling Voertuigen: De totale massa of de som van de aslasten van samenstellen van landbouw- of bosbouwtrekker of motorrijtuig met beperkte snelheid en één of meer aanhangwagens in beladen toestand bedraagt meer dan 50 000 kg.

Categorie

Overschrijding 2

Sanctiepunten

Maatregel overladen

Sanctiepunten 1x recidive

Sanctiepunten 2x recidive

Sanctiepunten ≥ 3x recidive

1

5% t/m 9%

10

Nee

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2

10% t/m 14%

15

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3

15% t/m 19%

23

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

4

20% t/m 24%

33

Ja

50

66

Dagvaarden

5

25% t/m 29%

50

Ja

75

100

Dagvaarden

6

30% t/m 49%

75

Ja

115

150

Dagvaarden

7

50% en hoger

100

Ja

150

200

Dagvaarden

Overschrijding aslast(en)

[Vervallen per 01-11-2013]

In het geval van overtreding van de onderstaande voorschriften, geldt de procedure met betrekking tot het aanbieden van een transactie, het dagvaarden, het opleggen van een maatregel en het hanteren van de recidivebepaling zoals aangegeven in de tabel:

 • Art. 5.18.17d en e lid 1 Regeling Voertuigen: Overschrijding van de toegestane maximumlast onder as of asstel, vermeld op het Nederlandse kentekenbewijs van een motorrijtuig en/of aanhangwagen of in het kentekenregister.

 • Art. 5.18.17d lid 2 en 3 en 5.18.17e lid 2 Regeling Voertuigen: Overschrijding van de toegestane maximumlast onder as of asstel van een motorvoertuig en/of aanhangwagen zoals vermeld in artikel 5.18.17d lid 2 en 3 en 5.18.17e lid 2 RV indien er geen waarde in het Nederlandse kentekenbewijs of kentekenregister is opgenomen, of als het voertuig niet in Nederland is geregistreerd. NB De last onder enige as van een rijdend werktuig mag niet meer bedragen dan de waarde die voor het voertuig is opgegeven en maximaal 12.000 kg per as.

 • Art. 5.18.17g lid 1 Regeling Voertuigen: Overschrijding van de toegestane maximum te trekken massa van de aanhangwagen, vermeld op het Nederlandse kentekenbewijs of de in het kentekenregister, of de som van de aslasten van de aanhangwagen bedraagt meer dan de vermelde toegestane maximum te trekken massa.

 • Art. 5.18.17g lid 2 en 3 Regeling Voertuigen: Het voertuig is niet in Nederland geregistreerd of het Nederlandse kentekenbewijs of het kentekenregister vermeldt niet de maximum te trekken massa, terwijl de getrokken massa of de som van de aslasten van de aanhangwagen meer bedraagt dan in één van de in artikel 5.18.17 g lid 2 en 3 Regeling Voertuigen vermelde waarden.

 • Art. 5.18.25 lid 2 Regeling Voertuigen: De last onder enige as van samenstellen van landbouw- of bosbouwtrekkers en één of meer aanhangwagens bedraagt in beladen toestand meer dan:

  • a) 11.500 kg voor een aangedreven as;

  • b) 10.000 kg voor een niet aangedreven as.

 • Art. 5.18.25 lid 3 Regeling Voertuigen:De last onder enige as van samenstellen van motorrijtuigen met beperkte snelheid en één of meer aanhangwagens bedraagt in beladen toestand meer dan 10.000 kg.

Categorie

Overschrijding

Sanctiepunten

Maatregel overladen

Sanctiepunten 1x recidive

Sanctiepunten 2x recidive

Sanctiepunten ≥ 3x recidive

1

10 % t/m 14 %

10

Nee

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

2

15 % t/m 19 %

15

Nee

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3

20 % t/m 24 %

23

Ja

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

4

25 % t/m 29 %

33

Ja

50

66

Dagvaarden

5

30 % t/m 34 %

50

Ja

75

100

Dagvaarden

6

35 % t/m 49 %

75

Ja

115

150

Dagvaarden

7

50 % en hoger

100

Ja

150

200

Dagvaarden

Voorbeeld bepaling tarief/eis ter zitting

[Vervallen per 01-11-2013]

1e overtreding:

[Vervallen per 01-11-2013]

Overschrijding van 27 procent van de toegestane maximumlast onder as of asstel (geen recidive):

transactievoorstel van 33 sanctiepunten. Als de transactie geweigerd wordt, is de eis ter zitting het transactievoorstel vermeerderd met 20 procent: 40 sanctiepunten.

2e overtreding:

[Vervallen per 01-11-2013]

Overschrijding van 30 procent van de toegestane maximumlast onder as of asstel (1x recidive): basistarief is 50 sanctiepunten. Het basistarief wordt wegens 1x recidive met 50 procent verhoogd tot 75 punten. Als de transactie geweigerd wordt, is de eis ter zitting het transactievoorstel vermeerderd met 20 procent: 90 sanctiepunten.

3e overtreding:

[Vervallen per 01-11-2013]

Overschrijding van 55 procent van de toegestane maximumlast onder as of asstel (2x recidive): basistarief is 100 sanctiepunten. Het basistarief wordt wegens 2x recidive met 100 procent verhoogd tot 200 punten. Als de transactie geweigerd wordt, is de eis ter zitting het transactievoorstel vermeerderd met 20 procent: 240 sanctiepunten.

4e overtreding:

[Vervallen per 01-11-2013]

Overschrijding van 26 procent van de toegestane maximumlast onder as of asstel (3x recidive): basistarief is 33 sanctiepunten. In verband met de 3e recidive wordt er gelijk gedagvaard: de eis ter zitting is het basistarief verhoogd met 100 procent tot 66 sanctiepunten (geen extra verhoging van 20 procent). Daarnaast is het mogelijk om een bijkomende straf te vorderen en gebruik te maken van de BIBOB-bevoegdheid.

 1. Aanwijzing Kader voor strafvordering.

  ^ [1]
 2. De percentages worden altijd naar beneden afgerond (bijvoorbeeld 9,9 procent wordt 9 procent).

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina