Richtlijn voor strafvordering Wet wegvervoer goederen

[Regeling vervallen per 01-11-2013.]
Geraadpleegd op 23-02-2024.
Geldend van 01-05-2009 t/m 31-10-2013

Richtlijn voor strafvordering Wet wegvervoer goederen

Achtergrond

[Regeling vervallen per 01-11-2013]

Deze richtlijn vervangt de Richtlijn voor strafvordering Wet goederenvervoer over de weg in verband met de inwerkingtreding van de (WWG). Het Besluit goederenvervoer over de weg is komen te vervallen. De WWG is op belangrijke punten gewijzigd ten opzichte van de Wet goederenvervoer over de weg. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De communautaire vergunning wordt een vereiste voor grensoverschrijdend en binnenlands beroepsvervoer. De aparte vergunning voor het binnenlands beroepsvervoer vervalt.

  • De eis van inschrijving voor het eigen vervoer vervalt.

  • De minister van Verkeer en Waterstaat is bevoegd tot het toepassen van bestuursdwang ter handhaving van de WWG en onderliggende regelgeving.

  • Het doen verrichten van beroepsvervoer in strijd met de beladingsvoorschriften wordt strafbaar gesteld.

De WWG is van toepassing op beroepsvervoer en eigen vervoer dat wordt verricht door in Nederland gevestigde vervoerders en op buiten Nederland gevestigde vervoerders die in Nederland vervoeren. Deze richtlijn richt zich op de strafrechtelijk gehandhaafde bepalingen uit de WWG die op grond van de Wet op de Economische Delicten (WED) als economische delicten worden aangemerkt. Het Openbaar Ministerie kan via het aanbieden van een transactie (artikel 74 WvSr jo. Artikel 36 WED) of via dagvaarding een economische strafzaak afhandelen.

Vervolging/transigering

[Regeling vervallen per 01-11-2013]

Als de verdachte de aangeboden transactie niet betaalt, wordt hij gedagvaard. De eis ter terechtzitting wordt vastgesteld door het aangeboden transactiebedrag te verhogen met 20 procent. Als er ernstige bezwaren zijn tegen de overtreder en onmiddellijk ingrijpen is vereist, kan de officier van justitie, zolang de behandeling van de zaak ter terechtzitting nog niet is aangevangen, op grond van artikel 28 WED een voorlopige maatregel opleggen.

Recidive

[Regeling vervallen per 01-11-2013]

Bij overtredingen van de WWG wordt in principe zonder beperking een geldtransactie aangeboden, ongeacht de mate van recidive. Van recidive is alleen sprake als de overtreding wordt begaan binnen vijf jaar na betaling van een transactie of na onherroepelijke veroordeling voor een overtreding van de WWG die in de tarieflijst staat. Bij overtreding van de beladingsvoorschriften (artikel 2.6 WWG) geldt de afwijkende recidiveregeling in de Richtlijn voor strafvordering Belading van voertuigen. Als recidive wordt geconstateerd, geldt het volgende ophogingspercentage ten opzichte van het basistarief van het puntenaantal:

 

werknemers/chauffeurs

ondernemers/zelfstandigen

één keer recidive

+ 10%

+ 50%

meermalen recidive

+ 20%

+ 100%

Overgangsrecht

[Regeling vervallen per 01-11-2013]

De beleidsregels in deze richtlijn hebben onmiddellijke gelding op de datum van inwerkingtreding van de WWG. De bestaande vergunningen voor het binnenlands beroepsvervoer die zijn verleend voor de inwerkingtreding van de WWG, blijven voor onbepaalde tijd geldig (artikel 7.1 WWG). De houder van bovengenoemde vergunning hoeft voor het binnenlands beroepsvervoer geen communautaire vergunning te hebben. Een communautaire vergunning is wel vereist als er alsnog grensoverschrijdend beroepsvervoer wordt verricht.

Bijlage 1. : Tarieflijst

[Regeling vervallen per 01-11-2013]

Het gehanteerde puntensysteem sluit aan bij de systematiek uit de Aanwijzing Kader voor Strafvordering. Als sprake is van meer strafbare feiten in één strafdossier, dan moeten de punten uit deze tarieflijst per feit bij elkaar opgeteld worden.

Wet wegvervoer Goederen (WWG)

Artikel/Overtreding

Aantal punten

Bijzonderheden

Artikel 2.3 lid 1 WWG

Het verrichten van grensoverschrijdend beroepsvervoer door een in Nederland gevestigde vervoerder op het grondgebied van andere staten dan lidstaten, zonder te beschikken over:

– een geldige CEMT-vergunning, of

– één of meer daartoe strekkende ritmachtigingen.

20

Maatregel artikel 5.4 WWG mogelijk.

     

Artikel 2.3 lid 3 WWG

Het verrichten van beroepsvervoer in Nederland door een vervoerder die niet gevestigd is in een lidstaat zonder te beschikken over:

– een geldige CEMT-vergunning, of

– één of meer daartoe strekkende ritmachtigingen.

120

Maatregel artikel 5.4 WWG mogelijk.

50 punten als aanvraag is ingediend en achteraf blijkt te zijn toegewezen.

     

Artikel 2.3 lid 5 WWG

Het verrichten van grensoverschrijdend eigen vervoer door een in Nederland gevestigde vervoerder op het grondgebied van andere staten dan lidstaten, zonder te beschikken over een geldige ritmachtiging.

20

 
     

Artikel 2.3 lid 6 WWG

Het verrichten van eigen vervoer in Nederland door een vervoerder die niet gevestigd is in een lidstaat zonder te beschikken over één of meer daartoe strekkende ritmachtigingen.

120

50 punten als aanvraag is ingediend en achteraf blijkt te zijn toegewezen.

     

Artikel 2.5 WWG

– Het verrichten van beroepsvervoer zonder een communautaire vergunning en, indien de bestuurder geen onderdaan is van een lidstaat, zonder bestuurdersattest;

120

Maatregel artikel 5.4 WWG mogelijk voor overtreding art. 2.5 WWG.

– Het overdragen van een communautaire vergunning aan derden;

120

Bij recidive: mogelijkheid om het NIWO te informeren (BIBOB-tip). Dit geldt niet voor het niet aan boord hebben van de bescheiden.

– Het niet aan boord van het voertuig hebben van een gewaarmerkte kopie van de communautaire vergunning en in voorkomend geval het bestuurdersattest.

20

50 punten indien aanvraag is ingediend en achteraf blijkt te zijn toegewezen.

Artikel 2.5 geldt alleen voor beroepsvervoer dat niet is vrijgesteld van de communautaire vergunningplicht.

     

Artikel 2.6 WWG

– Het verrichten van beroepsvervoer of eigen vervoer met een vrachtauto in strijd met de APK-plicht en/of beladingsvoorschriften.

– Het doen verrichten van beroepsvervoer in strijd met de beladingsvoorschriften.

APK: 30

Overbelading: Richtlijn voor strafvordering belading van voertuigen

In verband met opsporing van APK-overtredingen door middel van registervergelijkingen en afdoening via de WAHV, wordt tijdens wegcontroles in beginsel niet gehandhaafd op de APK-voorschriften.

De tarieven voor de lichtere gevallen van overbelading waar geen recidive op wordt toegepast, staan ook vermeld in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen (Afdeling E).

     

Artikel 2.7 WWG

Het ter beschikking stellen aan een derde van een gewaarmerkte kopie van een communautaire vergunning voor het verrichten van beroepsvervoer.

120

Mogelijkheid om het NIWO te informeren (BIBOB-tip).

Artikel 2.7 WWG geldt zowel voor degene die een gewaarmerkte kopie ter beschikking stelt, als voor degene aan wie die kopie ter beschikking is gesteld.

Onder ‘een derde’ wordt verstaan een ander die niet voor rekening en risico van de vergunninghouder rijdt.

     

Artikel 2.13 lid 1 WWG

Het verrichten van beroepsvervoer als met betrekking tot dat vervoer geen vrachtbrief is opgemaakt.

5

Dit verbod geldt niet voor binnenlands vervoer dat wordt verricht met een vrachtauto met een toegestaan laadvermogen van niet meer dan 500 kg, of bij binnenlands vervoer van:

– levende dieren;

– inboedels;

– losgestorte goederen;

– postzendingen

– landbouwproducten van de teeltplaats naar de veiling en van dit vervoer gebezigde ledige verpakkingsmiddelen van de veiling naar de teeltplaats.

     

Regeling Wegvervoer Goederen

   
     

Artikel 8 lid 1 Regeling Wegvervoer Goederen

Het door de houder van een CEMT-vergunning niet bijhouden van het rittenboekje.

15

Strafbaarstelling: art. 6.2 jo. art. 2.3 lid 4 WWG.

     

Artikel 8 lid 3 Regeling Wegvervoer Goederen

Het door de houder van een CEMT-vergunning niet opmaken van een verslag van het verrichte vervoer.

15 per rit

Idem.

     

Artikel 8 lid 4 Regeling Wegvervoer Goederen

Het niet op chronologische volgorde opstellen van de verslagen van het verrichte vervoer.

5

Idem.

     

Artikel 8 lid 5 Regeling Wegvervoer Goederen

Het niet tijdig verzenden van de verslagen door de houder van de C.E.M.T.-vergunning aan de NIWO.

5

Tijdig: Binnen twee weken na het verstrijken van de maand waarop de verslagen betrekking hebben.

     

Artikel 10 Regeling Wegvervoer Goederen

Het door de vergunninghouder of door de bestuurder van een vrachtauto niet ervoor zorgdragen dat bij grensoverschrijdend beroepsvervoer een geldige CEMT-vergunning met bijbehorend rittenboekje onderscheidenlijk de ritmachtiging bij de vrachtauto aanwezig is.

Houder: 20

Bestuurder: 10

(per document)

 

Bijlage 2. : Definities

[Regeling vervallen per 01-11-2013]

Bestuurdersattest: Een officiële bevestiging dat bij vervoer over de weg onder dekking van een communautaire vergunning, de bestuurder die onderdaan is van een derde land en die dit vervoer verricht, in de lidstaat van vestiging van de vervoersonderneming tewerk is gesteld in overeenstemming met de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen en eventueel in overeenstemming met de collectieve overeenkomsten, volgens de voorschriften die van toepassing zijn in deze lidstaat, betreffende de arbeidsvoorwaarden en de voorwaarden inzake beroepsopleiding voor bestuurders, om er vervoer over de weg te verrichten.

C.E.M.T-vergunning of -machtiging: De vergunning die door het Secretariaat van de Europese Conferentie van Ministers van Verkeer (CEMT) wordt uitgegeven voor het verrichten van grensoverschrijdend goederenvervoer. De vergunning is verplicht voor landen die geen lid zijn van de EU, maar wel lid zijn van de CEMT. Voor landen die lid zijn van de EU, kan worden volstaan met een communautaire vergunning.

Communautaire vergunning: Een vergunning voor het verrichten van grensoverschrijdend beroepsvervoer op het grondgebied van een van de lidstaten van de EU door vervoerders uit een van de lidstaten van de EU. Deze vergunning is niet nodig indien het vervoer wordt verricht met een vrachtauto met een laadvermogen van niet meer dan 500 kg (art. 2.1 lid 2 WWG).

Grensoverschrijdend vervoer: a) De verplaatsing van een voertuig, waarvan het punt van vertrek en het punt van aankomst zich in twee verschillende lidstaten bevinden, met of zonder transit via een of meer lidstaten of derde landen; b) de verplaatsingen van een voertuig tussen derde landen met transit via een of meer lidstaten; c) de ledige ritten in verband met dit vervoer.

Marktverordening voor het wegvervoer: Verordening (EEG) nr. 881/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 maart 1992 betreffende de toegang tot de markt van het goederenvervoer over de weg in de Gemeenschap van of naar het grondgebied van een Lidstaat of over het grondgebied van een of meer lidstaten.

Rittenboekje: De houder van de CEMT-vergunning moet in het daarbij behorende rittenboekje alle ritten (leeg en beladen) die gedurende het gebruik van de vergunning zijn gemaakt vermelden. Dit boekje dient tijdens het transport naast de CEMT-vergunning in de vrachtauto aanwezig te zijn.

Vervoersverslagen: Verslagen van alle gereden ritten in het kader van grensoverschrijdend beroepsvervoer. Van iedere rit dient een verslag te worden opgemaakt en te worden gezonden aan de NIWO, mede ter verantwoording van het gebruik van de vergunning voor grensoverschrijdend beroepsvervoer en de eventueel in dit kader verstrekte ritmachtigingen.

Bijlage 3. : Vergunningen

[Regeling vervallen per 01-11-2013]

In de onderstaande tabel staat voor elke situatie beschreven, welke vergunning en/of machtiging vereist is. Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland worden voor de toepassing van de marktverordening voor het wegvervoer en voor wat betreft de bepalingen voor grensoverschrijdend beroepsvervoer in het bij of krachtens de WWG bepaalde gelijkgesteld met andere EU-lidstaten.

 

Vervoerder uit Nederland of andere lidstaat

Vervoerder uit derde land

Grensoverschrijdend

beroepsvervoer in lidstaat

Communautaire vergunning

+ bestuurdersattest (als bestuurder uit een derde land is)

CEMT-vergunning

of ritmachtiging

Grensoverschrijdend

beroepsvervoer in niet-lidstaat

CEMT-vergunning of ritmachtiging

N.v.t.

Grensoverschrijdend eigen vervoer in lidstaat

N.v.t.

Ritmachtiging

Grensoverschrijdend eigen vervoer in niet-lidstaat

Ritmachtiging

N.v.t.

Binnenlands beroepsvervoer

Communautaire vergunning + bestuurdersattest (indien bestuurder uit een derde land is)

CEMT-vergunning of ritmachtiging

Binnenlands eigen vervoer

N.v.t.

Ritmachtiging

Naar boven