Aanwijzing maximumconstructiesnelheid brom- en snorfietsen

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 01-05-2009 t/m 31-12-2011

Aanwijzing maximumconstructiesnelheid brom- en snorfietsen

Achtergrond

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

In 1997 is in het Voertuigreglement geïmplementeerd Richtlijn 95/01/EG1 betreffende de door de constructie bepaalde maximumsnelheid, het maximumkoppel en het netto-maximumvermogen van twee- of driewielige motorvoertuigen.

De Regeling voertuigen (RV)2 is per 1 mei 2009 in plaats van het Voertuigreglement getreden. In de RV is voor brom- en snorfietsen bepaald dat de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer mag bedragen dan de op het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde maximumconstructiesnelheid, vermeerderd met 5 km/h. Voor de meting van deze snelheid moet gebruik worden gemaakt van de daartoe bestemde en geijkte bromfietsrollentestbanken die de maximumconstructiesnelheid vaststellen.

Samenvatting

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Deze aanwijzing bevat regels voor het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de bepalingen betreffende de door de constructie bepaalde maximumsnelheid voor brom- en snorfietsen.

Opsporing

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

1. Status brom- en snorfietsen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

In de definitie van bromfietsen, die is opgenomen in artikel 1.1 van de RV, wordt bepaald dat een voertuig in ieder geval als bromfiets kan worden aangemerkt als dat voertuig volgens het afgegeven kentekenbewijs als bromfiets wordt aangeduid. De vermelding van de status van het voertuig op het kentekenbewijs is daarom bepalend of het voertuig als bromfiets moet worden beschouwd. Het is dus niet noodzakelijk om bij gekentekende brom- en snorfietsen een (technisch) onderzoek naar de status van het voertuig in te stellen.

Ook is sinds de invoering van de kentekenplicht de typegoedkeuringseis als permanente eis vervallen. In plaats daarvan geldt vanaf 1 januari 2007 voor alle bromfietsen de verplichting dat het voertuig in overeenstemming moet zijn met de op het kentekenbewijs en in het kentekenregister opgenomen gegevens.

2. Maximum constructiesnelheid

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Op grond van artikel 5.6.8 lid 1 RV moeten bromfietsen (daar worden snorfietsen onder begrepen) bij voortduring blijven voldoen aan de maximumconstructiesnelheid die vermeld is op het kentekenbewijs of in het kentekenregister, vermeerderd met 5 km/h. De wetgever heeft gekozen voor een marge van 5 km/h, onafhankelijk van de toegestane maximumconstructiesnelheid. Hiermee wordt voorkomen dat tegen bestuurders van bromfietsen die geheel conform de eisen zijn toegelaten toch tijdens een controle op de naleving van de permanente eisen verbaliserend wordt opgetreden.

Wordt de op het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde maximumconstructiesnelheid, vermeerderd met 5 km/h, overschreden, dan is dat een indicatie dat de brom- of snorfiets is opgevoerd.

3. De bromfietsrollentestbank

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Controle van brom- en snorfietsen op de maximumconstructiesnelheid vindt plaats met behulp van een bromfietsrollentestbank die gecertificeerd is conform hoofdstuk 8, paragraaf 10 RV gecertificeerde. De meting moet uitgevoerd worden in overeenstemming met de bij de bromfietsrollentestbank behorende handleiding. Door bestuurders van brom- en snorfietsen ter plaatse te bekeuren, worden ze aangespoord hun voertuig te laten voldoen aan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid. Bovendien bestaat de kans dat ze binnen korte tijd opnieuw gecontroleerd worden. Vanwege de grote pakkans is het niet noodzakelijk om de brom- of snorfiets in beslag te nemen als niet is voldaan aan de eisen ten aanzien van de maximumconstructiesnelheid. De voor inbeslagneming geldende voorwaarden staan vermeld in paragraaf 6.

4. Correctie maximumconstructiesnelheid

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Op grond van artikel 8.4.92 van de RV bedraagt de maximale fout 5 km/h bij een gemeten maximumconstructiesnelheid tot en met 50 km/h. Bij hogere gemeten snelheden bedraagt deze fout 10 procent. De gemeten maximumconstructiesnelheid moet dus met een van deze waarden worden gecorrigeerd.

De vermelde maximale fout is uitgewerkt in onderstaande tabel. De foutcorrectie van 10 procent is in deze tabel op hele km/h naar boven afgerond. De correctie met de maximale fout moet conform deze tabel gebeuren. In de tabel zijn overschrijdingen van de maximumconstructiesnelheid gekoppeld aan de in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen opgenomen feitcodes.

Na het uitvoerig testen van de twee merken bromfietsrollentestbanken Sneep en Dynostar, die bij de politie in gebruik zijn, is geconstateerd dat met de door Sneep Industries BV geproduceerde bromfietsrollentestbanken over het gehele meetbereik een hoger meetresultaat werd verkregen dan met de door Dynostar BV geproduceerde bromfietsrollentestbanken. Dit verschil liep op tot maximaal 6 km/h. Deze onderlinge afwijking is vanwege de grootte van de maximale fout wettelijk toegestaan en beide merken banken zijn daarom door het Nederlands Meetinstituut (NMi) gecertificeerd. Om ongelijkheid in de strafvervolging te voorkomen, moeten echter de resultaten van de metingen die met de Sneep bromfietsrollentestbanken zijn verricht, voor de correctie met de maximale fout conform onderstaande tabel, met 6 km/h gecorrigeerd worden.3

Tabel maximum constructiesnelheid brom- en snorfietsen

De in deze tabel opgenomen koppeling met feitcodes is correct voor zover bij snorfietsen 25 km/h en bij bromfietsen 45 km/h op het kentekenbewijs of in het kentekenregister staat vermeld. Als een afwijkende waarde is vermeld, moet bij het bepalen van de feitcode uiteraard van deze waarde worden uitgegaan.

Om de lengte van de tabel te beperken zijn in kolom 3 e.v. slechts de tientallen en de waarden opgenomen, waarbij wisseling van feitcodes plaatsvindt. De tussenliggende waarden moeten worden gecorrigeerd conform kolom 1 en 2.

Snorfiets 25 km/h op kentekenbewijs + 5 km/h, zie art. 5.6.8 lid 1 RV)

Bromfiets (45 km/h op kentekenbewijs + 5 km/h, zie art. 5.6.8 lid 1 RV))

1

2

3

4

5

6

7

Gemeten snelheid van/tot

Correctie rollenbank

Gemeten snelheid

Correctie rollenbank

Gecorrigeerde snelheid

Feitcode

Feitcode

30 t/m 50 km/h

5 km/h

30 t/m 38 km/h

5 km/h

25 t/m 33 km/h

Nvt

Nvt

   

39 km/h

5 km/h

34 km/h

N 083 a

Nvt

   

40 km/h

5 km/h

35 km/h

N 083 a

Nvt

   

46 km/h

5 km/h

41 km/h

N 083 b

Nvt

   

50 km/h

5 km/h

45 km/h

N 083 b

Nvt

Meer dan 50 t/m 60 km/h

6 km/h (= 10%)

51 km/h

6 km/h

45 km/h

N 083 b

Nvt

   

52 km/h

6 km/h

46 km/h

N 083 c

Nvt

   

57 km/h

6 km/h

51 km/h

N 083 d

Nvt

   

59 km/h

6 km/h

53 km/h

N 083 d

Nvt

   

60 km/h

6 km/h

54 km/h

N 083 d

N 083 a

Meer dan 60 t/m 70 km/h

7 km/h (= 10%)

63 km/h

7 km/h

56 km/h

N 083 e

N 083 a

   

68 km/h

7 km/h

61 km/h

N 083 f

N 083 b

   

70 km/h

7 km/h

63 km/h

N 083 f

N 083 b

Meer dan 70 t/m 80 km/h

8 km/h (= 10%)

74 km/h

8 km/h

66 km/h

N 083 f

N 083 c

   

79 km/h

8 km/h

71 km/h

N 083 f

N 083 d

   

80 km/h

8 km/h

72 km/h

N 083 f

N 083 d

Meer dan 80 t/m 90 km/h

9 km/h (= 10%)

85 km/h

9 km/h

76 km/h

N 083 f

N 083 e

   

90 km/h

9 km/h

81 km/h

N 083 f

N 083 f

Meer dan 90 t/m 100 km/h

10 km/h (= 10%)

91 km/h

10 km/h

81 km/h

N 083 f

N 083 f

   

Enz.

       

5. Ondergrens vervolging

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Om te voorkomen dat de gemeten maximumconstructiesnelheid na aftrek van de meetcorrectie te dicht bij de toegestane maximum constructiesnelheid vermeerderd met 5 km/h ligt, wordt pas opgetreden als bij meting op een bromfietsrollentestbank blijkt dat de gecorrigeerde toegestane maximum constructiesnelheid, vermeerderd met 5 km/h, met 4 km/h of meer wordt overschreden.4

6. Feiten Regeling voertuigen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

a. Snelheidsbegrenzer

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

In artikel 5.6.8 lid 2 RV wordt bepaald dat bromfietsen geen voorziening mogen hebben die het kennelijke doel heeft om de controle op de maximumconstructiesnelheid te beïnvloeden.

Als bij controle blijkt dat een bromfiets een dergelijke ‘snelheidsbegrenzer’ heeft, dan moet deze begrenzer in beslag worden genomen. Als demontage van de snelheidsbegrenzer binnen 24 uur kan plaatsvinden, kan de inbeslagneming worden beperkt tot dit onderdeel. Is demontage niet mogelijk binnen deze termijn, dan verdient het de voorkeur om het gehele voertuig in beslag te nemen in belang van het onderzoek. (Zie verder de Aanwijzing inbeslagneming bij verkeersdelicten).

Na demontage van de snelheidsbegrenzer wordt de te behalen maximumconstructiesnelheid (opnieuw) gemeten. Als een overschrijding van de maximumconstructiesnelheid wordt geconstateerd, wordt naast het proces-verbaal voor overtreding van artikel 5.6.8 lid 2 RV ook een aankondiging van beschikking uitgereikt of proces-verbaal opgemaakt ter zake overschrijding van de maximumconstructiesnelheid. (Zie ook in paragraaf 6 en onder Vervolging).

b. Overige overtredingen/gedragingen

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

In de definitie van bromfietsen (zie paragraaf 1) is de vermelding van de status van het voertuig op het kentekenbewijs bepalend of het voertuig als bromfiets moet worden beschouwd. Aan de hand van de op het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde status is het mogelijk om voor de meeste gedragingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV), een administratieve sanctie op te leggen, dan wel voor overtredingen een proces-verbaal op te maken.

7. Inbeslagneming

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Als bij het meten van de snelheid met behulp van de bromfietsrollentestbank wordt geconstateerd dat niet bij voortduring wordt voldaan aan de door de constructie bepaalde maximumsnelheid, vermeerderd met 5  km/h, kan tot inbeslagneming van het gehele voertuig, worden overgegaan als is voldaan aan de volgende voorwaarden (cumulatief):

  • 1. De geconstateerde maximumconstructiesnelheid van het voertuig bedraagt meer dan de op het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde maximumconstructiesnelheid, vermeerderd met 5 km/h, terwijl de overschrijding van de maximumconstructiesnelheid onder het strafrecht valt.

  • 2. De verdachte in kwestie heeft voor de derde keer binnen een tijdbestek van twee jaar een onder het strafrecht vallende overtreding begaan van artikel 5.6.8 RV.

    Aan deze verdachte is (aan het door hem opgegeven adres) bij één van de twee voorafgaande overtredingen van artikel 5.6.8 RV een waarschuwingsbrief uitgereikt of toegezonden, waarin het in deze paragraaf geformuleerde beleid over inbeslagneming van brom- en snorfietsen wordt uitgelegd. Een afschrift van deze brief moet als bijlage bij het ter zake opgemaakte proces-verbaal worden gevoegd. Een voorbeeld van deze brief is als bijlage bijgevoegd.

Bij inbeslagneming moet een schatting van de waarde van het in beslag genomen voertuig op het beslagformulier worden vermeld. De officier van justitie moet over deze informatie beschikken als hij de rechter om een verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer van de brom- of snorfiets verzoekt. (Zie voor inbeslagname snelheidsbegrenzer paragraaf 5 onder a).

Vervolging

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Uitgangspunt afdoening langs één traject bij cumulatie

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Bij het controleren van brom- en snorfietsen kunnen meerdere gedragingen en overtredingen worden geconstateerd. Omdat voor de betrokkene/verdachte afdoening van één gebeurtenis langs zowel administratiefrechtelijke als strafrechtelijke weg tot grote onduidelijkheid kan leiden, moet afdoening langs één traject het uitgangspunt zijn. Om een ongewenste cumulatie van sancties te voorkomen wordt per gebeurtenis aan de betrokkene voor ten hoogste drie gedragingen een sanctie opgelegd. Als een gebeurtenis uit gedragingen en strafbare feiten bestaat, wordt tegen de betrokkene/verdachte voor ten hoogste drie feiten een sanctie opgelegd/proces-verbaal opgemaakt. In het proces-verbaal moet dan melding worden gemaakt van de opgelegde sanctie(s) en op de aankondiging van beschikking van het/de opgemaakte proces(sen)-verbaal. Van deze mogelijkheid dient slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik te worden gemaakt.

Invordering kentekenbewijs

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

Op brom- en snorfietsen die zijn voorzien van een kenteken en die niet in beslag genomen zijn, is bij de invordering van het kentekenbewijs de zogenoemde ‘vier-wekenregeling’ van toepassing. Deze is gebaseerd op artikel 60 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 39 van het Kentekenreglement.

Invordering van deel Ia van het kentekenbewijs is bij constatering van overschrijding van de maximumconstructiesnelheid mogelijk onder de volgende voorwaarden:

  • Om het aantal invorderingen van deel Ia van het kentekenbewijs van brom- en snorfietsen te limiteren wordt het kentekenbewijs slechts ingevorderd als een onder het strafrecht vallende overtreding van de maximumconstructiesnelheid wordt geconstateerd.

  • Controle van de maximumconstructiesnelheid is met de bromfietsrollentestbank een eenvoudige zaak. Ter voorkoming van een overvloed aan door de RDW te keuren brom- en snorfietsen geldt voor brom- en snorfietsen dat het ingevorderde deel Ia van het kentekenbewijs pas naar de RDW kan worden opgestuurd als niet binnen de daarvoor geldende termijn van vier weken bij de politie wordt aangetoond dat het voertuig in overeenstemming is gebracht met de bij of krachtens de wet gestelde eisen.

Overgangsrecht

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

De beleidsregels in deze aanwijzing hebben gelding vanaf de datum van inwerkingtreding.

Feiten gepleegd op of na de datum van inwerkingtreding dienen op basis van deze aanwijzing te worden afgedaan.

Bijlage : voorbeeld waarschuwingsbrief

[Regeling vervallen per 01-01-2012]

<gegevens politieregio>

AAN:

<naam>

   

<adres>

   

<postcode>

   

<woonplaats>

     

Telefoon:

   

Kenmerk:

   

Onderwerp: Waarschuwing vanwege het rijden met een opgevoerde brom- of snorfiets

 
   
 

<Plaats>, <datum>

Geachte <naam verdachte>,

U bent op <datum> door een ambtenaar van de politieregio <naam regio> bekeurd, omdat u met een opgevoerde brom- of snorfiets, met het kenteken <kenteken> reed.

Ik wil u erop wijzen dat het Openbaar Ministerie landelijk beleid over het rijden met opgevoerde brom- of snorfietsen heeft vastgesteld. Hierin is bepaald dat een brom- of snorfiets in beslag kan worden genomen als binnen twee jaar na de eerste bekeuring nog twee keer wordt bekeurd voor opgevoerd rijden. Dit geldt als is bekeurd voor een overschrijding van de constructiesnelheid met meer dan 15 km/h.

U bent nu één keer bekeurd. Als u binnen twee jaar na deze bekeuring nog tweemaal door de politie wordt bekeurd omdat u met een opgevoerde brom- of snorfiets heeft gereden, wordt de op dat moment door u bestuurde brom- of snorfiets direct inbeslaggenomen. Ook als een ander eigenaar is.

De officier van justitie zal daarna een beslissing nemen over de brom- of snorfiets. U moet er rekening mee houden dat de brom- of snorfiets aan het verkeer kan worden onttrokken. Dit betekent dat u het voertuig niet terugkrijgt en dat het zal worden vernietigd.

Hoogachtend,

<Naam>

<Functie>

  1. Richtlijn 95/01/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 2 februari 1995 betreffende de door de constructie bepaalde maximumsnelheid, het maximumkoppel en het netto-maximumvermogen van twee- of driewielige motorvoertuigen (PbEG 8 maart 1995, L 52). ^ [1]
  2. Stb. 2009, ..... ^ [2]
  3. Ter verduidelijking een voorbeeld: Op een Sneepbromfietsrollentestbank wordt een maximum constructiesnelheid gemeten van 85 km/h. Dit meetresultaat wordt eerst met de hierboven voorgeschreven extra 6  km/h verminderd en vervolgens wordt de correctie uit onderstaande tabel bepaald. In deze situatie levert dit een gecorrigeerde waarde op van: 85 – 6 = 79 – 8 (waarde tabel van 70 t/m 80) = 71 km/h. ^ [3]
  4. Ter verduidelijking een voorbeeld: Volgens het kentekenbewijs bedraagt de maximumconstructiesnelheid van een bromfiets 45 km/h. Deze waarde moet volgens artikel 5.6.8.lid 1 RV worden vermeerderd met 5 km/h.De ondergrens voor de vervolging van de bromfiets bedraagt dan 45 +5+4= 54 km/h. Als de gecorrigeerde maximumconstructiesnelheid dus 54 km/h of meer bedraagt, kan in de geschetste situatie verbaliserend worden opgetreden. ^ [4]
Naar boven