Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie AI Arbeidsmarktfraude 2009

[Regeling vervallen per 29-08-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2012.]
Geldend van 21-10-2010 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 maart 2009, nr. AI/AMF/2009/6778, houdende de inrichting van de directie AI Arbeidsmarktfraude alsmede de toedeling van taken en vertegenwoordigingsbevoegdheden aan de onder de directeur ressorterende functionarissen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie AI Arbeidsmarktfraude 2009)

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 29-08-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 29-08-2012]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. de directie AI Arbeidsmarktfraude: de directie Arbeidsinspectie Arbeidsmarktfraude van het ministerie;

 • b. de directeur: de directeur van de directie AI Arbeidsmarktfraude.

§ 2. De organisatie en taken van de afdelingen

[Vervallen per 29-08-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 29-08-2012]

De directie AI Arbeidsmarktfraude bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de Inspectie-afdeling 1;

 • b. de Inspectie-afdeling 2;

 • c. de afdeling Strategie;

 • d. de afdeling Inkoop, Financiën en Bedrijfsvoering.

Artikel 3

[Vervallen per 29-08-2012]

De directeur wordt bijgestaan door twee managers inspectie, een manager strategie en de teamleider van de afdeling Inkoop, Financiën en Bedrijfsvoering, welke rechtstreeks onder hem ressorteren.

Artikel 4

[Vervallen per 29-08-2012]

 • 1 De Inspectie-afdeling 1 staat onder leiding van een manager inspectie.

 • 3 De manager inspectie wordt bijgestaan door onder hem ressorterende teamleiders.

Artikel 5

[Vervallen per 29-08-2012]

 • 1 De Inspectie-afdeling 2 staat onder leiding van een manager inspectie.

 • 3 De manager inspectie wordt bijgestaan door onder hem ressorterende teamleiders.

Artikel 6

[Vervallen per 29-08-2012]

 • 1 De afdeling Strategie staat onder leiding van een manager strategie.

 • 2 De manager strategie is verantwoordelijk voor:

  • a. de ontwikkeling van de meerjarenstrategie van de directie AI Arbeidsmarktfraude;

  • b. de totstandkoming en uitvoering van de sectoraanpak en de verantwoording over de resultaten, bedoeld in artikel 4, tweede lid, onderdeel e;

  • c. de totstandkoming van projectplannen en het opstellen van projectverslagen;

  • d. de analyse van binnen de directie AI Arbeidsmarktfraude aanwezige en externe beschikbare data ten behoeve van een doelmatige prioritering van activiteiten van de Arbeidsinspectie;

  • e. kennisontwikkeling, kennisoverdracht en kennisverankering binnen de directie AI Arbeidsmarktfraude.

 • 3 De manager strategie wordt bijgestaan door een teamleider specialisten.

Artikel 7

[Vervallen per 29-08-2012]

De teamleider Inkoop, Financiën en Bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor het adviseren en ondersteunen van de directeur, alsmede de directeuren van de directie AI Arbeidsomstandigheden en AI Major Hazard Control en de hoofden van de afdelingen Concernstaf AI, Informatievoorziening AI en Personeelsontwikkeling AI, de inspecteur-generaal Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het stafbureau, met betrekking tot financiële en materiële zaken.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 29-08-2012]

Artikel 8

[Vervallen per 29-08-2012]

De functionarissen die leiding geven aan de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 2, alsmede de onder hen resorterende teamleiders zijn bevoegd om namens een bewindspersoon besluiten te nemen, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover zij verband houden met het werkterrein van hun organisatieonderdeel.

Artikel 9

[Vervallen per 29-08-2012]

 • 1 Aan de managers inspectie en de manager strategie wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op personeelsaangelegenheden ten behoeve van medewerkers van de eigen organisatorische eenheid, met uitzondering van het vaststellen van beoordelingen en bijzondere beloningen van rechtstreeks onder hen ressorterende teamleiders.

 • 2 Aan de teamleiders, bedoeld in de artikelen 4, derde lid, 5, derde lid, 6, derde lid, en 7, wordt mandaat en machtiging verleend ten behoeve van medewerkers van het eigen team met betrekking tot:

  • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

  • c. verlof van medewerkers;

  • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

 • 3 De functionarissen die leiding geven aan de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 2, zijn gevolmachtigd tot het aangaan van de volgende privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van het eigen organisatieonderdeel:

  • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Facilitaire Zaken afgesloten raamovereenkomst;

  • b. het afsluiten van koop-, huur- en leaseovereenkomsten met een waarde van ten hoogste € 20.000,– per overeenkomst;

  • c. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers welke voortvloeien uit het vastgestelde opleidingsplan voor de directie AI Arbeidsmarktfraude.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 29-08-2012]

Artikel 10

[Vervallen per 29-08-2012]

 • 1 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur worden, voor de duur van die afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de rechtstreeks onder hem ressorterende functionaris die is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van de functionarissen die leiding geven aan de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 2, worden hun taken en bevoegdheden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, geheel of gedeeltelijk waargenomen door een daartoe aan te wijzen plaatsvervanger.

Artikel 11

[Vervallen per 29-08-2012]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie AI Arbeidsmarktfraude 2009.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 maart 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur AI Arbeidsmarktfraude

,

A. van Dijk

Terug naar begin van de pagina