Warenwetregeling DMF

[Regeling vervallen per 16-03-2010.]
Geldend van 01-05-2009 t/m 15-03-2010

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 april 2009, VGP/PSL 2923751, houdende tijdelijke regels inzake producten die dimethylfumaraat bevatten ter uitvoering van beschikking 2009/251/EG (Warenwetregeling DMF)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op beschikking nr. 2009/251/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 17 maart 2009 houdende de verplichting voor de lidstaten ervoor te zorgen dat producten die het biocide dimethylfumaraat bevatten niet in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden (PbEU L 74), alsmede op artikel 2d van het Warenwetbesluit algemene productveiligheid;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 16-03-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. DMF: de chemische stof dimethylfumaraat met de IUPAC-benaming dimethyl-(E)-buteendioaat, het CAS-nummer 624-49-7 en het Einecs-nummer 210-849-0;

  • b. product dat DMF bevat: elk product of deel van een product:

    • waarop de aanwezigheid van DMF wordt vermeld, zoals op één of meer zakjes, of

    • waarbij de concentratie DMF hoger is dan 0,1 mg/kg van het product of deel van het product.

Artikel 2

[Vervallen per 16-03-2010]

  • 1 Producten die DMF bevatten worden niet verhandeld.

  • 2 Degene die producten die DMF bevatten heeft verhandeld, treft maatregelen om die producten terug te nemen.

Artikel 3

[Vervallen per 16-03-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2009 en vervalt met ingang van 16 maart 2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina