Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie AI Major Hazard Control 2009

[Regeling vervallen per 31-08-2012 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2012.]
Geldend van 21-10-2010 t/m 31-12-2011

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 april 2009, nr. AI//2009/7285, houdende de inrichting van de directie AI Major Hazard Control alsmede de toedeling van taken en vertegenwoordigingsbevoegdheden aan de onder de directeur ressorterende functionarissen (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie AI Major Hazard Control 2009)

§ 1. Algemeen

[Vervallen per 31-08-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 31-08-2012]

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. de directie AI Major Hazard Control: de directie Arbeidsinspectie Major Hazard Control van het ministerie;

 • b. de directeur: de directeur van de directie AI Major Hazard Control.

§ 2. De organisatie en taken van de afdelingen

[Vervallen per 31-08-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 31-08-2012]

De directie AI Major Hazard Control bestaat uit de volgende afdelingen:

 • a. de afdeling Strategie;

 • b. de afdeling Inspectie;

 • c. de afdeling Bestuurlijke Boete.

Artikel 3

[Vervallen per 31-08-2012]

De directeur wordt bijgestaan door een manager inspectie, een manager strategie en het hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete, welke rechtstreeks onder hem ressorteren.

Artikel 4

[Vervallen per 31-08-2012]

 • 1 De afdeling Strategie staat onder leiding van een manager strategie.

Artikel 5

[Vervallen per 31-08-2012]

 • 1 De afdeling inspectie staat onder leiding van een manager inspectie.

 • 3 De manager inspectie wordt bijgestaan door onder hem ressorterende teamleiders.

Artikel 6

[Vervallen per 31-08-2012]

 • 1 De afdeling Bestuurlijke Boete staat onder leiding van een hoofd.

 • 2 Het hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete is verantwoordelijk voor:

  • a. het toetsen van boeterapporten, het vaststellen en uitvoeren van boetebeschikkingen en bestuursdwang;

  • b. het bewaken van de kwaliteit en consistentie van de boetebeschikkingen en toepassing van bestuursdwang en het zorg dragen voor de voortgang en bewaking van termijnen;

  • c. het scheppen van condities waaronder andere opsporingsdiensten, die mede zijn belast met handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet, de Warenwet, de Arbeidstijdenwet en de Wet arbeid vreemdelingen, kunnen functioneren wat betreft de bestuurlijke handhaving;

  • d. de communicatie met de directie AI Arbeidsomstandigheden en de directie AI Arbeidsmarktfraude ter zake van de inrichting van boeterapporten, onder meer op grond van de eisen die voortvloeien uit jurisprudentie.

 • 3 Het hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete wordt bijgestaan door de onder hem ressorterende teamleider Wet arbeid vreemdelingen.

§ 3. Bevoegdheden

[Vervallen per 31-08-2012]

Artikel 7

[Vervallen per 31-08-2012]

De functionarissen die leiding geven aan de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 2, alsmede de onder hen ressorterende teamleiders zijn met in achtneming van artikel 8, vierde lid, bevoegd om namens een bewindspersoon besluiten te nemen, privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten en handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, voor zover zij verband houden met het werkterrein van hun organisatieonderdeel.

Artikel 8

[Vervallen per 31-08-2012]

 • 1 Aan de manager inspectie wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op personeelsaangelegenheden ten behoeve van medewerkers van de eigen organisatorische eenheid, met uitzondering van het vaststellen van beoordelingen en bijzondere beloningen van rechtstreeks onder hem ressorterende teamleiders.

 • 2 Aan het hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete wordt mandaat en machtiging verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op het vaststellen van beoordelingen en bijzondere beloningen van medewerkers die rechtstreeks ressorteren onder de onder hem ressorterende teamleider Wet arbeid vreemdelingen.

 • 3 Aan de manager strategie, het hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete, voor zover het rechtstreeks onder hem ressorterende medewerkers betreft, en de teamleiders, bedoeld in de artikelen 5, derde lid, en 6, derde lid, wordt mandaat en machtiging verleend ten behoeve van medewerkers van de eigen afdeling, respectievelijk team met betrekking tot:

  • a. het opmaken, niet zijnde vaststellen, van een beoordeling van medewerkers;

  • b. het houden van manager-medewerker gesprekken;

  • c. verlof van medewerkers;

  • d. kleine beloningen, niet zijnde gratificaties, onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de directeur.

 • 4 De functionarissen die leiding geven aan de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 2, zijn gevolmachtigd tot het aangaan van de volgende privaatrechtelijke rechtshandelingen ten behoeve van het eigen organisatieonderdeel:

  • a. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en diensten op basis van een door de directie Facilitaire Zaken afgesloten raamovereenkomst;

  • b. het afsluiten van koop-, huur- en leaseovereenkomsten met een waarde van ten hoogste € 20.000,– per overeenkomst;

  • c. het aangaan van overeenkomsten voor het opleiden van medewerkers welke voortvloeien uit het vastgestelde opleidingsplan voor de directie AI Major Hazard Control.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-08-2012]

Artikel 9

[Vervallen per 31-08-2012]

 • 1 Bij afwezigheid of verhindering van de directeur worden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens taken en bevoegdheden waargenomen door de rechtstreeks onder hem ressorterende functionaris die is aangewezen als plaatsvervangend directeur.

 • 2 Bij afwezigheid of verhindering van de functionarissen die leiding geven aan de organisatieonderdelen, genoemd in artikel 2, worden hun taken en bevoegdheden, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, geheel of gedeeltelijk waargenomen door een daartoe aan te wijzen plaatsvervanger.

Artikel 10

[Vervallen per 31-08-2012]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie AI Major Hazard Control 2009.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 april 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze:
de

directeur AI Major Hazard Control

,

F.G. Janssen

Terug naar begin van de pagina