Richtlijn voor strafvordering maximumconstructiesnelheid brom- en snorfietsen

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-05-2009 t/m 31-12-2010

Richtlijn voor strafvordering maximumconstructiesnelheid brom- en snorfietsen

Beschrijving

[Vervallen per 01-01-2011]

Voor brom- en snorfietsen is in artikel 5.6.8 lid 1 van de Regeling Voertuigen (RV) bepaald dat de door de constructie bepaalde maximumsnelheid niet meer mag bedragen dan de op het kentekenbewijs of in het kentekenregister vermelde maximumconstructiesnelheid, vermeerderd met 5 km/h.

Blijkt deze snelheid overschreden te kunnen worden, dan is dat een indicatie dat de brom- of snorfiets is opgevoerd. Voor de meting van deze snelheid moet gebruik worden gemaakt van de daartoe bestemde en geijkte bromfietsrollentestbanken die de maximumconstructiesnelheid vaststellen.

Samenvatting

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze richtlijn voor strafvordering bevat het transactie- en strafvorderingsbeleid van het OM voor de maximumconstructiesnelheid van brom- en snorfietsen.

Eis ter zitting/transactiebedragen

[Vervallen per 01-01-2011]

Strafvorderingsbeleid

[Vervallen per 01-01-2011]

Voor zover het ‘Mulder-gedragingen’ betreft, zijn de tarieven en feitcodes voor het overtreden van artikel 5.6.8 lid 1 van de RV van toepassing, zoals opgenomen in de geldende bijlage bij de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften. Dit betreft de feitcodes N 083 a/b. Het in de onderstaande tabel vermelde vaste tarief betreft de tarieven zoals deze zijn opgenomen in de Tekstenbundel voor misdrijven, overtredingen en Muldergedragingen bij de feitcodes N 083 c t/m f.

   

Overschrijding maximumconstructiesnelheid met

Overtreding

 

> 15 t/m 20 km/h

> 20 t/m 25 km/h

> 25 t/m 30 km/h

> 30 km/h

1e overtreding

Transactie/strafbeschikking

Vast tarief

Vast tarief

Vast tarief (minderjarigen € 115)

€ 240 (minderjarigen € 115)

 

eis ter zitting

€ 100

€ 160

€ 250

€ 280

2e overtreding

Transactie/strafbeschikking

nvt

nvt

nvt

nvt

 

eis ter zitting

dagvaarden € 150/ OBM 4 mnd vv

dagvaarden € 210/ OBM 4 mnd vv

dagvaarden € 330/ OBM 4 mnd vv

dagvaarden € 380/ OBM 4 mnd vv

3e en volgende overtreding(en)

Transactie/strafbeschikking

nvt

nvt

nvt

nvt

 

eis ter zitting

dagvaarden € 180/ OBM 4 mnd ov/OAV brom-/snorfiets

dagvaarden € 250/ OBM 4 mnd ov/OAV brom-/snorfiets

dagvaarden € 390/ OBM 4 mnd ov/OAV brom-/snorfiets

dagvaarden € 450/ OBM 4 mnd ov/OAV brom-/snorfiets

Recidive/herhaald plegen

[Vervallen per 01-01-2011]

Van recidive is alleen sprake als de overtreding wordt begaan binnen twee jaar na afdoening1 van de vorige overtreding. Het OM stelt via raadpleging van het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) vast of sprake is van recidive.

Als aan de voorwaarden voor inbeslagneming, zoals genoemd in paragraaf 6 van de Aanwijzing maximum constructiesnelheid brom- en snorfietsen, is voldaan, wordt van dit ‘recidive-beginsel’ afgeweken en wordt de ‘recidive’ bepaald aan de hand van het aantal door de verdachte gepleegde identieke overtredingen. Hiervan is sprake als dezelfde verdachte voor de derde keer binnen twee jaar een onder strafrecht vallende overtreding van art. 5.6.8 RV heeft begaan en aan de verdachte bij één van de voorgaande overtredingen een waarschuwingsbrief is uitgereikt of toegezonden.

Minderjarigen

[Vervallen per 01-01-2011]

Voor minderjarigen wordt een aangepaste regeling getroffen. Ingevolge artikel 489 lid 1 aanhef en onder b van het Wetboek van Strafvordering moet aan minderjarigen ambtshalve een raadsman worden toegevoegd als het OM een transactie hoger dan € 115 wil aanbieden2. Aan minderjarigen wordt voor de eerste overtreding bij een overschrijding van de maximumconstructiesnelheid met meer dan 25 km/h een aangepaste transactie aangeboden, conform het in de bovenstaande tabel vermelde tarief. Voor de daaropvolgende overtredingen wordt het geldboetedeel in de eis ter terechtzitting gehalveerd.

Inbeslagneming

[Vervallen per 01-01-2011]

Bij inbeslagneming van het voertuig zijn er de volgende mogelijkheden (zie ook de Aanwijzing inbeslagneming verkeersdelicten):

  • 1. de eigenaar/houder doet vrijwillig afstand ter vernietiging;

  • 2. de eigenaar/houder voldoet aan het schikkingsvoorstel van de officier van justitie en doet daarmee afstand van het inbeslaggenomen voertuig. Het voertuig moet hierna worden vernietigd;

  • 3. de officier vordert ter zitting de onttrekking aan het verkeer van het niet in Nederland toegelaten voertuig of de verbeurdverklaring van het in Nederland wel toegelaten voertuig. De officier van justitie bepaalt aan de hand van de vermelde waarde van het voertuig of van de hierboven genoemde standaardeis wordt afgeweken en een meer op de situatie toegesneden eis moet worden geformuleerd.

Overgangsrecht

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze richtlijn voor strafvordering is van toepassing op alle overtredingen betreffende de maximumconstructiesnelheid van brom- en snorfietsen gepleegd op of na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn.

  1. Afdoening houdt in: een onherroepelijke strafbeschikking, een onherroepelijk vonnis óf een betaalde transactie.

    ^ [1]
  2. Voor zover het Mulderfeiten betreft is de toevoeging van een raadsman overbodig.

    ^ [2]
Terug naar begin van de pagina