VenW-beleidsregel beëindiging verstrekking financiële bijdragen aan omroepprogramma’s

Geldend van 26-04-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat tot vaststelling van een beleidsregel inzake het beëindigen van het verstrekken van financiële bijdrage ten behoeve van de vervaardiging of verwerving van omroepprogramma’s (VenW-beleidsregel beëindiging verstrekking financiële bijdragen aan omroepprogramma’s)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

Met het oog op de vervaardiging en verwerving van een omroepprogramma wordt geen financiële bijdrage verstrekt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: VenW-beleidsregel beëindiging verstrekking financiële bijdragen aan omroepprogramma’s.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina