Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 24-04-2009 t/m 31-12-2012

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 maart 2009, nr. JOZ/102952, houdende regels voor de aanpassing van bestaande onderwijshuisvesting in het primair onderwijs waardoor deze meer multifunctioneel wordt (Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen 2009)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • brede school: samenwerkingsverband van één of meer scholen voor primair onderwijs met één of meer andere organisaties waarbij de hoofddoelstelling is kinderen meer ontwikkelingskansen te bieden;

 • project: activiteit in de vorm van een aanpassing aan bestaande huisvesting van een brede school waardoor deze meer multifunctioneel wordt;

 • aanpassing: ingreep in de bestaande huisvesting van een brede school waardoor dat gebouw beter geschikt wordt gemaakt voor multifunctioneel gebruik en waarbij het gebouw voor verschillende doeleinden en door verschillende doelgroepen te gebruiken is;

 • bestaande huisvesting: reeds gebouwd, alsmede een gebouw waarvan de realisatie al zover gevorderd is dat oplevering of ingebruikneming in 2009 of 2010 zal plaatsvinden;

 • krachtwijken: de veertig woonwijken die door de Minister van Wonen, Wijken en Integratie zijn aangewezen als aandachtswijk, zie Kamerstukken II 2006–2007, 30995, nr. 5;

 • CFI: de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 2. Doel

[Vervallen per 01-01-2013]

De minister kan aan gemeenten een specifieke uitkering verstrekken voor de stimulering van de aanpassing van de huisvesting van brede scholen waardoor gebouwen gerealiseerd worden die voor verschillende doeleinden en door verschillende doelgroepen kunnen worden gebruikt (multifunctioneel gebruik).

Hoofdstuk 2. Aanvraag en omvang van specifieke uitkering

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 3. Aanvraag

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De minister kan aan een gemeente eenmalig een specifieke uitkering verstrekken voor projecten zoals omschreven in artikel 2.

 • 2 De specifieke uitkering wordt op aanvraag verstrekt.

 • 3 Een gemeente doet een aanvraag per brede school.

 • 4 Een gemeente kan voor meerdere projecten een aanvraag indienen.

Artikel 4. Vereisten aanvraag specifieke uitkering

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Aanvragen worden ingediend op formulier CFI 68069, welke te downloaden is via www.cfi.nlonder ‘formulieren’.

 • 2 Uit de aanvraag blijkt :

  • Aan welke school/scholen het project is verbonden;

  • Hoe het in de aanvraag omschreven project bijdraagt aan het (meer) multifunctioneel maken van de huisvesting;

  • Welke bouwkundige maatregelen worden voorgesteld;

  • Wat de financiële gegevens van het project zijn: o.a. wat de totale projectkosten zijn en voor welk bedrag een specifieke uitkering wordt gevraagd;

  • Dat de gemeente het project kwalitatief heeft beoordeeld en heeft vastgesteld dat door de realisering van het project een bijdrage wordt geleverd aan het (meer) multifunctioneel maken van de accommodatie;

  • Dat de gemeente aan de hand van de bij het project behorende bestek en begroting heeft vastgesteld dat de kostprijs van het project reëel is;

  • Dat de gemeente heeft vastgesteld dat voor de financiering van het project wel of niet een bijdrage afkomstig is van private partijen:

  • Dat de gemeente het project heeft opgenomen of zal opnemen (bij honorering van het subsidieverzoek) in het gemeentelijke onderwijshuisvestingsprogramma.

 • 3 De aanvraag wordt ondertekend door het college van B&W.

 • 4 De aanvraag wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de betrokken school en andere partners die bij dit project zijn betrokken.

 • 5 De aanvraag bevat een document waaruit blijkt wat de doelstellingen van de brede school zijn en wie de samenwerkende partners zijn.

 • 6 Uitsluitend op verzoek van CFI wordt door de aanvrager het bestek en de begroting toegezonden van de te realiseren aanpassing.

Artikel 5. Plafond specifieke uitkering

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 In totaal is voor deze regeling een bedrag van € 28 miljoen beschikbaar.

 • 2 Indien het bedrag van een gemeentecategorie dat beschikbaar is op grond van artikel 6 niet wordt uitgeput, kan de minister het resterende bedrag verdelen over de andere categorieën.

Artikel 6. Spreiding over gemeenten

[Vervallen per 01-01-2013]

Het beschikbare bedrag zal naar rato ,van de totaal aangevraagde specifieke uitkering per categorie, worden gespreid over deze categorieën. De categorieën zijn:

 • a. de plattelandsgemeenten, met minder dan 20.000 inwoners;

 • b. de kleinere gemeenten, met tussen de 20.000–50.000 inwoners;

 • c. de middelgrote gemeenten, met tussen de 50.000–100.000 inwoners, niet vallende onder de categorie e;

 • d. de grote gemeenten, met 100.000 of meer inwoners (100.000+), niet vallende onder de categorie e; en

 • e. gemeenten met één of meer krachtwijken.

Artikel 7. Bedrag specifieke uitkering

[Vervallen per 01-01-2013]

De specifieke uitkering bedraagt ten hoogste € 500.000 per project.

Artikel 8. Termijn indienen aanvragen

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 De aanvragen dienen uiterlijk op 30 juni 2009 door CFI te zijn ontvangen (OND/ODB, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer). Na 30  juni 2009 ontvangen aanvragen worden zondermeer afgewezen.

 • 2 Beslissingen over de aanvragen worden vóór 30 september 2009 aan de gemeenten bekend gemaakt.

Hoofdstuk 3. Verstrekking specifieke uitkering

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 9. Criteria verdeling t.b.v. selectie

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Bij onvoldoende middelen voor alle aanvragen die geschikt zijn om bij te dragen aan de doelstellingen van deze regeling worden binnen de verschillende categorieën gemeentegrootte, onderstaande criteria in aflopende volgorde doorlopen. Per categorie worden op deze wijze zoveel van de aanvragen geselecteerd, dat het op basis van artikel 6 bepaalde plafond per categorie niet wordt overschreden.

  In eerste instantie wordt gekeken of er sprake is van een bijdrage van zowel publieke als private partijen. Indien er na deze selectie onvoldoende middelen zijn om alle gerankte aanvragen te honoreren is vervolgens het criterium van cofinanciering doorslaggevend. Indien er sprake is van gelijkscorende gevallen, komen de overige criteria in aflopende volgorde aan de orde tot er een keus kan worden gemaakt.

  De criteria zijn derhalve:

  • a. er is sprake van een financieringsconstructie waarbij zowel publieke als private partijen bijdragen aan de realisatie van de multifunctionele huisvesting;

  • b. de totale eigen bijdrage (dus de som van het gemeentelijke en private aandeel) is procentueel hoger dan die in vergelijking tot de eigen bijdrage van andere gemeenten. Voor de vaststelling van dit percentage vindt een rekenkundige afronding op twee decimalen achter de komma plaats;

  • c. er is sprake van projecten die betrekking hebben op het (meer) functioneel maken van een brede school in verband met tussenschoolse opvang;

  • d. het aantal sectoren (zoals onderwijs, sport, cultuur, welzijn, opvang en zorg) die betrokken zijn bij de brede school en profijt hebben van de aanpassing, is groter;

  • e. er is sprake van een innovatieve financieringsconstructie.

 • 2 Indien op basis van de in het eerste lid genoemde criteria niet kan worden geselecteerd wordt tenslotte gekeken naar de volgorde van binnenkomst van de aanvragen waarbij voorrang wordt verleend aan de aanvraag die het eerst is binnengekomen, met dien verstande, dat wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling door CFI is ontvangen als datum van binnenkomst geldt.

Hoofdstuk 4. Verplichtingen ontvanger specifieke uitkering

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 2 Uiterlijk 5 maanden na ontvangst van de verantwoording wordt de specifieke uitkering definitief vastgesteld.

 • 3 Aan de specifieke uitkering is de verplichting verbonden dat het project waarvoor de specifeke uitkering wordt verleend uiterlijk 31 december 2011 zal zijn afgerond.

Artikel 11. Informatieplicht

[Vervallen per 01-01-2013]

De ontvanger van de specifieke uitkering kan om beleidsinformatie worden gevraagd.

Hoofdstuk 5. Betaling en terugvordering

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 12. Betaling

[Vervallen per 01-01-2013]

De betaling van de specifieke uitkering aan de ontvanger geschiedt in één keer binnen 4 weken na bekendmaking van de beslissing aan de gemeente.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2013]

Artikel 14. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling stimulering aanpassing huisvesting brede scholen 2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina