Besluit aanwijzing ambtenaren Nederlandse mededingingsautoriteit en Staatstoezicht [...] als toezichthouders Gaswet en daarop gebaseerde regelgeving

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 26-04-2009 t/m 31-12-2011

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 9 april 2009, nr. WJZ/9062467, tot aanwijzing van ambtenaren van de Nederlandse mededingingsautoriteit alsmede van Staatstoezicht op de Mijnen als toezichthouders op artikelen van de Gaswet en daarop gebaseerde regelgeving

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 59, tweede lid, van de Gaswet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens paragraaf 1.2 en van de artikelen 35a, 54 tot en met 57, 72, 73 en 80 tot en met 85a van de Gaswet worden aangewezen de ambtenaren van de in artikel 5a, vijfde lid, van de Mededingingswet bedoelde eenheid van de mededingingsautoriteit.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Onverminderd het bepaalde in artikel 1 worden als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de op de artikelen 8 en 35a van de Gaswet gebaseerde artikelen 7, tweede lid, 8, 9, 10, tweede lid, 11 en 14 tot en met 20 van de Regeling kwaliteitsaspecten netbeheer elektriciteit en gas aangewezen de inspecteur-generaal der mijnen en de onder hem vallende inspectieambtenaren.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 april 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina