Regeling vaststelling tenderperiode, thema's en subsidieplafond 2009 (Innovatieprogramma Mooi Nederland)

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 23-04-2009 t/m 31-12-2012

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 april 2009, nr. BJZ2009027223, houdende vaststelling tenderperiode, thema's en subsidieplafond 2009 (Innovatieprogramma Mooi Nederland)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

Als eerste periode waarbinnen subsidieaanvragen kunnen worden ingediend als bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland wordt vastgesteld: 23 april 2009 tot en met 30 juni 2009.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

De thema's, bedoeld in artikel 3 van de Tijdelijke subsidieregeling Innovatieprogramma Mooi Nederland zijn:

  • thema 1: Identiteit van stadsrandzones;

  • thema 2: Identiteit van werklandschappen;

  • thema 3: Identiteit van de plek.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in artikel 1 wordt vastgesteld op € 6,5 mln.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 april 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina