Wijzigingsregeling Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 april 2009, nr. DGR/LOK/2009021660, tot wijziging van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 28a van de Wet bodembescherming en artikel 2, onderdeel f, juncto artikel 1, onderdeel 24, van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen;

Besluit:

Artikel II

Op een aanvraag van een verklaring die is ingediend bij de Minister voor het tijdstip waarop deze regeling in werking is getreden en waarop op dat tijdstip nog niet onherroepelijk is beslist, is de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 zoals deze gold onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling van toepassing.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 april 2009

De

minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer

Terug naar begin van de pagina