Volmacht- en mandaatbesluit secretaris Adviescollege toetsing administratieve lasten 2009

[Regeling vervallen per 12-10-2011 met terugwerkende kracht tot en met 01-05-2011.]
Geldend van 25-04-2009 t/m 30-04-2011

Volmacht- en mandaatbesluit secretaris Adviescollege toetsing administratieve lasten 2009

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 32, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 juncto artikel 15 van de Kaderwet Adviescolleges;

Gelet op de Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 12-10-2011]

Aan de secretaris van het Adviescollege toetsing administratieve lasten wordt volmacht verleend voor het verrichten van privaatrechtelijke handelingen betreffende de volgende aangelegenheden:

 • het openen en beheren van een bankrekening ten behoeve van het Adviescollege toetsing administratieve lasten;

 • het aanwenden van de aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten toegekende budget, ten behoeve van ‘Materiële kosten’, ‘Onderzoek’ en ‘Communicatie’, zoals omschreven in de ‘Begroting Adviescollege toetsing administratieve lasten’;

 • het aangaan van overeenkomsten met derden inzake ‘Onderzoek’ zoals omschreven in de ‘Begroting Adviescollege toetsing administratieve lasten’.

Artikel 2

[Vervallen per 12-10-2011]

De secretaris mag de in artikel 1 bedoelde rechtshandelingen uitsluitend verrichten indien deze strekken ter uitvoering van de taken van het Adviescollege toetsing administratieve lasten, zoals omschreven in het Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006.

Artikel 3

[Vervallen per 12-10-2011]

 • 1 Aan de secretaris wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten en afdoen van stukken betreffende alle bedrijfsvoeringaangelegenheden, binnen het kader van het jaarplan en binnen door de minister of namens de minister door de secretaris-generaal of de algemene leiding van het directoraat-generaal van de Rijksbegroting gegeven richtlijnen en behoudens de bepalingen in het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën.

 • 3 De secretaris heeft het mandaat tot het afdoen en ondertekenen van besluiten aangaande:

  • a. vaststelling feitelijk opgedragen functie;

  • b. (verlengde) aanstellingsbesluiten;

  • c. ver- en herplaatsing;

  • d. tijdelijk opdragen van andere werkzaamheden;

  • e. toekennen extra periodieke verhoging;

  • f. onthouden van een periodieke verhoging;

  • g. wijziging van een salarisschaal;

  • h. incidentele beloning voor bijzondere prestaties;

  • i. korting bezoldiging bij arbeidsongeschiktheid.

 • 4 De ondertekening van stukken betrekking hebbend op de in dit artikel bedoelde aangelegenheden zal luiden als volgt:

  DE MINISTER VAN FINANCIËN,

  namens deze,

  (handtekening)

  gevolgd door de naam en functie van de gemandateerde functionaris.

Artikel 4

[Vervallen per 12-10-2011]

Bij afwezigheid van de secretaris gaat de in dit besluit genoemde volmacht en het mandaat over op zijn plaatsvervanger.

Artikel 5

[Vervallen per 12-10-2011]

 • 1 Het besluit van de volmachtverlening secretaris Adviescollege toetsing administratieve lasten van 1 januari 2004 nummer BB2004-01 wordt ingetrokken.

 • 2 Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en werkt terug tot 1 juli 2008. Dit besluit vervalt op het moment dat de instellingsduur van het Adviescollege toetsing administratieve lasten eindigt.

 • 3 Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Volmacht- en mandaatbesluit secretaris Adviescollege toetsing administratieve lasten 2009’.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Financiën,
namens deze:
De

directeur-generaal van de Rijksbegroting

,

L.B.J. van der Geest

Terug naar begin van de pagina