Besluit beperking openbaarheid archief Examencommissie voor de Buitenlandse Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1985

Geldend van 24-04-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 8 april 2009, nr. DDI/ST/reg. 013/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Examencommissie voor de Buitenlandse Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1985

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Examencommissie voor de Buitenlandse Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1985, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum zijn de dossiers onder deze inventarisnummers niet openbaar.

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari

3

2041

4

2056

5

2060

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Examencommissie voor de Buitenlandse Dienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1945–1985’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Terug naar begin van de pagina