Besluit beperking openbaarheid van het archief van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging [...] Wenen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974

Geldend van 24-04-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 8 april 2009, nr. DDI/ST/reg. 001/2009, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) te Wenen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder b en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten en met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, danwel van derden, is het inventarisnummer, genoemd in de eerste kolom, van het archief van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) te Wenen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974, openbaar met ingang van 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom. Tot laatst bedoelde datum is het dossier onder dit inventarisnummer niet openbaar.

Inventarisnummer

Openbaar met ingang van 1 januari

197

2050

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) te Wenen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 1955–1974’.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur van de Directie Documentaire Informatievoorziening

,

H.Y. Buijs

Terug naar begin van de pagina