Besluit Commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

[Regeling vervallen per 01-06-2009.]
Geldend van 17-04-2009 t/m 31-05-2009

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 april 2009, nr. MC-U-2925512, houdende instelling van de Commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 2, eerste lid van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-06-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. de Commissie: de Commissie genoemd in artikel 2, eerste lid;

 • c. Verticale integratie: in ieder geval

  • het al dan niet na een juridische fusie, door de rechtspersoon van een zorgverzekeraar verlenen van zorg;

  • rechtstreekse of middellijke bestuurlijke deelname van een zorgverzekeraar in een zorgaanbieder;

  • rechtstreekse of middellijke financiële deelname dan wel andere financiële betrokkenheid van een zorgverzekeraar bij een zorgaanbieder.

Artikel 2

[Vervallen per 01-06-2009]

 • 1 Er is een Commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

 • 2 De Commissie heeft tot taak te onderzoeken in hoeverre een wettelijk verbod op de onder artikel 1 lid c genoemde vormen van verticale integratie, met uitzondering van een tijdelijke situatie die noodzakelijk is om aan de zorgplicht te voldoen, noodzakelijk en proportioneel is voor het borgen van de publieke belangen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de zorg.

Artikel 3

[Vervallen per 01-06-2009]

 • 1 De Commissie bestaat uit:

  • a. Mevrouw Barbara Baarsma te Amsterdam, tevens voorzitter;

  • b. De heer Eric van Damme te Tilburg;

  • c. De heer Theon van Dijk te Wezembeek-Oppem;

  • d. De heer Tom Ottervanger te Den Haag;

  • e. De heer Weijer VerLoren van Themaat te Overveen;

 • 2 De leden, bedoeld in het eerste lid, worden benoemd en ontslagen door de minister.

 • 3 Aan de leden wordt een vacatiegeld toegekend van € 256,24 vergoeding per vergadering;

 • 4 Aan de voorzitter wordt een vacatiegeld toegekend van € 333,11 vergoeding per vergadering;

 • 5 De minister draagt zorg voor het secretariaat van de Commissie. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-06-2009]

De Commissie zendt uiterlijk 1 juni 2009 een rapportage omtrent haar bevindingen aan de minister.

Artikel 6

[Vervallen per 01-06-2009]

De archiefbescheiden van de Commissie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 7

[Vervallen per 01-06-2009]

Dit besluit treedt terstond in werking en vervalt met ingang van 1 juni 2009.

Artikel 8

[Vervallen per 01-06-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina