Wijzigingsbesluit Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen in verband met richtlijn 2008/100/EG

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2014.]
Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Besluit van 3 april 2009, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen in verband met richtlijn 2008/100/EG

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 maart 2009, VGP/VV 2917126, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2008/100/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 28 oktober 2008 (PbEU L 285) tot wijziging van richtlijn 90/496/EEG van de Raad inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen wat betreft de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden, de omrekeningsfactoren en de definities, alsmede op artikel 8, eerste lid, onder c, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 maart 2009, no. W13.09.0077/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 maart 2009, VGP/VV 2921471, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Eet- en drinkwaren ten aanzien waarvan voedingswaarde-etikettering plaatsvindt met inachtneming van het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen zoals dat luidde onmiddellijk vóór de inwerkingtreding van dit besluit, mogen verhandeld worden tot 31 oktober 2012.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 april 2009

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de eenentwintigste april 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina