Instellingsbesluit Denktank Leren en Werken

[Regeling vervallen per 01-10-2009.]
Geldend van 22-04-2009 t/m 30-09-2009

Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 maart 2009, nr. PLW/2009/7066, houdende de instelling van een Denktank Leren en Werken (Instellingsbesluit Denktank Leren en Werken)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-10-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

 • b. denktank: de Denktank Leren en Werken, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 Er is een Denktank Leren en Werken.

 • 2 De denktank heeft tot taak een analyse te maken van de stand van zaken van leven lang leren in Nederland voor de verdere uitvoering van het plan van aanpak ‘Doorpakken met Leren & Werken’.

Artikel 3. Samenstelling

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 De denktank bestaat uit een voorzitter en zes leden.

 • 2 In de denktank hebben zitting:

  • a. de heer mr. R.H.L.M. van Boxtel, als voorzitter,

  • b. de heer dr. M.L. Wilke,

  • c. de heer Prof. dr. R.K.W. van der Velden,

  • d. de heer mr. P.J. Biesheuvel,

  • e. de heer Prof. dr. F. Leijnse,

  • f. mevrouw drs. R. van ’t Klooster MBA,

  • g. mevrouw drs. H.E.M. Seerden: ambtelijk lid

 • 3 De denktank wordt bijgestaan door een secretaris, mevrouw drs. C.C. van Trier, ambtenaar bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De secretaris is geen lid van de denktank.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de Minister, in overleg met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een ander lid benoemen.

Artikel 4. Werkwijze

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 De denktank stelt zijn eigen werkwijze vast.

 • 2 De denktank kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van zijn taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 5. Eindrapport

[Vervallen per 01-10-2009]

De denktank brengt vóór 1 oktober 2009 zijn eindrapport uit aan de Minister en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 6. Vergoeding

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 3 De vergoeding per vergadering van de voorzitter van de commissie bedraagt 130% van de hoogte van de vergoeding per vergadering die aan de andere leden van de commissie is toegekend.

 • 4 De voorzitter en andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding van reis- en verblijfkosten op de voet van het Reisbesluit binnenland en het Reisbesluit buitenland. Deze vergoeding wordt door de secretaris van de commissie afgehandeld.

 • 5 Twee of meer vergaderingen op dezelfde dag worden als één vergadering aangemerkt.

Artikel 7. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-10-2009]

De denktank draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van zijn werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de projectdirectie Leren en Werken van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-10-2009]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 26 juni 2008.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 oktober 2009.

Artikel 9. Citeertitel

[Vervallen per 01-10-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Denktank Leren en Werken

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Terug naar begin van de pagina