Regeling administratie- en declaratievoorschrift prestatiebekostiging farmaceutische zorg

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 22-04-2009 t/m 31-12-2011

Regeling administratie- en declaratievoorschrift prestatiebekostiging farmaceutische zorg

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op artikel 36 en artikel 37 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);

Stelt de volgende regeling vast:

Artikel 1. Algemeen

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling is van toepassing op de terhandstelling van UR-geneesmiddelen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder s van de Geneesmiddelenwet of waarop de Wet inzake bloedtransfusie van toepassing is.

Artikel 2. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 2.1 In deze regeling hebben de begrippen terhandstelling van een UR-geneesmiddel, standaardterhandstelling, weekterhandstelling, eerste terhandstelling, terhandstelling op ANZ-recept, bijzondere magistrale bereiding, reguliere magistrale bereiding, tarief en onderlinge dienstverlening dezelfde betekenis als in de geldende tariefbeschikking die betrekking heeft op de terhandstelling van een UR-geneesmiddel.

 • 2.2 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. voorschrift: de hoeveelheid, respectievelijk het aantal van elke afzonderlijke toedieningsvorm van één – al dan niet samengesteld – UR-geneesmiddel, voorgeschreven op één receptbriefje ten behoeve van één patiënt. Onder een equivalent voorschrift wordt verstaan elke aflevering conform het voorschrift, maar dan zonder receptbriefje;

  • b. prestatie: de terhandstelling van een UR-geneesmiddel;

  • c. vergoeding voor dienstverlening: bedrag dat als onderdeel van het tarief in rekening wordt gebracht voor standaardterhandstelling of weekterhandstelling zoals bedoeld onder 2.1;

  • d. toeslag voor dienstverlening: bedrag dat als onderdeel van het tarief in rekening wordt gebracht voor eerste terhandstelling, ANZ-recept, bijzondere magistrale bereiding of reguliere magistrale bereiding zoals bedoeld onder 2.1;

  • e. vergoeding voor inkoopkosten: bedrag dat als onderdeel van het tarief in rekening wordt gebracht voor de inkoopkosten van het UR-geneesmiddel.

Artikel 3. Administratievoorschrift

[Vervallen per 01-01-2012]

Zorgaanbieders voeren een administratie van verrichte prestaties, zodanig dat tellingen mogelijk zijn van gerealiseerde aantallen in enige periode, onderscheiden naar:

 • Standaardterhandstelling;

 • Weekterhandstelling;

 • eerste terhandstelling;

 • terhandstelling op ANZ-recept;

 • bijzondere magistrale bereiding;

 • reguliere magistrale bereiding.

Artikel 4. Declaratiebepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

 • 4.1 De zorgaanbieder maakt in zijn declaraties voor een prestatie zichtbaar welke vergoeding voor dienstverlening, welke toeslagen voor dienstverlening en welke vergoeding voor inkoopkosten in rekening worden gebracht en welke bedragen daarbij worden gehanteerd.

 • 4.2 De voorschriften op het recept zijn bepalend voor de declaratie van de zorgaanbieder voor een prestatie. De zorgaanbieder brengt voor een voorschrift niet meer dan éénmaal een tarief voor een prestatie in rekening, tenzij:

  • de periode waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven langer is dan de houdbaarheidsperiode van het geneesmiddel;

  • er sprake is van een iteratierecept;

  • de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft geadviseerd om per verstrekking een kleinere hoeveelheid van het geneesmiddel af te leveren dan het voorschrift aangeeft;

  • met de zorgverzekeraar van de patiënt ten behoeve van wie de prestatie wordt geleverd anders is overeengekomen.

 • 4.3 Een tarief voor onderlinge dienstverlening wordt uitsluitend in rekening gebracht aan de zorgaanbieder die de dienst heeft aangevraagd.

Artikel 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2012]

Terug naar begin van de pagina