Verordening administratieve heffingen 2009

Geldend van 23-08-2014 t/m heden

Verordening van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën van 27 november 2008, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Margarine, Vetten en Oliën ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het jaar 2009 (Verordening MVO administratieve heffingen 2009)

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. productschap : Productschap Margarine, Vetten en Oliën

 • b. voorzitter : voorzitter van het productschap

 • c. secretaris : secretaris van het productschap

 • d. ondernemer : iedere natuurlijke persoon en elke rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het productschap is ingesteld.

§ 2. Heffingen

Artikel 2

 • 2 In afwijking van het in het eerste lid bepaalde is voor de hierna genoemde producten een heffing verschuldigd, zoals aangegeven achter het betrokken product:

  • a. Sojabonen : € 0 (nul) per 1000 kg

  • b. Overige oliehoudende zaden en vruchten en meel ervan, waaruit de olie niet is afgescheiden, met uitzondering van consumptiegrondnoten, cacaobonen en voor dadelijke consumptie bereide olijven : € 0 (nul) per 1000 kg

  • c. Smeerbare vetproducten, mayonaise en dergelijke sausen met een vetpercentage van minder dan 60 met een vetpercentage van 60 of meer : € 0 (nul) per 1000 kg € 0 (nul) per 1000 kg

 • 3 De heffing, bedoeld in het tweede lid, is niet verschuldigd over ingevoerde hoeveelheden van de in dat lid onder a en b genoemde producten, voor zover ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat deze zijn afgeleverd aan een bereider als bedoeld in artikel 3, eerste lid, ter verwerking in diens bedrijf.

Artikel 3

 • 1 De bereider is ter zake van het bereiden van ruwe oliën of vetten, andere dan cacaoboter en bleekaarde-extractievet/-olie, aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0 (nul) per 1000 kg bereid product.

 • 2 De uitsmelter is ter zake van het uitsmelten van rauw dierlijk vet, spek of beenderen dan wel het op andere wijze bereiden van vet uit rauw dierlijk vet, spek of beenderen aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0 (nul) per 1000 kg bereid dierlijk vet.

§ 3. Betaling van de heffing

Artikel 4

Het productschap kan besluiten nota's van minder dan € 50,- samen te voegen tot verzamelnota's welke betrekking hebben op meerdere perioden.

Artikel 6

 • 3 Indien de ondernemer binnen 21 dagen na ontvangst van de heffingsaanslag bedoeld in het eerste lid, alsnog de gevraagde gegevens verstrekt wordt de aanvankelijk vastgestelde heffing ingetrokken en een nieuwe heffing vastgesteld op basis van de door hem verstrekte gegevens.

Artikel 7

Aan de ondernemer die niet of niet geheel binnen de in artikel 5 gestelde termijn heeft betaald, kan door het productschap de wettelijke interest over het niet betaalde bedrag in rekening worden gebracht, te berekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk dient te zijn verricht ingevolgde de aanmaning bedoeld in artikel 127, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie.

Artikel 8

 • 1 De ondernemer legt, indien de voorzitter daarom verzoekt, een door een accountant afgegeven verklaring over, waaruit de totale over een bepaalde periode door de ondernemer ingevoerde, bereide of uitgesmolten producten blijkt.

 • 2 De ondernemer is verplicht alle medewerking te verlenen aan de controle door of namens het productschap van de in lid 1 bedoelde opgave.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 9

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2008 treedt zij in werking op de dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 10

De Verordening MVO administratieve heffingen 2008 wordt per 1 januari 2009 ingetrokken, behalve ten aanzien van de op grond van die verordening ontstane opgave- en betalingsverplichtingen.

Den Haag, 27 november 2008

W. Oosterhuis

voorzitter

F.A.G.M. Claassen

secretaris

Terug naar begin van de pagina