Besluit erkenningsvoorwaarden laboratoria monitoring kritische stoffen bij kalveren en varkens (PVV) 2008

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-02-2009 t/m 31-12-2014

Besluit van het Productschap Vee en Vlees van 10 december 2008 houdende erkenningsvoorwaarden voor laboratoria ten behoeve van de monsteranalyse in het kader van de monitoring kritische stoffen bij kalveren en varkens door het Productschap Vee en Vlees (Besluit erkenningsvoorwaarden laboratoria monitoring kritische stoffen bij kalveren en varkens (PVV) 2008)

2. Erkenningsvoorwaarden

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Een aanvraag tot erkenning wordt door het laboratorium schriftelijk ingediend bij de voorzitter.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Voor erkenning naar aanleiding van een aanvraag als bedoeld in artikel 2, voldoet het laboratorium ten minste aan de volgende voorwaarden:

  • a. Het laboratorium is voor de analyse van monsters, genomen in het kader van monitoring kritische stoffen, geaccrediteerd door de RvA volgens de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025;

  • b. De analysemethodieken die door het laboratorium worden gehanteerd vallen onder het accreditaat;

  • c. Het laboratorium voldoet aantoonbaar aan de minimale prestaties, alsmede de MRL van residuen als bedoeld in de bijlage van de verordening en die terzake van de screening en bevestiging van te onderzoeken monsters voldoen aan beschikking 2002/657/EG;

  • d. Monsters die met betrekking tot de basismonitoring zijn genomen, aangeleverd en bewaard, worden geanalyseerd;

  • e. Het laboratorium maakt van alle aangeleverde monsters een contramonster, welke voor een periode van minimaal één jaar onder de daartoe geëigende condities wordt bewaard.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Na het bekend worden van de resultaten van het onderzoek van monsters, zendt het laboratorium onverwijld een afschrift van de resultaten naar de opdrachtgever.

  • 2 Het laboratorium rapporteert per kwartaal de resultaten van de monsteranalyse in het kader van de basismonitoring bij kalveren en varkens aan de voorzitter.

3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit erkenningsvoorwaarden laboratoria monitoring kritische stoffen bij kalveren en varkens (PVV) 2008.

  • 2 Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van 1 februari 2009.

Zoetermeer, 10 december 2008

J.E. Klijn

plv. voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Terug naar begin van de pagina